Luk alle
Åbn alle

Børne- og Uddannelsesudvalget tager på sit møde den 15. august stilling til om forslag til nye skoledistrikter skal sendes i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer.
Høringsperioden er den 16. august til den 9. september.
Hvidovre Kommune holder borgermøde om skoledistriktsændringer den 31. august kl. 19.00-20.30 i Kometen.
På borgermødet vil man kunne høre mere om de kommende skoledistriktsændringer.
Den 25. oktober træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om skoledistrikterne.
Du finder tidsplanen for skoledistriktsændringer og indskrivning her:

Tidsplan for ændring af skoledistrikter Dato
Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter om modeller til distriktsændringer skal sendes i høring i skolebestyrelser og de faglige organisationer 15. august 2022
Høring blandt skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud, Hvidovre Lærerforening, BUPL og FOA 16. august - 9. september 2022
Borgermøde om skoledistrikter i Kometen 31. august 2022
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om distriktsændringer 25. oktober 2022
Forældre bliver informeret om distriktsændringer November 2022
Skolerne holder ”åbent hus” 7. november - 2. december 2022
Forældre skriver deres børn op til skolestart 19. december 2022 - 8. januar 2023
De kommende elever starter i SFO ud fra nye skoledistrikter 1. maj 2023
Skolestart for de nye elever ud fra nye skoledistrikter August 2023

 

Du kan læse om mere om skoleindskrivning i Hvidovre kommune her (nyt vindue)

Hvis du er omfattet af de nuværende skoledistrikter, kan du se hvilken skole dit barn hører til i denne vejoversigt (pdf).

Du er omfattet af de nuværende skoledistrikter, hvis:

  • dit barn startede i skole i august 2015
  • dit barn skal starte i skole efter august 2015
  • du er tilflytter til Hvidovre Kommune efter den 1. august 2015

Her kan du se et kort, der viser de nuværende skoledistrikter (pdf). 

Kommunalbestyrelsen vedtog nye skoledistrikter i Hvidovre kommune den 25. oktober 2022. De nye distrikter træder i kraft den 1. august 2023. 

Du er omfattet af de nye skoledistrikter, hvis:

  • dit barn skal starte i skole den 1. august 2023 eller herefter
  • du er tilflytter til Hvidovre Kommune efter den 1. august 2023

Hvis du er omfattet af de kommende skoledistrikter, kan du se hvilken skole dit barn hører til i denne vejoversigt (pdf)

Her kan du se et kort over de nye skoledistrikter (pdf)

Hvis du er omfattet af de gamle skoledistrikter, kan du se hvilken skole dit barn hører til i denne vejoversigt (pdf).

Bemærk, at Strandmarksvej 88a-c hører til Langhøjskolen og ikke Engstrandskolen.

Der er ni folkeskoler i Hvidovre Kommune. Hver skole ligger i et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Det distrikt, dit barn bor i, afgør hvilken skole, barnet skal gå på.

Antallet af børn i Hvidovre Kommune varierer fra år til år. Derfor kan der være forskel på, hvor store årgangene er i de enkelte distrikter, og dermed hvor mange børn der skal indskrives til skolestart.

De varierende børnetal kan nogle år føre til, at nogle skoler får mange nye elever, mens andre skoler får færre. En ulige fordeling af de kommende 0.-klasseelever på de forskellige folkeskoler kan medføre et behov for at ændre i skoledistrikterne, så børnene fordeles mere jævnt mellem de ni folkeskoler.

Kommunen skal offentliggøre, når der ændres i skoledistrikterne. Efter offentliggørelsen er skoledistriktsgrænsen bindende for indskrivningen til det kommende skoleår.

Det er beskrevet i folkeskoleloven, at Kommunalbestyrelsen fastlægger skoledistrikternes grænser. Skoledistrikterne kan kun ændres efter høring hos de skolebestyrelser, der berøres af ændringerne.

Læs mere i folkeskolelovens § 40, stk. 2 (nyt vindue).

Kommunalbestyrelsen kan ændre skoledistrikternes grænser efter indskrivningen til folkeskolerne, hvis det er nødvendigt for at få plads til alle børnene på folkeskolerne. Du kan læse mere om skoleindskrivningen på siderne om plads i skolen.

Principper for ændring af skoledistrikter har til formål at sikre både gennemsigtighed for forældre, og at der kan træffes politiske beslutninger på et fagligt funderet grundlag

Distriktsændringerne skal være med til at sikre pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler gennem en hensigtsmæssig fordeling af elever og ved at fremme en blandet elevsammensætning på folkeskolerne i Hvidovre Kommune.

Principperne for skoledistriktsændringer skal:

  • Medvirke til afstemte klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler
  • Tilstræbe en blandet elevsammensætning, hvad angår elevernes socioøkonomiske baggrund
  • Tilstræbe en blandet elevsammensætning, hvad angår etnicitet og tosprogethed
  • Sikre trafikforsvarlige skoleveje for eleverne
  • Sikre at børn og forældre ved, hvilken distriktsskole de hører til senest den 1. september året før skolestart.

Hvert år vurderes behovet for distriktsændringer, dog tidligst i forbindelse med skoleindskrivningen for skoleåret 2023/24.

En eventuel ændring af skoledistrikterne træder i kraft den 1. august i et givent skoleår. Nye skoledistrikter gælder for ny-indskrevne 0. klasseelever det pågældende skoleår med opstart i SFO den 1. maj.

Elever, der allerede er indskrevet på en skole, berøres ikke af distriktsændringer, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 4. For tilflyttere på alle klassetrin gælder skoledistrikterne på indflytningsdatoen.

Desuden gælder Hvidovres søskendekriterie, hvor kommende 0. klasseelever med søskende på en anden skole end distriktsskolen kan optages på den samme skole.

Principperne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021.