Jordflytning

Luk alle
Åbn alle

Du skal anmelde jordflytningen til kommunen, hvis du flytter jord væk fra følgende arealer:

  • Byzonen – områdeklassificeret som lettere forurenet
  • Vejarealer
  • Forurenede arealer (nyt vindue) – både den der er kortlagte, og dem der endnu ikke er kortlagte
  • Godkendte modtageanlæg

Hvis den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3. Her kan jorden, uden foregående anmeldelse, afleveres på et dertil godkendt modtageanlæg. Kommunens genbrugsstation kan modtage mindre mængder ikke forurenet eller lettere forurenet jord

Læs mere om kortlægning, V1 og V2 på Region Hovedstadens hjemmeside.

Inden jorden flyttes skal du anmelde jordflytningen via hjemmesiden Jordweb.dk

På Jordweb skal du først oprettes som bruger. Er du transportør, kan du selv oprette dig, så anmeldere kan vælge dig, når jorden skal flyttes.

Det er ejer, bruger, bygherre eller den, der er ansvarlig for flytningen af jorden, herunder entreprenøren, der skal sikre sig, at anmeldelsen er sket.

Gebyr på erhvervsmæssig jordflytning

Anvisning af erhvervsmæssig jordflytning er pålagt gebyr. Pr. 1. januar 2023 er gebyrsatsen 726 kr. heri er indregnet op til en times sagsbehandling. Ved yderligere tidsforbrug tillægges 363 kr. pr. påbegyndt halve time. 

Anmelderen skal sikre sig, at jorden kommer til det rigtige modtageanlæg. For at vide det, skal man vide, hvilke forurenende stoffer der er i jorden og i hvilke koncentrationer.

Du kan vælge enten at få analyseret jorden, inden den køres væk, eller at køre jorden til et karteringsanlæg der kan udtage de nødvendige prøver.

Der skal udtages en prøve pr. 120 tons fyldjord. Hvis du finder klasse 4 jord, skal den afgrænses ud mod den øvrige jord med 1 prøve pr. 30 tons. Hvis jorden skal køres til et sted, hvor anvendelsen kræver, at jorden er ren, skal der tages en prøve pr. 30 tons.

Hvis arealet er kortlagt, eller der er viden om forurening, skal der udtages 1 prøve pr. 30 tons af alt jorden.

Prøverne skal analyseres for olie, PAHér og tungmetallerne bly, cadmium, kobber og zink.

Du må flytte jorden straks efter kommunen har modtaget din anmeldelse hvis:

  • der er tale om en akut opstået situation
  • du flytter lettere forurenet jord til et godkendt modtageanlæg, der må modtage den pågældende type jord, hvis jorden ikke kommer fra et V1- eller V2-kortlagt areal
  • flytningen sker fra et V1- eller V2-kortlagt areal, og vi på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan
  • den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3. Her kan jorden, uden foregående anmeldelse, afleveres på et dertil godkendt modtageanlæg. Kommunens genbrugsstation kan modtage mindre mængder ikke forurenet jord

Ellers må jorden først flyttes, når kommunen har anvist jorden. Dvs. at forvaltningen underskriver og returnerer anmeldeskemaet til anmelderen.

Hvidovre Kommunes regulativ for jord er det teknisk/juridiske grundlag for administration af jord, som er affald. Det præciserer for eksempel, hvornår vi regner jordflytninger som erhvervsmæssige.