Efter byggetilladelsen er udstedt

Luk alle
Åbn alle

Når du har modtaget de nødvendige tilladelser, kan du gå i gang med byggeriet. Du skal være opmærksom på, at der i tilladelsen kan være stillet krav, som du skal opfylde, før du kan gå i gang med byggeriet. Det kan eksempelvis være, at du skal indsende en afsætningsplan fra en landinspektør til godkendelse før opstart.

Opfylder du vilkårene i tilladelsen, skal du anmelde, at du påbegynder byggeriet. Anmeldelse om påbegyndelse skal ske i den eksisterende sag i Byg og Miljø.

En byggetilladelse udløber efter et år fra den dato, den er givet. Den kan ikke forlænges og det betyder, at hvis dit byggeri ikke er startet et år efter byggetilladelsen er udstedt, så er tilladelsen ugyldig og du skal søge på ny.

Luk alle
Åbn alle

I forbindelse med ombygning eller nedrivning bør du være opmærksom på, hvordan du skiller dig af med byggeaffaldet. Det er dit ansvar, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selvom du vælger at ansætte en håndværker. I din ansøgning gennem Byg og Miljø bliver du bedt om at redegøre for, hvad du gør med byggeaffaldet.

Du kan læse mere om byggeaffald her (nyt vindue) eller kontakte Center for Plan og Miljø ved spørgsmål.

Luk alle
Åbn alle

Hvis du har brug for at opstille containere, stilladser eller lignende på offentlig vej, skal du have tilladelse fra vejmyndigheden. Du finder link til ansøgning her (nyt vindue).
Så vidt det er muligt, skal arbejdsskure, containere og materialeoplag placeres på ejendommen.

Luk alle
Åbn alle

Tinglysning af nedrivningsdeklaration
I forbindelse med din byggetilladelse, kan du blive bedt om at tinglyse en nedrivningsdeklaration på din ejendom.

Dette er oftest i de sager, hvor der placeres bebyggelse på vejbyggelinjearealet – hvilket i sig selv kræver en dispensation fra planloven.

Hvis du skal tinglyse en nedrivningsdeklaration, vil din sagsbehandler gør dig opmærksom på det, og skrive det ind som et vilkår i byggetilladelsen.

Udgifter til tinglysning skal afholdes af ejer selv.

Kræver det professionel rådgivning at tinglyse?
Tinglysning er en vanskelig teknisk og juridisk proces, og det vil oftest være en god idé at få professionel hjælp til en tinglysning. Det vil typisk være en advokat eller landinspektør, som kan være dig behjælpelig.

Hvis du har en rådgiver på dit projekt, kan du også give din rådgiver fuldmagt til at oprette tinglysningsdokumenterne på dine vegne.

Servitutten skal tinglyses forud for gæld og servitutter med henvisning til lovhjemmel:

Planlovens § 55. Betingelser, der er knyttet til en tilladelse eller en dispensation efter denne lov og bestemmelser efter § 37, stk. 3, er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Kommunalbestyrelsen lader betingelser af varig interesse tinglyse på ejendommen på ejerens bekostning.

Hvordan tinglyser man?
Du kan finde vejledning til hvordan man tinglyser på www.tinglysning.dk 

Der skal være plads til to underskrifter fra Hvidovre Kommune.

Når servitutten ligger klar til underskrift, skal Hvidovre Kommune have besked. Besked kan gives via. pom@hvidovre.dk eller via sikker post som findes via. https://hvidovre.dk/Kontaktsider/center-for-plan-og-miljoe - med henvisning til dit sagsnr.

Kommunens sagsbehandler godkender den klargjorte servitut, og fremsender den til endelig underskrift på borgmesterkontoret.

Når tinglysningen er gået igennem, skal du fremsende dokumentation herfor igennem din sag i Byg og Miljøportalen.