Takster og tilskud til børnepasning og SFO/klub

Luk alle
Åbn alle

I Hvidovre Kommune opkræves der vuggestuetakst, når barnet er mellem 0 år og 2 år og 10 måneder, og børnehavetakst fra den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 11 måneder og indtil skolestart.

Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 2 år og 11 måneder. Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet, beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen. 

Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har.
 
Det vil sige, at at forældrebetalingen følger barnets alder, og skifter automatisk fra vuggestuetakst til børnehavetakst pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder. Dette gælder uanset at barnet er rykket i børnehavegruppe/fleksgruppe før dette tidspunkt.

 • Dagpleje:  3.117 kr.
 • Vuggestue 0-2 år til og med 10 måneder - eksklusiv mad:  3.192 kr.
 • Vuggestue 0-2 år til og med 10 måneder - inklusiv mad:   3.941 kr.
 • Børnehave 2 år og 11 måneder til 6 år - eksklusiv mad:  2.018 kr.
 • Børnehave 2 år og 11 måneder til 6 år - inklusiv mad:  2.767 kr.
 • Madtakst:  749 kr.
 • SFO1 (0.-3. klasse): 1.340 kr.
 • SFO2/klub (4.-8. klasse): 392 kr.
 • SFO3/ungdomsklub (9. klasse - 18 år): 192 kr.
 • Materialepenge i SFO2/klub og SFO3/ungdomsklub: 75 kr.

Materialepenge opkræves sammen med forældrebetalingen, men indgår ikke i beregningen af forældrebetalingen (taksten fastsættes af de samlede klubbestyrelser). Overgangen til SFO og klub sker pr. 1. maj. 

 

Takster for deltidspladser 30 timer

 • Dagpleje: 2.143 kr.
 • Vuggestue med mad: 2.830 kr.
 • Børnehave uden mad: 1.316 kr.
 • Børnehave med mad: 2.065 kr.
Kombinationstilbud - eksempler
Man betaler to steder i et kombinationstilbud
- en takst til dagtilbuddet
- løn til en person, som ansættes til fleksibel pasning
Takst til dagtilbuddet
Hvis barnet er i dagtilbud 41,5 timer/uge:
Vuggestue: 2.334 kr.
Børnehave: 1.601 kr.
Dagpleje: 2.628 kr.
Hvis barnet er i dagtilbud 25 timer/uge:
Vuggestue: 1.406 kr.
Børnehave: 965 kr.
Dagpleje: 1.583 kr.
Løn til person, der passer barnet i fleksibel pasning, aftales med personen, men kommunen yder tilskud (efter ansøgning):
Tilskud til fleksibel pasning pr. måned ved:
10 timer: 1.233 kr.
16 timer: 1.973 kr.
26 timer: 3.206 kr.

Tilskudstaksterne ovenfor (fleksibel pasningsordning) er eksempler på det beløb I som familie kan modtage i forbindelse med en fleksibel pasningsordning. Beløbet er et tilskud til den fleksible private pasningsordning jeres barn skal gå i, i kombination med deltidspladsen i dagtilbuddet. Der ydes ikke tilskud til privat pasning for børn over 2 år og 10 måneder. 

OBS! Vi gør opmærksom på, at der gælder særlige regler for deltids- og kombinationstilbud.

Du kan få søskendetilskud, hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, kombineret institution eller SFO 1. Du betaler fuld pris for dyreste plads, og halv pris for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til børn optaget i fritids- og ungdomsklub. Der ydes heller ikke søskendetilskud til SFO og klub på privatskoler.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. 

Du kan søge om tilskud til nedsættelse af din betaling af dagtilbud og SFO. Tilskuddet er afhængig af din indkomst.

Hvis din husstands samlede aktuelle A-indkomst er under 576.800 kr. årligt (2021), kan du søge om helt eller delvis tilskud til forældrebetalingen - gældende fra den 1. i efterfølgende måned. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn. Dette gælder for børn, der bor i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.

Fripladsskalaens grænser forhøjes med 64.967 kr. (2021) når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ansøgning om økonomisk friplads skal søges via Digital Pladsanvisning. Her kan du også lave en beregning på din egenbetaling.

Der ydes ikke hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til privat pasning efter Dagtilbudslovens § 80, eller SFO på privatskole. 

Læs mere om økonomisk fripladstilskud på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

Udover økonomisk friplads kan der i særlige tilfælde ydes: 

Behandlingsmæssig fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. 

Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Vuggestue (til og med at barnet er 2 år og 10 måneder): 10.154 kr./måned.

Børnehave (fra barnet fylder 2 år og 11 måneder): 6.416 kr./måned.

Hvidovre Kommune giver tilskud til 75 % af forældrenes udgifter til privat børnepasning, dog maksimalt 7031 kr./måned