Takster og tilskud til børnepasning og SFO/klub

Luk alle
Åbn alle

I Hvidovre Kommune opkræves vuggestuetakst, indtil dit barn fylder 3 år. Børnehavetakst bliver opkrævet fra den 1. i den måned, dit barn fylder 3 år.

Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 3 år. Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen. 

Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har. 

Forældrebetalingen følger altid barnets alder og skifter automatisk fra vuggestuetakst til børnehavetakst pr. d. 1. i den måned hvor barnet fylder 3 år. Dette gælder også, hvis barnet er rykket i børnehavegruppe/fleksgruppe før dette tidspunkt.

Fra 1. januar 2024 er tidspunktet for overgang fra vuggestuetakst til børnehavetakst den 1. i måneden EFTER, at barnet er fyldt 3 år.

Taksten opkræves månedsvis forud i alle årets 12 måneder.

 • Dagpleje:  3.190 kr.
 • Vuggestue - inkl. mad:  4.180 kr.
 • Vuggestue - uden mad: 3.372 kr.
 • Børnehave - uden mad: 2.265 kr.
 • Børnehave - inkl. mad: 3.073 kr.
 • Madtakst: 808 kr.

Der betales børnehavetakst fra den 1. i måneden efter at barnet er fyldt 3 år.

Taksten opkræves månedsvis forud i alle årets 12 måneder.

 • SFO1 (0.-3. klasse): 1.639 kr.
 • SFO2/klub (4.-8. klasse): 411 kr.
 • SFO3/ungdomsklub (9. klasse - 18 år): 211 kr.
 • Materialepenge i SFO2/klub og SFO3/ungdomsklub: 75 kr.

Taksten opkræves månedsvis forud i alle årets 12 måneder, dog opkræves takst i 11 måneder for SFO3/Ungdomsklub – juli måned er betalingsfri.

Materialepenge opkræves sammen med forældrebetalingen, men indgår ikke i beregningen af forældrebetalingen (taksten fastsættes af de samlede klubbestyrelser). Overgangen til SFO og klub sker pr. 1. maj. 

Takster for deltidspladser 30 timer

Taksten opkræves månedsvis forud i alle årets 12 måneder.

Der betales børnehavetakst fra den 1. i måneden efter at barnet er fyldt 3 år.

 • Dagpleje: 2.194 kr.
 • Vuggestue med mad: 3.008 kr.
 • Børnehave uden mad: 1.478 kr.
 • Børnehave med mad: 2.286 kr.
Kombinationstilbud
Man betaler to steder i et kombinationstilbud
- én takst til dagtilbuddet baseret på det antal timer, barnet er i dagtilbuddet
- løn til en person, som ansættes til fleksibel pasning. Du kan søge kommunen om tilskud til den løn, du betaler personen. Kommunen kan yde tilskuddet indtil barnet bliver 3 år.

Du kan få søskendetilskud, hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, kombineret institution eller SFO1. Du betaler fuld pris for dyreste plads, og halv pris for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til børn optaget i klub, SFO2, ungdomsklub og SFO3.
Der ydes ikke søskendetilskud til SFO1 og klub på privatskoler.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. 

Du kan søge om tilskud til nedsættelse af din betaling af dagtilbud og SFO. Tilskuddet er afhængig af din indkomst.

Hvis din husstands samlede aktuelle A-indkomst er under 601.199 kr. årligt (2023), kan du søge om helt eller delvis tilskud til forældrebetalingen - gældende fra den 1. i efterfølgende måned. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn. Dette gælder for børn, der bor i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.

Fripladsskalaens grænser forhøjes med 67.719  kr. (2023), når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ansøgning om økonomisk friplads skal søges via Digital Pladsanvisning. Her kan du også lave en beregning på din egenbetaling.

Der ydes ikke hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til privat pasning efter Dagtilbudslovens § 80, eller SFO på privatskole. 

Læs mere om økonomisk fripladstilskud på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

Udover økonomisk friplads kan der i særlige tilfælde ydes: 

Behandlingsmæssig fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. 

Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Vuggestue (til og med den måned, hvori barnet fylder 3 år): 10.876 kr./måned.

Børnehave (fra måneden efter at barnet er fyldt 3 år): 7.363 kr./måned.

Hvidovre kommune giver tilskud på 75 % af forældrenes udgifter til privat børnepasning af børn under 3 år, og 1 måned, dog maksimalt 7.391 kr./måned.