Takster og tilskud til børnepasning og SFO/klub

Luk alle
Åbn alle

I Hvidovre Kommune opkræves der vuggestuetakst, når barnet er 0 til 2 år og 10 måneder. Børnehavetakst bliver opkrævet fra den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 11 måneder og indtil skolestart. 

Fra 1. januar 2023 gælder dette:

Vuggestuetaksten opkræves til og med 2 år og 11 måneder

Børnehavetakst opkræves fra 3 år til skolestart.

Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 2 år og 11 måneder (fra 1. januar 3 år). Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet, beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen. 

Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har. 

Forældrebetalingen følger altid barnets alder og skrifter automatisk fra vuggestuetakst til børnehavetakst pr. d. 1. i den måned hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder (fra 1. januar 3 år). Dette gælder også hvis barnet er rykket i børnehavegruppe/fleksgruppe før dette tidspunkt.

Taksten opkræves månedsvis forud i 12 måneder.

Der betales børnehavetakst fra den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 11 måneder.

 • Dagpleje:  3.117 kr.
 • Vuggestue 0-2 år til og med 10 måneder - uden mad:  3.192 kr.
 • Vuggestue 0-2 år til og med 10 måneder - med mad:   3.941 kr.
 • Børnehave 2 år og 11 måneder til 6 år - uden mad:  2.018 kr.
 • Børnehave 2 år og 11 måneder til 6 år - med mad:  2.767 kr.
 • Madtakst:  749 kr.

Taksten opkræves månedsvis forud i 12 måneder.

Fra 1. januar 2023 gælder følgende takster:

Der betales børnehavetakst fra den 1. i den måned barnet fylder 3 år.

 • Dagpleje:  3.048 kr.
 • Vuggestue:  3.237 kr.
 • Vuggestue:   4.021 kr.
 • Børnehave:  2.179 kr.
 • Børnehave:  2.963 kr.
 • Madtakst:  784 kr.

Taksten opkræves månedsvis forud i 12 måneder.

 • SFO1 (0.-3. klasse): 1.340 kr.
 • SFO2/klub (4.-8. klasse): 392 kr.
 • SFO3/ungdomsklub (9. klasse - 18 år): 192 kr.
 • Materialepenge i SFO2/klub og SFO3/ungdomsklub: 75 kr.

Der opkræves takst i 11 måneder for SFO3/Ungdomsklub – juli måned er betalingsfri.

Materialepenge opkræves sammen med forældrebetalingen, men indgår ikke i beregningen af forældrebetalingen (taksten fastsættes af de samlede klubbestyrelser). Overgangen til SFO og klub sker pr. 1. maj. 

Takster fra 1. januar 2023

 • SFO1 (0.-3. klasse): 1.370 kr.
 • SFO2/klub (4.-8. klasse): 405 kr.
 • SFO3/ungdomsklub (9. klasse - 18 år): 205 kr.
 • Materialepenge i SFO2/klub og SFO3/ungdomsklub: 75 kr.

Takster for deltidspladser 30 timer

Taksten opkræves månedsvis forud i 12 måneder.

2022:

Der betales børnehavetakst fra den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 11 måneder.

 • Dagpleje: 2.143 kr.
 • Vuggestue med mad: 2.081 kr.
 • Børnehave uden mad: 1.316 kr.
 • Børnehave med mad: 2.165 kr.

2023:

Der betales børnehavetakst fra den 1. i den måned barnet fylder 3 år.

 • Dagpleje: 2.094 kr.
 • Vuggestue med mad: 2.109 kr.
 • Børnehave uden mad: 1.420 kr.
 • Børnehave med mad: 2.204 kr.
Kombinationstilbud - eksempler
Man betaler to steder i et kombinationstilbud
- en takst til dagtilbuddet
- løn til en person, som ansættes til fleksibel pasning
Takst til dagtilbuddet
Hvis barnet er i dagtilbud 41,5 timer/uge:
Vuggestue: 2.334 kr.
Børnehave: 1.601 kr.
Dagpleje: 2.628 kr.
Hvis barnet er i dagtilbud 25 timer/uge:
Vuggestue: 1.406 kr.
Børnehave: 965 kr.
Dagpleje: 1.583 kr.
Løn til person, der passer barnet i fleksibel pasning, aftales med personen, men kommunen yder tilskud (efter ansøgning):
Tilskud til fleksibel pasning pr. måned ved:
10 timer: 1.233 kr.
16 timer: 1.973 kr.
26 timer: 3.206 kr.

Tilskudstaksterne ovenfor (fleksibel pasningsordning) er eksempler på det beløb I som familie kan modtage i forbindelse med en fleksibel pasningsordning. Beløbet er et tilskud til den fleksible private pasningsordning jeres barn skal gå i, i kombination med deltidspladsen i dagtilbuddet. Der ydes ikke tilskud til privat pasning for børn over 2 år og 10 måneder. 

OBS! Vi gør opmærksom på, at der gælder særlige regler for deltids- og kombinationstilbud.

Du kan få søskendetilskud, hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, kombineret institution eller SFO1. Du betaler fuld pris for dyreste plads, og halv pris for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til børn optaget i klub, SFO2, ungdomsklub og SFO3.
Der ydes ikke søskendetilskud til SFO1 og klub på privatskoler.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. 

Du kan søge om tilskud til nedsættelse af din betaling af dagtilbud og SFO. Tilskuddet er afhængig af din indkomst.

Hvis din husstands samlede aktuelle A-indkomst er under 583.700 kr. årligt (2022) 601.199 kr. årligt (2023), kan du søge om helt eller delvis tilskud til forældrebetalingen - gældende fra den 1. i efterfølgende måned. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn. Dette gælder for børn, der bor i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.

Fripladsskalaens grænser forhøjes med 64.967 kr. (2021) 67.719  kr. (2023) når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ansøgning om økonomisk friplads skal søges via Digital Pladsanvisning. Her kan du også lave en beregning på din egenbetaling.

Der ydes ikke hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til privat pasning efter Dagtilbudslovens § 80, eller SFO på privatskole. 

Læs mere om økonomisk fripladstilskud på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

Udover økonomisk friplads kan der i særlige tilfælde ydes: 

Behandlingsmæssig fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. 

Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Vuggestue (til og med at barnet er 2 år og 10 måneder): 10.154 kr./måned.

Børnehave (fra barnet fylder 2 år og 11 måneder): 6.416 kr./måned.

Fra 1. januar 2023:

Vuggestue (til og med at barnet er 2 år og 11 måneder): 10.175 kr./måned.

Børnehave (fra barnet fylder 3 år): 6.988 kr./måned.

Hvidovre Kommune giver tilskud til 75 % af forældrenes udgifter til privat børnepasning, dog maksimalt 7.031 kr./måned. 

Fra 1. januar 2023 er det maksimale tilskud 7.017 kr.