Bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema til Bygge- og anlægsaffald (nyt vindue)

Orientering om håndtering af bygge- og anlægsaffald (pdf)

Luk alle
Åbn alle

Det er bygherren, der har ansvaret for, at byggeaffald kildesorteres på stedet, og som har ansvaret for, at affaldet bortskaffes efter reglerne.

Målet er at nedbringe mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes, og mindske forbruget af nye ressourcer. Ved håndtering af bygge- og anlægsaffald skal der ske en udsortering af genanvendelige materialer. Det er ikke tilladt at sammenblande genanvendeligt affald med forbrændingsegnet affald og affald til deponering. Bygge- og anlægsaffald må ikke genbruges, hvis det ikke er sorteret, eller materialerne er forurenede.

Bygherren kan enten selv vælge, hvilket registreret genanvendelsesanlæg affaldet skal leveres til, eller overlade dette ansvar til en godkendt indsamlingsvirksomhed.

Affaldsproducerende virksomheder skal på stedet sortere deres bygge- og anlægsaffald til genanvendelse og skal som minimum sortere affaldet i følgende fraktioner:

 • Natursten fx granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Derudover skal følgende affaldsfraktioner altid kildesorteres i forbindelse med nedrivning/renovering/ opførelse af bygninger:

 • Genanvendeligt PVC-affald
 • Papir
 • Pap & karton
 • Emballageaffald af glas, plastfolie, metal og træ (fremkommer ofte i forbindelse med isolering og montering af nye køkkener m.m.)

Der er også mulighed for, at bygherren sender usorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering, hvis indsamleren har kapacitet til at behandle det pågældende affald.

Du kan læse meget mere om byggeaffald i Hvidovre Kommunes orientering om håndtering af bygge- og anlægsaffald (pdf) 

Kommunen vil ved tilsyn på byggepladsen anmode om dokumentation for overdragelse af ansvaret til indsamlervirksomhed, herunder dokumentation for, hvilke fraktioner der efterfølgende skal sorteres. Forefindes der ikke en sådan dokumentation, vil manglende kildesortering være i strid med reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen senest to uger før byggearbejdet påbegyndes, hvis der er mere end ét ton affald.

Ved renoverings- og nedrivningsarbejder er det ligeledes vigtigt at være særligt opmærksom på bygningsmaterialer, der kan indeholde f.eks. PCB, tungmetaller, bl.a. bly og asbest, idet disse stoffer i visse koncentrationer er farligt affald eller miljøskadeligt affald og dermed skal håndteres efter særlige regler.

Vinduer og fuger fra perioden 1950-1977, skal screenes for PCB-holdigt materiale inden et nedrivnings- eller renoveringsarbejde påbegyndes. Resten af bygningen skal generelt screenes for problematiske stoffer.

Ligeledes bør man inden nedrivnings- eller renovationsarbejdet vurdere forekomst af asbest og andre farlige materialer.

Det kan anbefales at kontakte en sagkyndig på området.

Du kan finde anmeldelsesskemaer på denne side under Find det hurtigt