Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder

Luk alle
Åbn alle

Beskæftigelsesplaner

Beskæftigelsesplanen beskriver mål for Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats, og hvordan vi vil opnå dem.

Hvis du har brug for at se tidligere beskæftigelsesplaner, kan du kontakte Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Erhvervspolitik

Erhvervs- og vækststrategien for 2020-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 26. november 2019 og sætter rammerne for de næste 4 års erhvervsudvikling. Strategien er blevet udarbejdet i samarbejde med Erhvervskontaktudvalget og Hvidovre Erhvervsklub.

Erhvervs- og vækststrategien har særligt fokus på bæredygtig vækst, grøn omstilling og digitalisering, og FN’s 17 Verdensmål er ligeledes tænkt ind i strategiens temaer.

Erhvervs- og vækststrategien fokuserer på de tre temaer:

 1. Fremtidens erhvervsområder
 2. Arbejdskraft til vækst
 3. Professionel lokal erhvervsservice

Med temaet ”Fremtidens erhvervsområder” ønsker Hvidovre Kommune at tilbyde erhvervslivet fysiske rammer, der matcher fremtidens krav og behov.
Andet tema sætter fokus på, at Hvidovre Kommune ønsker at styrke erhvervslivets muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft .
Endelig ønskes der med temaet ”professionel lokal erhvervsservice” at styrke den lokale virksomhedsservice til virksomhederne.

Finansiel strategi

Kommunens finansielle strategi bliver løbende revideret. Formålet er at sikre rationel og hensigtsmæssig økonomiforvaltning af kommunens indeståender og gæld.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune godkendte den 24. oktober 2017 den reviderede finansielle strategi.

Ændringerne drejer sig om at andelen af aktier øges fra 15 til 20 % af de finansielle aktiver. Placering af midler i andre værdipapirer end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

Under ansvarlig investeringspolitik kommer et nyere kodeks kaldet UN PRI. På kapitalforvalterne arbejdes der med en tærskelværdi på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede segmenter.

Hvis du vil vide mere, kan du finde mere information om de nye regler på Retsinformation.dk (nyt vindue)

Boligpolitik

Hvidovre Kommunes boligpolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019. Boligpolitikken har til formål at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov, og at boligudviklingen bidrager til at skabe en bedre by som helhed.

Ejendomsstrategi

Hvidovre Kommunes ejendomsstrategi fra 29. marts 2017. Ejendomsstrategien har til formål at sikre, at kommunens m2 bliver mere bæredygtige, at flere brugere og borgere får glæde af de eksisterende m2 , og at der bindes færre midler i tomme mursten og afledt drift.

Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen har den 21. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021 endeligt. Kommuneplanen udgør den overordnede og helhedsorienterede planlægning i Hvidovre Kommune for den kommende 12-årige planperiode efter planens endelige vedtagelse, dvs. for perioden 2021 - 2032.

Kommuneplan 2021 har til formål, at:

 • Give mulighed for realisering af Planstrategi 2019 Udvikling, Ansvar og Fællesskab.
 • Fastlægge retningen for Hvidovres fysiske udvikling.
 • Sikre strategisk sammenhæng mellem kommunens overordnede planlægning og den mere detaljerede sektor- og lokalplanlægning.
 • Vise borgere og interessenter hvilke vilkår og muligheder, der er for arealanvendelse i hele kommunen.
 • Indarbejde nationale interesser og anden ny lovgivning.

Temaerne i Kommuneplan 2021 er:

 1. Byens udvikling
 2. Trivsel, udvikling og sundhed
 3. Kultur og fritid
 4. Kulturarv
 5. Natur
 6. Bæredygtighed og klimatilpasning
 7. Vækst og erhvervsudvikling
 8. Mobilitet og tekniske anlæg

Planstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2020 Planstrategi 2019.

Planstrategien er Kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for udviklingen de kommende 12 år. Planstrategien er ikke bindende for dig som borger. Planstrategien er Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvilke temaer vi skal fokusere på i årene fremover for at styrke kommunens udviklingspotentiale, så vi opnår den kommune vi ønsker. Planstrategien indeholder også en beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen der skal revideres.

Planstrategien findes kun i en digital udgave.  

Spildevandsplan

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2023 Spildevandsplan 2023-2035.

Spildevandsplanen er en plan for Hvidovre Kommunes afledning, rensning og anden bortskaffelse af spildevand - herunder regnvand. Der er kommet ny lovgivning for spildevandsselskabers klimatilpasning, hvilket betyder, at klimasamarbejdet mellem kommune og HOFOR beskrives mere detaljeret i spildevandsplan 2023.

Læs Spildevandsplanen 2023-2035 (pdf)

Digitaliseringsstrategi

Samfundsudviklingen stiller store krav til kommunerne, og it og digitalisering skal være med til at stille løsninger til rådighed. Derfor har Hvidovre Kommune udarbejdet en digitaliseringsstrategi.

IT-Sikkerhedspolitik

IT-sikkerhedspolitikken skaber, sammen med en løbende risikovurdering, grundlaget for sikker anvendelse af informationsteknologi i Hvidovre Kommune. IT-sikkerhedspolitikken benytter ISO 27000 serien som standard for kommunens informations-sikkerhed.

Pressepolitik

Direktionen vedtog i januar 2012 Hvidovre Kommunes pressepolitik. Der er tre overordnede mål for kommunens kommunikation via medier:

 • At orientere borgerne om kommunens servicetilbud, og om hvad der sker i kommunen 
 • At arbejde målrettet for at brande Hvidovre som bo- og erhvervskommune 
 • At oplyse og involvere borgerne, så de kan være aktive i forhold til demokrati og velfærd

Pressepolitikken findes kun i digital udgave

Velfærdsteknologistrategi

"Smart Hverdag - Hvidovre" hedder kommunens strategi for velfærdsteknologi, som beskriver, hvordan vi i Hvidovre Kommune arbejder med teknologiske og digitale muligheder på velfærdsområderne, fx indenfor ældrepleje og sundhed mm.

Børne- og ungepolitik

Den sammenhængende børne- og ungepolitik er det fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Børne- og ungepolitikken tager afsæt i vores fælles vision om at:

”Uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem.”

Der er tre centrale omdrejningspunkter i politikken:

 1. Trivsel og sundhed
 2. Udviklingsmuligheder for alle
 3. Parat til fremtiden

Faglige Strategi for Center for Skole og Uddannelse

Dette er den faglige strategi for Center for Skole og Uddannelse i Hvidovre Kommune. Strategien fortæller hvordan vi med udgangspunkt i de mange fagligheder, som fndes i Center for Skole og Uddannelse, sammen vil omsætte lovgivning samt lokalpolitiske rammer og målsætninger, til stærk faglig praksis til gavn for børn og unge i Hvidovre Kommune.

Kvalitetsstrategi på 0-6 års området

”For Fremtiden II” er Hvidovre Kommunes kvalitetsstrategi på 0-6 årsområdet. Med strategien ønsker vi blandt andet at sætte en fælles ramme og retning for at videreudvikle kvaliteten i dagtilbuddene.

I strategien er der seks pejlemærker, som er områder, som vi er særligt optagede af at udvikle kvaliteten indenfor i de kommende år:

 • Vi danner meningsfulde fællesskaber, hvor alle har mulighed for at deltage
 • Vi fremmer børnenes kommunikative og sproglige kompetencer
 • Vi har et aktivt og nysgerrigt udeliv
 • Vi samarbejder med forældrene, så de er aktive medspillere i børnenes hverdag
 • Vi skaber helhed og sammenhænge i børnenes liv
 • Vi har faglig ledelse, der understøtter refleksion over den pædagogiske praksis

 • Læs Kvalitetsstrategi på 0-6 årsområdet 2022 (pdf)

Fælles børn strategien

Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familie har en fælles vision og faglig strategi for det specialiserede område 0-18 år.

Mad og Måltidspolitik

”Spisetid – Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune” sætter retningen for, hvordan vi gerne vil arbejde med mad og måltider til vores børn, unge og ældre i Hvidovre Kommune.

Præsentationsvideo af Kultur og Fritid 2022

Video produceret 2022 for at præsentere Kultur- og Fritidsudvalget for deres nye område.

Gå til video (ny side)

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitikken præsenterer visionerne og målsætningerne for et fortsat blomstrende kultur- og fritidsliv i Hvidovre Kommune.

Talent- og eliteidrætspolitik

Talent- og eliteidrætspolitikken for 2020-2022 er et appendix til Kultur- og Fritidspolitikken. Den blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021 og sætter rammerne for arbejdet med talentudvikling og eliteidræt i Hvidovre Kommune. Politikken er blevet til i samarbejde med foreningslivet, Idrætsrådet og Team Danmark.

Reklame- og sponsorpolitik

Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik skal medvirke til:

 • At imødekomme virksomheder, organisationer, foreninger, borgere og brugere, der ønsker at bidrage økonomisk til en bred vifte af aktiviteter i Hvidovre Kommune
 • At give Hvidovre Kommune mulighed for supplerende finansiering af kommunens opgaver gennem reklamering og sponsorater
 • At opstille rammer for lokale foreningers muligheder for at skaffe sig indtægter gennem reklamering på kommunens ejendom
 • At ansatte, brugere og bestyrelser kender til muligheder og begrænsninger i forhold til salg og afståelse af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte, herunder etiske hensyn.

 • Læs Reklame- og sponsorpolitikken (pdf)

Affalds- og Ressourceplan

Den 28. marts 2023 blev Affalds- og Ressourceplan 2022-2033 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.
Affalds- og Ressourceplanen beskriver, hvordan vi i Hvidovre Kommune vil arbejde med affald de kommende år. Den sætter rammerne og ambitionerne for håndtering af affald i Hvidovre. Vi vil bl.a. genanvende og genbruge mere af vores affald, og have fokus på cirkulær økonomi og dermed understøtte klimaplanens mål.


Klimatilpasningsstrategi

Hvidovre Kommunalbestyrelse vedtog i 2014 en strategi for fremtidens arbejde med klimatilpasning. Som en videreudvikling af Strategi for Klimatilpasning, vedtog Kommunalbestyrelsen i 2021 ”Regnvandets veje, Skybrudsplan 2020”. Skybrudsplanen handler om sikring mod oversvømmelser ved skybrud.

Miljøpolitik

Hvidovre Kommune vedtog i 1997 en miljøpolitik, som har dannet baggrund for kommunens miljøarbejde gennem årene.

Politikken lyder: Hvidovre Kommune vil arbejde for at miljøbelastningen til stadighed minimeres.

Kommunen har således til hensigt ved sit virke, at efterleve nedenstående principper samt ved information og debat at arbejde for, at virksomheder og borgere gør det samme:

 • Begrænse anvendelse og spild af energi, råstoffer og andre ressourcer.
 • Begrænse affaldsmængderne og belastningen som følge af bortskaffelsen.
 • Begrænse miljøbelastningen ved enhver bygge-, anlægs-, produktions- og driftsopgave.
 • Opprioritere indkøb af varer, som er produceret i overensstemmelse med ovenstående principper.
 • Fremme og opmuntre økologiske initiativer.
 • Fremme vilkårene for naturen, herunder dyre- og plantelivet i kommunen.
 • Nedbringe generne fra trafik.
 • Udbrede kendskabet til miljøsammenhænge ved undervisning og oplysning.

Klimaplan 2045

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune Klimaplan 2045. Klimaplanen sætter mål for at mindske kommunens CO2-udledning og gøre Hvidovre Kommune robust overfor fremtidens klima. Kommunen har sat et mål om at have sat den lokale CO2-udledning i Hvidovre ned med 80 % i 2030 i forhold til 1990, og i 2045 skal vores by være CO2-neutral.

Varmeplan

Den 20. december 2022 vedtog Hvidovre Kommunalbestyrelse Varmeplan 2022. Varmeplanen fastlægger blandt andet hvilke opvarmningsmidler der skal bruges i kommunen, og viser hvordan og hvornår fjernvarmen bliver udrullet.

Alkoholstrategi

Det har konsekvenser for børn og unge at vokse op i hjem med overforbrug af alkohol. I Hvidovre Kommune vil vi skabe det bedste udgangspunkt for børn og unge. Visionen for arbejdet med Alkoholstrategi 2020-2024 er derfor, at Ingen børn og unge skal vokse op i hjem med overforbrug af alkohol. Med børn og unge i centrum skabes tiltag og indsatser for alle borgere i kommunen, hvor der bl.a. er fokus på voksne som rollemodeller.

I arbejdet med alkoholstrategien, vil der være fokus på fire indsatsområder: Rammer, tidlig opsporing og koordineret indsats, tilbud og information og undervisning.


Autismestrategi

Formålet med Hvidovre Kommunes autismestrategi, ’Autisme – et fælles ansvar’, er at sikre, at borgere i Hvidovre, der har autisme eller autismelignende udfordringer, oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, som støtter dem i deres udvikling og selvstændighed livet igennem.

Strategien er bygget op omkring et fælles mindset og følgende 5 fokusområder:

• Tidlig opsporing og indsats
• Koordinering og helhedsorientering med fokus på den enkeltes behov
• Viden og kompetencer
• Fysiske og organisatoriske rammer
• Civilsamfundet

Handicappolitik

Hvidovre kommunes Handicappolitik blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 18. december 2018. Handicappolitikken er gældende for perioden 2018-2022. Handicappolitikken er en ramme og rettesnor for arbejdet med at understøtte borgere med handicap i at leve et selvstændigt og aktivt samfundsliv – på lige fod med borgere uden handicap. Handicappolitikken skal, hvor det er muligt omsættes til handlinger, der gør en forskel og giver mening for den enkelte borger med handicap og de pårørende. Handicappolitikken indeholder 9 temaer, som er Rehabilitering, Beskæftigelse, Uddannelse og læring, Fysisk tilgængelighed, Bolig, Kultur og fritid, Information/kommunikation, Sundhed og Retssikkerhed.

Handicappolitikken er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, Handicaprådet og kommunens medarbejdere.

Kvalitetsstandarder for Center for Handicap og Psykiatri

Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder giver borgere og pårørende i Hvidovre Kommune et overblik over de ydelser, som Center for Handicap og Psykiatri kan tilbyde til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer.

Pårørendepolitik

Hvidovre Kommunes Pårørendepolitik fremhæver anerkendelse, tillid og åbenhed som centrale værdier for det gode samarbejde mellem borger, pårørende og personale.

Politikken udgør en ramme for, hvordan borger, pårørende og personale kan opnå og vedligeholde et godt samarbejde. Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med borgere, pårørende og personale.

Rusmiddelhandleplan

Hvidovre Kommunes rusmiddelhandleplan på børne- og ungeområdet beskriver forskellige grader af indsatser for at skabe sunde holdninger og adfærd omkring rusmidler fra 4. klasse til og med ungdomsuddannelserne. Det er en bred kreds af fagprofessionelle, der i det daglige arbejder med børn og unge, som samarbejder og koordinerer aktiviteterne, sådan at indsatserne kan opleves sammenhængende af de unge og deres forældre. Både skolernes SSP-lærere, Sundhedsplejen, Ungdomsskolen, Hvidovre Ungecenters misbrugsenhed Pulsen og det kriminalpræventive team bidrager.

Aktiviteterne i rusmiddelhandleplanen bygger på evidensbaseret viden fra Sundhedsstyrelsen.

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af Servicelovens § 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens § 83. Tilsynspolitikken omfatter personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i tilbuddene på det specialiserede socialområde og indenfor specialundervisningen. Udviklingsstrategien er en del af en rammeaftale, som indgås årligt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Veteranpolitik

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2020 Veteranpolitik for Hvidovre Kommune. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen også samarbejdsaftale med Veterancentret. Kommunen har i forbindelse med godkendelsen af veteranpolitikken ansat en veterankoordinator for at sikre sig, at veteraner får den rette hjælp og guidance rundt i kommunen. Antallet af veteraner varierer, men pr. 1. august 2020 har vi 254 veteraner og 5-10 % af veteranerne oplever posttraumatiske belastningsreaktioner (PTSD), der kræver støtte efter hjemsendelsen. 

De fleste veteraner vender hjem med oplevelser og erfaringer, der har udviklet dem fagligt og udvidet deres horisont. En mindre del af veteranerne har behov for støtte til at klare psykiske og sociale belastninger eller fysiske skader, som de har pådraget sig i forbindelse med deres udsendelse. Hvidovre Kommune ønsker at sikre de rette muligheder gennem en helhedsorienteret indsats for gruppen af tidligere udsendte, som har brug for støtte.

Hvidovre Kommunes veteranpolitik udmønter Danmarks veteranpolitik fra 2016 og gælder for veteraner med bopæl i Hvidovre Kommune. Politikken bygger på viden fra kommunens arbejde, national praksis, idéer fra Veterancentret i Ringsted og samtaler med veteraner i Hvidovre. 

Ældre- og værdighedspolitik

Ældre- og Værdighedspolitikken bygger på de tre værdier: Medmenneskelighed, Tryghed og Værdighed. Værdierne skal kunne mærkes i dialogen med den enkelte ældre, i kommunens tilbud og i samarbejdet mellem aktørerne på ældreområdet. Politikken fungerer bl.a. som rettesnor ved udmøntning af værdighedsmidlerne.

HR-strategi

Hvidovre Kommune har 20. juni 2023 fået en ny HR-strategi for 2023-2025.

Formålet med HR-strategien er at sætte retning på HR-området. HR-strategien skal sikre, at der igangsættes de rette HR-indsatser, så Hvidovre Kommune står stærkt i forhold til løsningen og udviklingen af kerneopgaverne. Samtidig skal HR-strategien sikre, at Hvidovre Kommune også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads.

HR-strategiens hovedtemaer er:

Personalepolitik

Hvidovre Kommune har valgt tre grundlæggende værdier, der er væsentlige for samarbejdet på enhver arbejdsplads, og som udgør personalepolitikkens fundament. Værdierne er dialog, engagement og åbenhed.

Ligebehandling

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 en Ligestillingsredegørelse, som har dannet baggrund for vores nye Ligebehandlingspolitik i Hvidovre Kommune. Den erstatter vores Ligestillingspolitik fra 2012.

Hvad er målet?
Hvidovre Kommune skal være en rummelig og attraktiv arbejdsplads for alle, og vores holdning til dette er derfor afspejlet i vores ligebehandlingspolitik.
Ligebehandlingspolitikken favner derfor bredt til forskel fra Ligestillingspolitikken fra 2012, der satte fokus på ligestilling mellem kønnene. Vores nye Ligebehandlingspolitik sætter fokus på:

Gender Equality Plan

Hvidovre kommune arbejder målrettet med at sikre kønsligestilling, diversitet og at der skal være lige muligheder og tilgang til medarbejderne uanset køn, etnicitet, handicap, og seksuel orientering.

Læs Hvidovre Kommunes Gender Equality Plan.

Demenshandlingsplan 2025

Hvidovre Kommunes demenshandlingsplan 2025 er blevet til i tæt samarbejde med Hvidovre Ældreråd. Demenshandlingsplanen er udarbejdet i foråret 2017, og der har i processen været inddraget en bred vifte af interessenter på demensområdet (brugere, pårørende, frivillige og nøglepersoner på demensområdet). Demenshandlingsplanen udstikker fire overordnede temaer, som danner ramme for udviklingen af området i Hvidovre Kommune frem mod 2025. De fire temaer er: 

 1. Det demensvenlige Hvidovre
 2. Rådgivning og oplysning
 3. Kompetenceudvikling
 4. Tilbud på demensområdet

Kvalitetsstandarder for sundhed, træning, pleje og bolig

Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder giver borgere og pårørende i Hvidovre Kommune et overblik over de ydelser, som Center for Sundhed og Ældre tilbyder til borgere indenfor sundhed, træning, pleje og bolig

Mental Sundhed

Hvidovre Kommune har en vision om at fremme den mentale sundhed for alle borgere. Der skal være sammenhæng mellem skoleliv, arbejdsliv, fritidsliv og familieliv. Strategi for mental sundhed 2021-2024 danner rammen om arbejdet med mental sundhed på tværs af alle centre i kommunen. Strategien er inddelt i fem temaer: Fællesskab og frivillighed, Naturen, Digital sundhed og søvn, Den gode start samt Tilbud.

Sundhed- og forebyggelsespolitik

Hvidovre Kommunes sundheds- og forebyggelsespolitik 2019-2022 sætter rammen for arbejdet med sundhed i Hvidovre Kommune. Målet er, at Hvidovre Kommune skal være et godt sted at bo for alle nuværende og kommende borgere i alle aldre, også når det handler om muligheden for at leve sundt og opleve høj livskvalitet og livsglæde. Politikken sætter fokus på sunde rammer, lighed i sundhed og den nære sundhed. 

Støjhandleplan

Bekæmpelse af trafikstøj er Hvidovre Kommunes støjhandleplan for 2018-2023. Målet er, at bekæmpe trafikstøj, så borgerne oplever en bedre livskvalitet. Hvidovre Kommune deltager bl.a. i Silent City samarbejdet.