Nyt Støjudvalg skal rådgive politikere

Juni |

Hvidovres borgere får en central stemme og indflydelse i et nyt udvalg, der skal komme med gode ideer og input til, hvordan man kan få nedbragt trafikstøjen i Hvidovre Kommune.

- Der er desværre mange steder i Hvidovre, der er plaget af støj, og mange borgere har problemet tæt inde på livet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får endnu bedre mulighed for at inkludere dem i vores arbejde med at bekæmpe støjen i Hvidovre, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Støjudvalget vil få til opgave at komme med konkrete forslag til, hvordan man både på den korte og den lange bane kan reducere støjniveauet i kommunen. Udvalget kan også komme med forslag til strategier for at nedbringe støjen særligt udsatte steder, hvor borgere plages af daglig støj fra de store motorvejsanlæg, hovedtrafikårer samt togstrækningerne gennem kommunen.

- Der er i dag bred enighed om, at støj er sundhedsskadeligt, og at konstant støjbelastning forringer borgernes livskvalitet med sygdom og i værste tilfælde tidlig død. Det hverken kan eller skal vi som kommune sidde overhøring, og derfor er det godt, at vi får sat turbo på arbejdet med at bekæmpe de lokale støjgener, siger Kristina Young, formand for Klima-, Miljø og Teknikudvalget.

Støjudvalget er et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg. Det vil bestå af 17 faste medlemmer og kan efter behov invitere repræsentanter for særlige interesser eller viden med på møderne såsom støjeksperter, arkitekter eller forskellige råd.

Formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er født medlem og formand af rådet, og 6 øvrige medlemmer bliver udpeget af Kommunalbestyrelsen.

De øvrige 10 medlemmer skal findes blandt borgerne i Hvidovre, heraf 5 der repræsenterer borgerne i hele Hvidovre. 2 medlemmer skal repræsentere grundejerforeningerne, 2 repræsenterer de almene boligforeninger, og 1 medlem repræsenterer andelsboligforeningerne.

Vil du med i støjudvalget, skal du senest den 19. juni 2022 sende os en mail på toe@hvidovre.dk, skriv støjudvalg i emnefeltet. Skriv hvor du bor, og 3-5 linjer om hvorfor du gerne vil være med i støjudvalget. Skriv desuden, om du ønsker at være borgerrepræsentant eller repræsentant for grundejerforeninger, almene boligforeninger eller andelsboligforeninger.

Herefter udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmerne af Støjudvalget på baggrund af borgernes mails.

Det nye Støjudvalg kan ikke træffe selvstændige beslutninger, men kan rådgive Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i spørgsmål om støj.