Erhvervsområdet ved Tårnfalkevej

Der planlægges for ca. 100 rækkehuse i 1-2 etager med fælles gårdrum på erhvervsområdet ved Tårnfalkevej.

En del af området er omfattet af beskyttelseslinjen omkring fortidsmindet Avedøre Batteri. Denne beskyttelseslinje vil blive søgt reduceret.

Den sydlige halvdel af området ligger inden for et konsekvensområde 500 fra erhvervsområdet Avedøre Holme, hvor der er produktionserhverv.

Inden for konsekvensområdet forudsætter en ændret arealanvendelse til boligformål og rekreative områder, at der etableres afværgeforanstaltninger i forhold til støj, lugt, støv og anden luftforurening fra produktionsvirksomhederne.

Støjen fra motorvejen og eventuel miljøbelastning fra Avedøre Holme skal håndteres med randbebyggelse langs Mågevej i syd, enten i form af etageboliger eller ikke-generende erhverv såsom depot- eller kontorvirksomhed.