Afløbskoefficienter og afledningsret

Afløbskoefficienten er reguleret i Kommunes spildevandsplan, og angiver hvor stor en andel af det regnvand, der lander på din grund, der må ledes til kloakken. Det betyder, at du som borger/virksomhed/grundejer kun har ret til at lede en angivet mængde regnvand fra den enkelte ejendom til kloakkerne.

Luk alle
Åbn alle

Det er vigtigt at overholde afløbskoefficienterne, så der ikke ledes mere regnvand til kloakkerne end de kan klare. På den måde undgår du at øge risikoen for oversvømmelser i forbindelse med regn og skybrud.

Man skal huske, at jo større det befæstede areal er på din grund, jo mere regnvand løber til kloakken. Sørg derfor så vidt muligt for at bevare grønne arealer eller gennemtrængelige belægninger, som giver mulighed for, at regnvandet kan sive ned mellem via fuger og græs.

En grundejer, som befæster sin matrikel ud over afløbskoefficienten, skal etablere en foranstaltning, som forsinker regnvandet på grunden så meget, at afledningen svarer til det tilladte afløb.

Afledningsretten angiver hvor mange l/s, du må aflede til forsyningens ledninger, og udregnes ved hjælp af følgende regnestykke:

Afløbskoefficient x totalt areal [hektar] x afløbstal [l/s/ha]

Til beregning af det tilladte afløb til det offentlige afløbssystem skal der benyttes et afløbstal på 0,012 l/s/m² (120 l/s/ha). Afløbstallet svarer til en dimensionsgivende regnhændelse med en gentagelsesperiode på 1 år ifølge Dansk Standard, DS 432:2020 afsnit 6.3.

I spildevandsplanens afsnit 4 om Afløbskoefficienter og afledningsret finder du afløbskoefficienten for det område, du bor

En matrikel på 800 m2 (0,08 ha), som ligger i et villakvarter med lav bebyggelse, har en tilladt afløbskoefficient på 0,3. Det betyder, at ejendommen kan aflede 3 l/s til det offentlige afløbssystem:

0,3 x 0,08 ha x 120 l/s/ha = 3 l/s

Hvis ejendommen har en afstrømning, som overstiger den tilladte, skal regnvandet forsinkes på egen grund, indtil afløbet når ned på 3 l/s.