Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder

Luk alle
Åbn alle

Beskæftigelsesplaner

Beskæftigelsesplanen beskriver mål for Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats, og hvordan vi vil opnå dem.

Hvis du har brug for at se tidligere beskæftigelsesplaner, kan du kontakte Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Erhvervspolitik

Erhvervs- og vækststrategien for 2020-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 26. november 2019 og sætter rammerne for de næste 4 års erhvervsudvikling. Strategien er blevet udarbejdet i samarbejde med Erhvervskontaktudvalget og Hvidovre Erhvervsklub.

Erhvervs- og vækststrategien har særligt fokus på bæredygtig vækst, grøn omstilling og digitalisering, og FN’s 17 Verdensmål er ligeledes tænkt ind i strategiens temaer.

Erhvervs- og vækststrategien fokuserer på de tre temaer:

 1. Fremtidens erhvervsområder
 2. Arbejdskraft til vækst
 3. Professionel lokal erhvervsservice

Med temaet ”Fremtidens erhvervsområder” ønsker Hvidovre Kommune at tilbyde erhvervslivet fysiske rammer, der matcher fremtidens krav og behov.
Andet tema sætter fokus på, at Hvidovre Kommune ønsker at styrke erhvervslivets muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft .
Endelig ønskes der med temaet ”professionel lokal erhvervsservice” at styrke den lokale virksomhedsservice til virksomhederne.

Finansiel strategi

Kommunens finansielle strategi bliver løbende revideret. Formålet er at sikre rationel og hensigtsmæssig økonomiforvaltning af kommunens indeståender og gæld.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune godkendte den 24. oktober 2017 den reviderede finansielle strategi.

Ændringerne drejer sig om at andelen af aktier øges fra 15 til 20 % af de finansielle aktiver. Placering af midler i andre værdipapirer end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

Under ansvarlig investeringspolitik kommer et nyere kodeks kaldet UN PRI. På kapitalforvalterne arbejdes der med en tærskelværdi på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede segmenter.

Hvis du vil vide mere, kan du finde mere information om de nye regler på Retsinformation.dk (nyt vindue)

Boligpolitik

Hvidovre Kommunes boligpolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019. Boligpolitikken har til formål at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov, og at boligudviklingen bidrager til at skabe en bedre by som helhed.

Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 25. oktober 2016 vedtaget Kommuneplan 2016 endeligt. Kommuneplanen indeholder de overordnede mål for udvikling og anvendelse i Hvidovre Kommune. Den bestemmer bl.a. hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen er bygget op om seks hovedtemaer:

 • Børn og familier
 • Kulturarv
 • Byområdet
 • Landskab
 • Miljø og forsyning
 • Klimatilpasning

Der er desuden beskrivelser af den lokale kulturarv og udviklingspotentialerne i de enkelte kvarterer i kommunen, lige som kommuneplanen indeholder rammer for den fremtidige lokalplanlægning.

Kommuneplan 2016 findes udelukkende i en digital udgave:

Du kan læse om lovgrundlaget for kommuneplanlægning i Planlovens kapitel 4 (nyt vindue)

Planstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2020 Planstrategi 2019.

Planstrategien er Kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for udviklingen de kommende 12 år. Planstrategien er ikke bindende for dig som borger. Planstrategien er Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvilke temaer vi skal fokusere på i årene fremover for at styrke kommunens udviklingspotentiale, så vi opnår den kommune vi ønsker. Planstrategien indeholder også en beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen der skal revideres.

Planstrategien findes kun i en digital udgave.  

Digitaliseringsstrategi

Samfundsudviklingen stiller store krav til kommunerne, og it og digitalisering skal være med til at stille løsninger til rådighed. Derfor har Hvidovre Kommune udarbejdet en digitaliseringsstrategi.

IT-Sikkerhedspolitik

IT-sikkerhedspolitikken skaber, sammen med en løbende risikovurdering, grundlaget for sikker anvendelse af informationsteknologi i Hvidovre Kommune. IT-sikkerhedspolitikken benytter ISO 27000 serien som standard for kommunens informations-sikkerhed.

Pressepolitik

Direktionen vedtog i januar 2012 Hvidovre Kommunes pressepolitik. Der er tre overordnede mål for kommunens kommunikation via medier:

 • At orientere borgerne om kommunens servicetilbud, og om hvad der sker i kommunen 
 • At arbejde målrettet for at brande Hvidovre som bo- og erhvervskommune 
 • At oplyse og involvere borgerne, så de kan være aktive i forhold til demokrati og velfærd

Pressepolitikken findes kun i digital udgave

Reklame- og sponsorpolitik

Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik skal medvirke til:

 • At imødekomme virksomheder, organisationer, foreninger, borgere og brugere, der ønsker at bidrage økonomisk til en bred vifte af aktiviteter i Hvidovre Kommune
 • At give Hvidovre Kommune mulighed for supplerende finansiering af kommunens opgaver gennem reklamering og sponsorater
 • At opstille rammer for lokale foreningers muligheder for at skaffe sig indtægter gennem reklamering på kommunens ejendom
 • At ansatte, brugere og bestyrelser kender til muligheder og begrænsninger i forhold til salg og afståelse af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte, herunder etiske hensyn.

 • Læs Reklame- og sponsorpolitikken (pdf)

Velfærdsteknologistrategi

"Smart Hverdag - Hvidovre" hedder kommunens strategi for velfærdsteknologi, som beskriver, hvordan vi i Hvidovre Kommune arbejder med teknologiske og digitale muligheder på velfærdsområderne, fx indenfor ældrepleje og sundhed mm.

Børne- og ungepolitik

Den sammenhængende børne- og ungepolitik er det fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Børne- og ungepolitikken tager afsæt i vores fælles vision om at:

”Uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem.”

Der er tre centrale omdrejningspunkter i politikken:

 1. Trivsel og sundhed
 2. Udviklingsmuligheder for alle
 3. Parat til fremtiden

Kvalitetsstrategi på 0-6 års området

”For Fremtiden” er Hvidovre Kommunes kvalitetsstrategi på 0-6 årsområdet. Med strategien ønsker vi blandt andet at sætte en fælles ramme og retning for at videreudvikle kvaliteten i dagtilbuddene.

I strategien er der fire områder, som vi sætter særlig fokus på i de kommende år:

Mad og Måltidspolitik

”Spisetid – Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune” sætter retningen for, hvordan vi gerne vil arbejde med mad og måltider til vores børn, unge og ældre i Hvidovre Kommune.

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitikken præsenterer visionerne og målsætningerne for et fortsat blomstrende kultur- og fritidsliv i Hvidovre Kommune.

Talent- og eliteidrætspolitik

Talent- og eliteidrætspolitikken for 2020-2022 er et appendix til Kultur- og Fritidspolitikken. Den blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021 og sætter rammerne for arbejdet med talentudvikling og eliteidræt i Hvidovre Kommune. Politikken er blevet til i samarbejde med foreningslivet, Idrætsrådet og Team Danmark.

Klimatilpasningsstrategi

Hvidovre Kommunalbestyrelse vedtog i 2014 en strategi for fremtidens arbejde med klimatilpasning. Som en videreudvikling af Strategi for Klimatilpasning, vedtog Kommunalbestyrelsen i 2021 ”Regnvandets veje, Skybrudsplan 2020”. Skybrudsplanen handler om sikring mod oversvømmelser ved skybrud.

Miljøpolitik

Hvidovre Kommune vedtog i 1997 en miljøpolitik, som har dannet baggrund for kommunens miljøarbejde gennem årene.

Politikken lyder: Hvidovre Kommune vil arbejde for at miljøbelastningen til stadighed minimeres.

Kommunen har således til hensigt ved sit virke, at efterleve nedenstående principper samt ved information og debat at arbejde for, at virksomheder og borgere gør det samme:

 • Begrænse anvendelse og spild af energi, råstoffer og andre ressourcer.
 • Begrænse affaldsmængderne og belastningen som følge af bortskaffelsen.
 • Begrænse miljøbelastningen ved enhver bygge-, anlægs-, produktions- og driftsopgave.
 • Opprioritere indkøb af varer, som er produceret i overensstemmelse med ovenstående principper.
 • Fremme og opmuntre økologiske initiativer.
 • Fremme vilkårene for naturen, herunder dyre- og plantelivet i kommunen.
 • Nedbringe generne fra trafik.
 • Udbrede kendskabet til miljøsammenhænge ved undervisning og oplysning.

Alkoholstrategi

Det har konsekvenser for børn og unge at vokse op i hjem med overforbrug af alkohol. I Hvidovre Kommune vil vi skabe det bedste udgangspunkt for børn og unge. Visionen for arbejdet med Alkoholstrategi 2020-2024 er derfor, at Ingen børn og unge skal vokse op i hjem med overforbrug af alkohol. Med børn og unge i centrum skabes tiltag og indsatser for alle borgere i kommunen, hvor der bl.a. er fokus på voksne som rollemodeller.

I arbejdet med alkoholstrategien, vil der være fokus på fire indsatsområder: Rammer, tidlig opsporing og koordineret indsats, tilbud og information og undervisning.

Handicappolitik

Hvidovre kommunes Handicappolitik blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 18. december 2018. Handicappolitikken er gældende for perioden 2018-2022. Handicappolitikken er en ramme og rettesnor for arbejdet med at understøtte borgere med handicap i at leve et selvstændigt og aktivt samfundsliv – på lige fod med borgere uden handicap. Handicappolitikken skal, hvor det er muligt omsættes til handlinger, der gør en forskel og giver mening for den enkelte borger med handicap og de pårørende. Handicappolitikken indeholder 9 temaer, som er Rehabilitering, Beskæftigelse, Uddannelse og læring, Fysisk tilgængelighed, Bolig, Kultur og fritid, Information/kommunikation, Sundhed og Retssikkerhed.

Handicappolitikken er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, Handicaprådet og kommunens medarbejdere.

Pårørendepolitik

Hvidovre Kommunes Pårørendepolitik fremhæver anerkendelse, tillid og åbenhed som centrale værdier for det gode samarbejde mellem borger, pårørende og personale.

Politikken udgør en ramme for, hvordan borger, pårørende og personale kan opnå og vedligeholde et godt samarbejde. Pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med borgere, pårørende og personale.

Rusmiddelhandleplan

Hvidovre Kommunes rusmiddelhandleplan på børne- og ungeområdet beskriver forskellige grader af indsatser for at skabe sunde holdninger og adfærd omkring rusmidler fra 4. klasse til og med ungdomsuddannelserne. Det er en bred kreds af fagprofessionelle, der i det daglige arbejder med børn og unge, som samarbejder og koordinerer aktiviteterne, sådan at indsatserne kan opleves sammenhængende af de unge og deres forældre. Både skolernes SSP-lærere, Sundhedsplejen, Ungdomsskolen, Hvidovre Ungecenters misbrugsenhed Pulsen og det kriminalpræventive team bidrager.

Aktiviteterne i rusmiddelhandleplanen bygger på evidensbaseret viden fra Sundhedsstyrelsen.

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af Servicelovens § 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens § 83. Tilsynspolitikken omfatter personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i tilbuddene på det specialiserede socialområde og indenfor specialundervisningen. Udviklingsstrategien er en del af en rammeaftale, som indgås årligt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Veteranpolitik

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2020 Veteranpolitik for Hvidovre Kommune. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen også samarbejdsaftale med Veterancentret. Kommunen har i forbindelse med godkendelsen af veteranpolitikken ansat en veterankoordinator for at sikre sig, at veteraner får den rette hjælp og guidance rundt i kommunen. Antallet af veteraner varierer, men pr. 1. august 2020 har vi 254 veteraner og 5-10 % af veteranerne oplever posttraumatiske belastningsreaktioner (PTSD), der kræver støtte efter hjemsendelsen. 

De fleste veteraner vender hjem med oplevelser og erfaringer, der har udviklet dem fagligt og udvidet deres horisont. En mindre del af veteranerne har behov for støtte til at klare psykiske og sociale belastninger eller fysiske skader, som de har pådraget sig i forbindelse med deres udsendelse. Hvidovre Kommune ønsker at sikre de rette muligheder gennem en helhedsorienteret indsats for gruppen af tidligere udsendte, som har brug for støtte.

Hvidovre Kommunes veteranpolitik udmønter Danmarks veteranpolitik fra 2016 og gælder for veteraner med bopæl i Hvidovre Kommune. Politikken bygger på viden fra kommunens arbejde, national praksis, idéer fra Veterancentret i Ringsted og samtaler med veteraner i Hvidovre. 

Ældre- og værdighedspolitik

Ældre- og Værdighedspolitikken bygger på de tre værdier: Medmenneskelighed, Tryghed og Værdighed. Værdierne skal kunne mærkes i dialogen med den enkelte ældre, i kommunens tilbud og i samarbejdet mellem aktørerne på ældreområdet. Politikken fungerer bl.a. som rettesnor ved udmøntning af værdighedsmidlerne.

Personalepolitik

Hvidovre Kommune har valgt tre grundlæggende værdier, der er væsentlige for samarbejdet på enhver arbejdsplads, og som udgør personalepolitikkens fundament. Værdierne er dialog, engagement og åbenhed.

Ligestillingspolitik

Hvidovre Kommunes ligestillingspolitik skal fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen Hvidovre Kommune. Politikken beskæftiger sig med ligeværd og ligebehandling.

Ligeværd mellem mænd og kvinder betyder bl.a.:

 • at alle medarbejdere oplever en rummelig arbejdspladskultur, der anerkender og udnytter alles evner, erfaringer og ressourcer uanset om medarbejderne lever op til bestemte forestillinger om
  køn eller bryder med dem.

Ligebehandling af mænd og kvinder betyder bl.a.:

 • at medarbejdere er ligestillet i forhold til deres muligheder og vilkår for ansættelse, kompetenceudvikling, karriere, orlov, løntillæg, jobindhold, uddannelse mv. Ligestillingspolitikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012.

 • Læs Ligestillingspolitikken (pdf)

Demenshandlingsplan 2025

Hvidovre Kommunes demenshandlingsplan 2025 er blevet til i tæt samarbejde med Hvidovre Ældreråd. Demenshandlingsplanen er udarbejdet i foråret 2017, og der har i processen været inddraget en bred vifte af interessenter på demensområdet (brugere, pårørende, frivillige og nøglepersoner på demensområdet). Demenshandlingsplanen udstikker fire overordnede temaer, som danner ramme for udviklingen af området i Hvidovre Kommune frem mod 2025. De fire temaer er: 

 1. Det demensvenlige Hvidovre
 2. Rådgivning og oplysning
 3. Kompetenceudvikling
 4. Tilbud på demensområdet

Kvalitetsstandarder

Mental Sundhed

Hvidovre Kommune har en vision om at fremme den mentale sundhed for alle borgere. Der skal være sammenhæng mellem skoleliv, arbejdsliv, fritidsliv og familieliv. Strategi for mental sundhed 2021-2024 danner rammen om arbejdet med mental sundhed på tværs af alle centre i kommunen. Strategien er inddelt i fem temaer: Fællesskab og frivillighed, Naturen, Digital sundhed og søvn, Den gode start samt Tilbud.

Sundhed- og forebyggelsespolitik

Hvidovre Kommunes sundheds- og forebyggelsespolitik 2019-2022 sætter rammen for arbejdet med sundhed i Hvidovre Kommune. Målet er, at Hvidovre Kommune skal være et godt sted at bo for alle nuværende og kommende borgere i alle aldre, også når det handler om muligheden for at leve sundt og opleve høj livskvalitet og livsglæde. Politikken sætter fokus på sunde rammer, lighed i sundhed og den nære sundhed. 

Støjhandleplan

Bekæmpelse af trafikstøj er Hvidovre Kommunes støjhandleplan for 2018-2023. Målet er, at bekæmpe trafikstøj, så borgerne oplever en bedre livskvalitet. Hvidovre Kommune deltager bl.a. i Silent City samarbejdet.