Endelig vedtagelse af Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej

Lokalplan |

Formålet med lokalplanen er at realisere visionerne om et nyt stort naturområde og to nye boligområder inden for de rammer, som er resultatet af den forudgående høring og vedtagelsen af Kommuneplan 2021.

Planen skal gøre det muligt at udvikle et attraktivt natur- og boligområde med fokus på fællesskaber og rekreative værdier, hvor samspillet mellem naturen og en åben boligstruktur giver området nogle helt særlige kvaliteter. Med etableringen af naturområdet overgår et areal på ca. 260.000 m2 fra jordbrug til et offentligt tilgængeligt rekreativt område, der udformes med forskellige naturtyper, som varierer over årstiderne og i takt med den varierende vandstand omkring det udlagte søområde.

Fra naturområdet sikres der forbindelse til Avedøresletten og Vestvolden, blandt andet ved at udlægge offentlige stier og grønne forbindelser på tværs af Byvej. Endelig sikrer lokalplanen, at området klimatilpasses i forhold til skybrudsregn ved at etablere forskellige afværgeforanstaltninger for at imødekomme udfordringer med oversvømmelse fra regnvand.

Vedtagne ændringer

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der foretaget en række ændringer af planen i forhold til den udgave, der var sendt i offentlig høring i perioden fra den 2. november 2022 til den 30. november 2022.

De vedtagne ændringer fordeler sig hovedsageligt på følgende emner:

  1. Lokalplanens afsnit i redegørelsen om ”Truede og beskyttede dyrearter” blev opdateret på baggrund af de nyeste registreringer af flagermus og padder i området.
  2. Bestemmelser om bebyggelsens udformning og udseende er ændret. Blandt andet i forhold til bygningsdybder, altaner og i forhold til krav til beplantning, solceller eller solfangere på tagflader.
  3. Vejenes udformning er ændret i forhold til detaljer.
  4. Klimatilpasning er blevet uddybet i redegørelsen, hvor der er indsat et kort, der viser strømningsvejene i boligområderne. Det er blevet præciseret, at regnvandshåndteringssystemer må anvendes som spildevandstekniske anlæg.
  5. I forhold til naturområdet, så er der blev foretaget en lang række ændringer af planbilag 6, der regulerer naturområdets udformning. Der blev foretaget en række ændringer af beplantningsplanen på planbilag 7, så antallet af forskellige naturtyper reduceres, og plantesammensætningen justeres med udgangspunkt i de nye naturtyper. Der er kommet en bestemmelse om, at der ikke må opsættes belysning i naturområdet. Stiernes udformning blev tilpasset. Ændringerne afviger ikke fra det oprindelige princip for naturområdet.
  6. Kravene til, hvad der skal være etableret før ibrugtagning af boligerne, er ændret, så de gælder for de enkelte delområder. Derudover er der indsat yderligere krav til, hvad der skal være etableret inden ibrugtagning af ny bebyggelse.
  7. Planbilag 8 blev ændret, så det fastlægger terrænet for hele lokalplansområdet, og desuden justeres i forhold til naturområdets udformning.

Der er desuden foretaget en række nødvendige konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer, herunder i lokalplanens redegørelsesdel, ved interne henvisninger samt på lokalplanens kortbilag.

Alle rettelserne fremgår af lokalplanens afsnit "Sagsforløb". Den endelige udgave af lokalplanen kan findes nederst på denne side.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.
I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 472 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af screeningen har administrationen efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der skulle gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang, og lokalplanens gennemførelse kan have en sådan indvirkning, at forholdene bør miljøvurderes.

Den udarbejdede miljørapport konkluderer, at Lokalplan 472 ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Eftersom der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger, er der ikke behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger eller lave en særskilt overvågning af miljøpåvirkningen. Selvom der ikke er et decideret overvågningsprogram, sker der dog en løbende registrering af § 3-beskyttet natur og Bilag IV-arter i kommunen, så man vil herved kunne følge udviklingen i området.
Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Forslag til ændringer i lokalplanen, som er relevante i forhold til miljøvurderingen, vurderes hver især i den sammenfattende redegørelse, med hensyn til om det ændrer på konklusionerne i miljøvurderingen.

Samlet set gælder det, at forslagene til ændringer enten ikke har betydning for konklusionerne i miljørapporten eller bidrager positivt i forhold til de emner, der miljøvurderes.
Både miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan findes nederst på denne side.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger, det vil sige inden den 2. oktober 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.