Skoledistrikter

Luk alle
Åbn alle

Børne- og Uddannelsesudvalget tog på sit møde den 12. juni 2023 stilling til om forslag til nye skoledistrikter skal sendes i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og forældrebestyrelser i dagtilbud.

Høringsperioden er den 13. – 26. juni 2023.

Hvidovre Kommune holder borgermøder om skoledistriktsændringer den 9. og 10. august 2023 på henholdsvis Engstrandskolen og Præstemoseskolen.

Du finder tidsplanen for skoledistriktsændringer og indskrivning her:

12. juni 2023

Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter om modeller til distriktsændringer skal sendes i høring i skolebestyrelser, faglige organisationer og forældrebestyrelser i dagtilbud

13. - 26. juni 2023

Høring blandt skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud, Hvidovre Lærerforening, BUPL og FOA

9. august 2023

Borgermøder på Engstrandskolen:

  • Kl. 18-19: Distriktsgrænse mellem Frydenhøjskolen og Engstrandskolen
  • Kl. 19-20: Distriktsgrænse mellem Langhøjskolen og Engstrandskolen
  • Kl. 20-21: Distriktsgrænse mellem Dansborgskolen og Engstrandskolen

10. august 2023

Borgermøde på Præstemoseskolen:

  • Kl. 18-19: Distriktsgrænse mellem Gungehusskolen og Præstemoseskolen

29. august 2023

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om distriktsjusteringer

September 2023

Forældre bliver informeret om distriktsændringer

6. november - 1. december 2023

Skolerne holder ”åbent hus”

4. - 24. december 2023

Forældre skriver deres børn ind til skolestart

1. maj 2024

De kommende elever starter i SFO ud fra nye skoledistrikter

August 2024

Skolestart for de nye elever ud fra nye skoledistrikter

Du kan læse mere om skoleindskrivning i Hvidovre kommune her (nyt vindue)

Kommunalbestyrelsen vedtog nye skoledistrikter i Hvidovre kommune den 25. oktober 2022. De nye distrikter er gældende fra den 1. august 2023. 

Du er omfattet af de nye skoledistrikter, hvis:

  • dit barn skal starte i skole den 1. august 2023 eller herefter
  • du er tilflytter til Hvidovre Kommune efter den 1. august 2023

Hvis du er omfattet af de nuværende skoledistrikter, kan du se hvilken skole dit barn hører til i denne vejoversigt (pdf)

Her kan du se et kort over de nuværende skoledistrikter (pdf)

Kommunalbestyrelsen vedtog nye skoledistrikter i Hvidovre kommune den 29. august 2023. De nye distrikter er gældende fra den 1. august 2024. 

Du er omfattet af de nye skoledistrikter, hvis:

  • dit barn skal starte i skole den 1. august 2024 eller herefter
  • du er tilflytter til Hvidovre Kommune efter den 1. august 2024

Hvis du er omfattet af de kommende skoledistrikter, kan du se hvilken skole dit barn hører til i denne vejoversigt (pdf)

Her kan du se et kort over de nye skoledistrikter (pdf)

Hvis du er omfattet af de gamle skoledistrikter, kan du se hvilken skole dit barn hører til i denne vejoversigt (pdf).

Bemærk, at Strandmarksvej 88a-c hører til Langhøjskolen og ikke Engstrandskolen.

Der er ni folkeskoler i Hvidovre Kommune. Hver skole ligger i et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Det distrikt, dit barn bor i, afgør hvilken skole, barnet skal gå på.

Antallet af børn i Hvidovre Kommune varierer fra år til år. Derfor kan der være forskel på, hvor store årgangene er i de enkelte distrikter, og dermed hvor mange børn der skal indskrives til skolestart.

De varierende børnetal kan nogle år føre til, at nogle skoler får mange nye elever, mens andre skoler får færre. En ulige fordeling af de kommende 0.-klasseelever på de forskellige folkeskoler kan medføre et behov for at ændre i skoledistrikterne, så børnene fordeles mere jævnt mellem de ni folkeskoler.

Kommunen skal offentliggøre, når der ændres i skoledistrikterne. Efter offentliggørelsen er skoledistriktsgrænsen bindende for indskrivningen til det kommende skoleår.

Det er beskrevet i folkeskoleloven, at Kommunalbestyrelsen fastlægger skoledistrikternes grænser. Skoledistrikterne kan kun ændres efter høring hos de skolebestyrelser, der berøres af ændringerne.

Læs mere i folkeskolelovens § 40, stk. 2 (nyt vindue).

Kommunalbestyrelsen kan ændre skoledistrikternes grænser efter indskrivningen til folkeskolerne, hvis det er nødvendigt for at få plads til alle børnene på folkeskolerne. Du kan læse mere om skoleindskrivningen på siderne om plads i skolen.

Et barn er ved indskrivning til skolestart og ved tilflytning til et skoledistrikt garanteret en plads på sin distriktsskole jf. folkeskolelovens § 36. Hvis distriktsskolen fravælges ved indskrivning til skolestart eller ved tilflytning bortfalder garantien til en plads på distriktsskolen. I stedet indskrives eleven på en skole i henhold til reglerne om frit skolevalg. Du kan læse mere om det frie skolevalg her

Principper for justering af skoledistrikter har til formål at sikre både gennemsigtighed for forældre, og at der kan træffes politiske beslutninger på et fagligt funderet grundlag

Distriktsjusteringer skal være med til at sikre pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler gennem en hensigtsmæssig fordeling af elever på folkeskolerne i Hvidovre Kommune.

Der er besluttet to principper i forbindelse med skoledistriktsjusteringer:

  • Sikring af klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler på 22-26 elever pr. klasse
  • Sikring af at børn og forældre ved hvilken distriktsskole, de tilhører i september året før skolestart

Hvert år vurderes behovet for distriktsjusteringer.

En eventuel justering af skoledistrikterne træder i kraft den 1. august i et givent skoleår. Nye skoledistrikter gælder for ny-indskrevne 0. klasseelever det pågældende skoleår med opstart i SFO den 1. maj.

Forældre har ret til distriktsskolen i forbindelse med indskrivning til skolestart. Forældre der har fravalgt distriktsskolen til fordel for en anden skole er omfattet af reglerne for det frie skolevalg, hvis de sidenhen ønsker plads på distriktsskolen.

Elever, der allerede er indskrevet på en folkeskole, berøres ikke af distriktsjusteringer, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 4.For tilflyttere på alle klassetrin gælder skoledistrikterne på indflytningsdatoen.

For tilflyttere på alle klassetrin gælder skoledistrikterne på indflytningsdatoen.

Desuden gælder Hvidovres søskendekriterie, hvor kommende 0. klasseelever med søskende på en anden skole end distriktsskolen kan optages på den samme skole.

Principperne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023.