Nyt natur- og byområde øst for Byvej

Området har hidtil ligget i fingerplanens indre grønne kile og har været forbeholdt overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse.

Ejendommene ligger aktuelt i landzone og anvendes til jordbrug. De rummer to tidligere gartnerier og et antal boliger på Brostykkevej 190A-C, 202 og 212 samt Byvej 83D-E. Disse har indtil nu hovedsageligt været omfattet af rammeområde 4F9 og udlagt som rekreativt grønt område, nyttehaver og fritidsanlæg med bebyggelse til områdets brug og drift.

Fingerplan 2019 giver med § 18, stk. 9 mulighed for, at matr.nr. 8b, 8dc, 8dd og 8z, Avedøre By, Avedøre (areal 1 og 2) delvist kan tages ud af den indre grønne kile og overføres til ydre storbyområde, landområde. Det er en forudsætning for overførsel og byudvikling af arealerne, at det tilbageværende centrale område (areal 3) permanent overgår fra jordbrugsformål til et grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Arealernes afgræsning fremgår af bilag E, Fingerplan 2019.

Derfor indeholder Kommuneplan 2021 to nye rammeområder øst for Byvej, 4B8 og 4B9, med en anvendelse til boligformål som etageboliger og tæt-lave boliger med tilhørende kollektive anlæg.

Det centrale areal 3, udlagt som grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse, vil med Kommuneplan 2021 blive udskilt fra 4F9 og fremover være det selvstændige rammeområde 4F24.

En yderligere forudsætning for overførsel af arealerne er jf. Fingerplan 2019, at der sikres grønne forbindelser og stiforbindelser fra areal 3 vestpå i retning af den indre grønne kile ved Vestvolden. Dette forhold er sikret gennem kommuneplanens retningslinje 1.2.6.

De i Fingerplan 2019 beskrevne forudsætninger skal være opfyldt indenfor 48 måneder fra ikrafttræden af denne, det vil sige inden den 29. marts 2023. I modsat fald tilbageføres areal 1 og 2 til den indre grønne kile.

Efter ansøgning fra grundejerne igangsatte Kommunalbestyrelsen i juni 2020 udarbejdelsen af en ny lokalplan for området.

Lokalplansforslaget var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. - 30. november 2022.

Den 29. august 2023 besluttede Hvidovre Kommunalbestyrelse af vedtage Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej endeligt.

Find og læs den endelige udgave af Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej (nyt vindue)