Genanvendelse af asfalt

Brug af knus asfalt 

Kontakt Center for Plan og Miljø hvis du ønsker at anvende knust asfalt, i de fleste tilfælde kræver dette en tilladelse.

Jordforurening

Vær opmærksom på, at arealerne, som påføres knust asfalt, kan blive forurenede. Asfalt indeholder olieprodukter og tjærestoffer. Knust asfalt har en meget stor overflade, og regnvand vil skylle stofferne ud af den knuste asfalt og ned i jorden.

Kortlægning

Region Hovedstaden kortlægger arealer med knust asfalt som forurenede, med mindre det er udlagt i en rigtig vej med ugennemtrængeligt asfaltlag over. Dog sker kortlægningen altid efter en konkret vurdering.

Arealer, som er kortlagt som forurenede, er underlagt en række restriktioner. Bl.a. kræver ændring af arealanvendelsen og graveanlægsarbejde tilladelse jf. § 8 JFL

Støvgener

For at undgå støvgener er det afgørende, at knust asfalt anvendes efter god praksis. Asfaltindustrien anbefaler, at alle, der anvender knust asfalt til udlægning som ubundne bærelag, efterlever følgende:

  • Løst udlagt som ubundet vejbelægning kan knust asfalt – i lighed med al anden ubundet belægning – give anledning til støvgener i visse situationer. Derfor skal knust asfalt udlægges i en tilstrækkelig lagtykkelse (normalt mindst 8 cm), som muliggør god komprimering, hvorved forekomsten af frit støv minimeres.

  • Ved tørt materiale eller ved udlægning i tørre perioder kan vanding fremme komprimeringen.