Ansøg om byggetilladelse

Når du skal søge byggetilladelse, foregår det gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø. Det er en kompliceret proces, og det kan være en god idé at søge hjælp hos en privat byggerådgiver, fx en arkitektvirksomhed, en bygherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.

Luk alle
Åbn alle

Du kan finde svar på mange af de typiske spørgsmål til byggesagsbehandling her på hjemmesiden.

Har du andre spørgsmål sidder vores telefonvagt klar:

Mandag kl. 09.30 - 11.30 og 13.00 - 14.30
Tirsdag kl. 09.30 - 11.30 og 12.30 – 14.30
Onsdag lukket
Torsdag kl. 12.30 - 15.00
Fredag kl. 09.30 - 11.30

Telefonvagten kan svare på de fleste generelle spørgsmål du har til eksempelvis lokalplaner, dispensationer, bebyggelsesprocent med videre. 

Når du kontakter vores telefonvagt på 3639 3570 vil du få svar på dine spørgsmål uden ventetid for at tale med en sagsbehandler. 

Såfremt vagten mod forventning ikke kan hjælpe dig, er det muligt at booke enten et telefonmøde eller et fysisk møde med en af vores sagsbehandlere. Ved telefonmøder bliver du ringet op af en sagsbehandler på det bookede tidspunkt.

Til fysiske møder har du mulighed for at medbringe tegninger og andet relevant materiale. Dog er det vigtigt at pointere at der ikke sagsbehandles på møderne, ligesom der aldrig træffes afgørelse eller gives forhåndsgodkendelser.
Møderne er vejledende og der bliver ikke skrevet referat. Du er selv ansvarlig for at skrive den information ned, som byggesagsbehandleren giver dig.

Hvis vagten ikke har kunne hjælpe dig, kan du booke tid til et telefonmøde her https://reservation.frontdesksuite.com/hvidovre/byggesagsteamet  
Bookning af fysiske møder sker igennem vores telefonvagt på 3639 3570. Se telefontiderne ovenfor. 

Byggeri som kræver byggetilladelse
Som hovedregel skal du have byggetilladelse til opførelse af nybyggeri og opførelse af en tilbygning. En såkaldt anvendelsesændring af en ejendom kræver også byggetilladelse. En anvendelsesændring er fx, hvis du ønsker at ombygge din garage til bolig. (Bygningsreglement 2018 § 2)

Byggeri, der ikke kræver byggetilladelse
For ombygning i eksisterende bygning kan du her se, hvilket arbejde der ikke kræver en tilladelse, og som du derfor kan igangsætte uden at involvere kommunen.

I enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse:

Ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved etagearealet (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 3)
Vedligeholdelsesarbejde (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 3)
I etageboliger:

Skillevægsændringer, der ikke ændrer på lejlighedens størrelse eller medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om byggetilladelse) (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 4)
Udskiftning af elementer i eksisterende køkken (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 4)
Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 4)
Renovering eller udvidelse af badeværelse hvor du ikke kommer i berøring med ventilation, rørføringen af de fælles vand- og afløbsinstallationer (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 4)
Nedsænkning af lofter eller blænding af døre, medmindre det er yderdøre mod trappe eller ydermur (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 3)

Byggeri, der nogle gange kræver byggetilladelse
Sekundær bebyggelse (skure, overdækninger, carporte, garager, drivhuse og lignende) er omfattet af en del regler, der jævnligt bliver opdateret. I Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, står der, at:
”Følgende typer af byggearbejder skal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse:
Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m².”

Du skal dog være opmærksom på, at byggeriet stadig skal overholde byggeretten, som er beskrevet i Bygningsreglement 2018, kapitel 8 (§§ 168 – 186), ellers skal kommunen foretage en helhedsvurdering efter Bygningsreglement 2018, § 187, hvilket fremgår af Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 3. Ligeledes skal du være opmærksom på, at byggeriet skal være i overensstemmelse med gældende byplanvedtægt/lokalplan for dit område.

Som tommelfingerregel, hvis byggeriet skal være undtaget fra kravet om byggetilladelse, skal byggeriet vedrøre og overholde samtlige af følgende punkter:

Sekundær bebyggelse (skur, overdækning, carport, garage, drivhus eller lignende) (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 1)
Byggeriet må ikke være integreret i den primære bebyggelse (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 1)
Bygningerne må til sammen højst have et areal på 50 m² (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 1)
Byggeretten skal være overholdt (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 3) (Bygningsreglement 2018, kapitel 8, §§ 168 – 186)
Vær opmærksom på
Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde byggeloven, bygningsreglementet og lokale bestemmelser i byplanvedtægten eller lokalplanen og servitutter.

Næsten alle ejendomme i Hvidovre Kommune er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget lokalplaner for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området. Endelig kan fredninger, servitutter og tinglysninger være afgørende for, om du kan få en byggetilladelse.

Hvis byggeriet ikke kræver byggetilladelse, men er i strid med gældende byplanvedtægt eller lokalplan for dit område, kræver byggeriet en dispensation fra gældende byplanvedtægt eller lokalplan. I så fald må du først opføre byggeriet, hvis du får en dispensation fra gældende byplanvedtægt eller lokalplan. Bemærk, at du ikke har krav på at få en dispensation. I så fald kan du overveje at ændre dit byggeri, så det falder inden for det tilladte.

Når du som borger søger om at få tilladelse til at bygge, vil vi bede dig om at være opmærksom på følgende:

Ansøgninger behandles i den rækkefælge som de er indkommet og lægges i kø til sagsbehandling, når sagen er screenet og vurderet fuldt oplyst.
Vi har stor forståelse for, at det kan være frustrerende at gå og vente på svar, men det vil ikke fremme din sag at ringe til kommunen, for at få den foran i bunken.

Når du har sendt din byggesag og fået en kvitteringsskrivelse fra Byg og Miljø, må du påregne, at der kan gå nogle måneder, førend sagen tildeles sagsbehandler og sagsbehandles. Når dette er sket, vil du høre fra os.

Jo mindre kompliceret byggesagen er, jo hurtigere vil sagsbehandlingstiden være, når sagsbehandleren sidder med sagen.

Det er altid en god idé at alliere sig med en rådgiver, så det er den korrekte dokumentation, der bliver sendt til byggesagsbehandleren.

Husk at færdigmelde dit byggeri, når byggeriet er afsluttet. Opfølgning på ikke-færdigmeldte byggesager tager uforholdsmæssig megen tid for byggesagsbehandlerne; tid, som går fra den egentlige byggesagsbehandling.

Lovgivningen stiller store krav til de byggeansøgninger, kommunen modtager. Hvidovre Kommune kan desværre ikke hjælpe dig med at udforme din byggeansøgning. Vi anbefaler i stedet, at du kontakter en privat byggerådgiver, fx en arkitektvirksomhed, en bygherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri. En byggerådgiver kan hjælpe dig med din ansøgning og være med til at sikre, at den indeholder alle de oplysninger, vi skal bruge, så du undgår unødig ventetid i løbet af sagsbehandlingen.

 

Hvad kommunen forventer af dig som ansøger
Der stilles i dag store krav til myndighedsgodkendelser ved ansøgninger om byggetilladelse. Det vil med andre ord sige, at mængden og kvaliteten det materiale, som kommunen kræver for at behandle din ansøgning om byggetilladelse, er stor og høj.

Kommunen er myndighed, og det er således kommunen, der afgør, om mængden og kvaliteten af din ansøgning om byggetilladelse er fyldestgørende og af en tilfredsstillende kvalitet. Som udgangspunkt skal der altid fremsendes målsat situationsplan, målsat facadetegninger af alle sider af byggeriet med indtegnet skrå og vandrette højdegrænseplan, målsat plantegning og målsat snittegning. 

Byg og Miljø fungerer ved, at det er den person eller virksomhed, der har indsendt ansøgningen om byggetilladelse, som kommunen kommunikerer med. Kommunen kommunikerer udelukkende via Byg og Miljø på sagen.

Der er i Byg og Miljø mulighed for at tildele rettigheder til en verserende ansøgning til andre personer eller virksomheder. Tildeling af rettigheder skal foretages af den person, som har indsendt ansøgningen. Kommunen har ikke adgang til at tildele rettigheder til andre. Kommunen kan være behjælpelig i sager, hvor en virksomhed har ansøgt på vegne af en privatperson, og virksomheden er ophørt.

Du finder Byg og Miljø her (nyt vindue)

Såfremt du er fritaget fra at søge digitalt, kan ansøgning indleveres til byggesagsafdelingen på Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre i åbningstiden. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for fritagelse. 

Der er tre faser i en byggesagsbehandling, som du kan læse mere om på denne side.

Fase 1: Den gode ansøgning
Fase 2: Efter byggetilladelse er udstedt
Fase 3: Når byggeriet er færdigt

Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget en byplanvedtægt eller en lokalplan for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området.

Dispensationssager vurderes altid individuelt i hver enkelt sag. Der lægges vægt på, at der er tilstrækkelige friarealer og parkeringsforhold på ejendommen, og at bebyggelsen ikke ændrer på områdets karakter.

Husk også, at fredninger og servitutter kan være afgørende for, om du kan få en byggetilladelse.

Tjek her om din bolig er omfattet af en byplan eller lokalplan.

I øjeblikket er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggeansøgning 1-2 måneder i Hvidovre Kommune. Hvis en ansøgning kræver dispensation, vil sagsbehandlingen blive forlænget, da det kan være nødvendigt at sende sagen i høring inden der kan træffes en afgørelse. 

Hvis en ansøgning kræver politisk forelæggelse i By- og Planudvalget, forøges sagsbehandlingstiden erfaringsmæssigt med op til to måneder.

Du skal være opmærksom på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid regnes fra den dato, hvor vi har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for, at sagen betragtes som fuldt oplyst.

Der er et gebyr på 1113 kr. pr. byggesag, for både borgere og virksomheder. Gebyret skal betales, når der gives tilladelse. Der tages ikke gebyr for afslag eller hvis en sag bliver annulleret af ansøger inden der er truffet afgørelse i sagen.

Hvidovre Kommune arbejder efter enkeltsagsprincippet. Det betyder, at der godt kan blive tale om, at en borger eller virksomhed skal betale flere gebyrer afhængig af, hvor mange og hvilke typer sager, der søges om. Eksempelvis kan der på en grund være tale om både nybyggeri og lovliggørelse af eksisterende byggeri. Herudover er ansøgning om nedrivning også en sag for sig, og vil få opkrævet et separat gebyr.