Spildevandsplan 2023

Hvidovre Kommune vil være på forkant med det ændrede regnvandsmønster, som klimaforandringer medfører samt med nye byudviklingsområder og ændringer udledninger i eksisterende erhvervsområder. Hvidovre Kommunes spildevandsplan er derfor blevet revideret i 2023, så spildevand fortsat kan håndteres smidigt og fleksibelt.

Spildevandsplan 2023 giver en status for spildevandshåndteringen i kommunen, og indeholder servicemål for afløbssystemet, uddybning af afledningsret, projekter i planperioden og viser Hvidovre Kommunes ambitionsniveau og miljømål for fremtidig håndtering af spildevand. Spildevandsplanen indeholder en oversigt over mål og visioner for spildevandshåndteringen i kommunen.

Spildevandsplan 2023 fastlægger også rammerne for, hvad kommunen forventer af forsyningen og dermed indirekte for hvordan borgere, virksomheder og grundejere skal håndtere regn og spildevand. Det sker fordi planen danner grundlag for samtlige typer spildevandstilladelser.

Vær opmærksom på, at bilag 1-7 og bilag 10-11 er separate pdf-filer.