Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Hjemmehjælp

Hvis du oplever, at de praktiske opgaver i hverdagen er blevet svære at klare selv, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til fx rengøring, tøjvask og indkøb. De indsatser du får tilbudt er rehabiliterende og du forventes derfor selv at bidrage i det omfang det er muligt. Hvidovre Kommune kan tildele dig støtte på baggrund af en faglig vurdering af hvad du har brug for støtte til og hvilke opgaver du selv kan klare

Find det hurtigt

Om hjemmehjælp i Hvidovre Kommune

Hvordan søger jeg hjemmehjælp i Hvidovre Kommune

Hvis du, din familie, din læge eller hospitalet vil søge hjemmehjælp, kontakter I Visitationen.

Du kan kontakte os på tlf. 3639 2880 eller på e-mail visitationen@hvidovre.dk

Efter vi har modtaget din henvendelse bliver du kontaktet af en visitator, så I sammen kan aftale, hvornår det passer dig at få et besøg. Ved besøget vurderer visitator i samarbejde med dig, dit behov for hjemmehjælp. Når du er visiteret til hjælp, vil du som udgangspunkt få besøg af en visitator en gang om året. Ved dette  besøg vil visitator, i samarbejde med dig, revurdere dit behov for hjælp.

Når visitatorerne træffer en afgørelse, har de altid foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for hjælp. Det vil sige, at afgørelsen tager højde for den situation, du står i, og de muligheder, du har for at komme til at fungere bedre i hverdagen. Derudover indgår det også i vurderingen, om du har pårørende i hjemmet, som kan hjælpe til i hverdagen.

Når du modtager hjemmehjælp, så er dit hjem en arbejdsplads

For at du kan modtage hjælp, er det nødvendigt at dit hjem kan fungere som en arbejdsplads for medarbejderne. Inden hjælpen startes op, gennemgår leverandøren dit hjem med fokus på at vurdere, om det lever op til retningslinjerne for et godt arbejdsmiljø. Det kan derfor være nødvendigt fx at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp.

Hvis du skal have hjælp til praktiske opgaver, vil det være et krav, at du anskaffer miljømærkede rengøringsmidler samt støvsuger og et ergonomisk moppesæt, som kan indstilles i længden. Hvis der er problemer i forhold til arbejdsmiljøet, vil du blive inddraget i løsningen.

Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Hvidovre Kommune henstiller til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderen udfører arbejdet, og at du lufter ud, 15 minutter før din hjælper kommer.

Du skal huske at tænde lys og rydde for sne udenfor om vinteren, så din hjælper kan orientere sig, og ikke kommer til skade.

Rehabiliteringsforløb

I et rehabiliteringsforløb arbejder du sammen med kommunens medarbejdere på at genvinde dine færdigheder. Et rehabiliteringsforløb bliver sammensat individuelt. Under forløbet vil et team af social- og sundhedsfaglige medarbejdere støtte dig til at blive bedre til de opgaver, som du har vanskeligt ved at klare i hverdagen. Når du har været igennem dit forløb, evaluerer I sammen, om du har nået dine mål. Herefter vurderer kommunen, om du fortsat har brug for hjælp og i så fald hvilken hjælp.

Uanset hvilken leverandør du vælger, er det helt centralt, at den hjælp, du får som borger, gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder at:

  • Medarbejdernes opgave i høj grad er at motivere og støtte dig med udgangspunkt i deres faglige viden på området
  • Det er en tværfaglig indsats, som blandt andet omfatter visitator, medarbejdere fra hjemmeplejen, ergoterapeuter og sygeplejersker
  • Indsatsen bygger på borgerens aktive medvirken og på samarbejdet om at nå dit mål - frem for at medarbejderne udfører de opgaver, som du ikke er i stand til at klare selv

Hvem kan jeg vælge som leverandør af hjemmehjælp?

Hvidovre Kommune har godkendt følgende leverandører til levering af praktisk hjælp og personlig pleje:

Hjælp til tøjvask

Tøjvask er en ordning, hvor du får vasket dit tøj hos den af kommunens to vaskeleverandører, som du vælger. Vaskeleverandøren afhenter tøjet på din bopælsadresse og leverer det rent tilbage senest én uge efter. Hvidovre Kommune kan tildele dig støtte til tøjvask på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Der ydes som udgangspunkt hjælp til tøjvask hver 14. dag. Der er forudbetaling på tøjvaskeordningen. Betalingen bliver løbende reguleret f.eks. ved indlæggelse på hospital eller hvis du pauserer ordningen i forbindelse med afholdelse af ferie. Du er selv forpligtiget til at melde afbud til tøjvaskeleverandøren, hvis du ønsker pausering. Kører leverandøren forgæves, vil du bliv opkrævet vanlig betaling af tøjvask. 

Du kan læse mere om tøjvask i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandard, som du finder nederst på denne side.

Hjælp til indkøb af dagligvarer

Hvis du ikke selv kan foretage dine indkøb, og heller ikke er i stand til at bestille dine varer over internettet, har du mulighed for at ansøge om at blive tilmeldt en indkøbsordning. Du vil få udleveret et varekatalog til brug for bestilling. I særlige tilfælde kan du få hjælp til at skrive indkøbsliste, bestille varer og sætte varer på plads, når de er ankommet til din bolig. Varerne leveres en gang om ugen. Leverandøren oplyser dig om hvilken dag og på hvilket tidspunkt, varerne kommer. Hvidovre Kommune kan tildele dig denne ydelse på baggrund af en konkret og individuel vurdering. 

 

Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp, som din kommune kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og praktisk hjælp. Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m. Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har et handicap eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffer din kommune på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

  • personlig pleje
  • praktiske opgaver i hjemmet     

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du skal kontakte din kommune for at søge om hjemmehjælp. Det kan du gøre ved at ringe til visitationen i kommunen.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Kommunen skal også overveje muligheden for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne. Kommunens afgørelse skal skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen fastsætter årligt kommunens serviceniveau, som beskrives i en kvalitetsstandard. Her kan du finde generel information om den hjælp, du kan forvente at få i din kommune, hvis du får behov for personlig og praktisk hjælp.

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Endelig kan du, hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m. 

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Kommunen beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om hjemmehjælp, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontaktoplysninger

Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune

Tlf. 2550 2650

Telefontider: 07:30-15:30 mandag til fredag.

Øverste leder for Hjemmeplejen og Sygeplejen: Pernille Haaning
SU-chef og daglig leder for Hjemmeplejen: Erik Jensen
Daglig leder af Sygeplejen: Kathe Anette Baasch Jalsing

Sygeplejevisitation

Tlf. 2550 2650

Telefontider: 08:00-14:00 mandag til fredag.

Inkontinenssygeplejerske

Tlf. 2550 2650

Telefontider: 13:00-14:00 tirsdage og torsdage.

Privat leverandør, Human Care A/S

Tlf. 3616 6100

Telefontider: Hverdage 10:00-14:00

Lovgivning

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i serviceloven, kapitel 16.

Reglerne for betaling kan du læse på Retsinformation: