VVM screeningsafgørelse om kunstgræsbane/skybrudsanlæg, Plovheldvej 8

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Det betyder at udførelsen af projektet som omfatter:

Etablering af en forsænket fodboldbane, som vil udgøre et overjordisk bassin på 1270 m3.

Hvidovre Kommune vurderer at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering herunder udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse), miljørapport og § 25 tilladelse.

Afgørelsen er truffet af kommunen med hjemmel i miljøvurderingsloven.

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Det er Hvidovre Kommunes samlede vurdering at projekt etablering af kunstgræsbane/skybrudsbassin, ikke vil kunne påvirke overfladevand, grundvand, naturområder eller andre miljøforhold væsentligt negativt, og derfor ikke kan forventes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

De forhold som har ligget til grund for afgørelsen, bl.a. at projektet er omfattet af lokalplanen, at der er lysmaster følger Dansk standard SD/EN 12193 om ”Lys og belysning på sportspladser.”, at området ikke er kortlagt og der etableres en membran under kunstgræstæppet.

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen