Afgørelse om ingen VVM-pligt ved realisering af energianlæg og transmissionsledninger i Avedøre Landsby og nord for Kettevej

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Hvidovre Fjernvarmeselskab har ansøgt Hvidovre Kommune om at træffe afgørelse efter miljøvurderingsloven om, hvorvidt etablering af et vedvarende energianlæg og transmissionsledninger er omfattet af miljøvurderingspligt. Behandling af ansøgningen har afventet vedtagelse af Lokalplan 475 for energianlæg ved rideskolen på Avedøre Slettevej.

Kommunen har truffet afgørelse om, at realisering af det vedvarende energianlæg og nedgravning af transmissionsledningerne ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. Vi vurderer, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at påvirke miljøet væsentligt. Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 21.

Energianlægget bliver placeret langs Avedøre Slettevej. Energianlægget består af to varmepumper drevet af strøm fra solceller og en naturgaskedel til spids- og reservelast. Det samlede bebyggede areal udgør ca. 200 m². Varmepumpen og naturgaskedlen bliver placeret nord for rideskolens bygninger. Solcellerne, der samlet udgør op til 4.000 m², bliver placeret på støjvolden langs motorvejen.

Projektet omfatter desuden nedgravning af ca. 3.800 m transmissionsledning til varmeforsyning af husstande i Avedøre Landsby og boligområderne nord for Kettevej. Bygge- og anlægsarbejdet forventes frem til juli 2028.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør miljøvurderingsloven § 49. Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen skal således indgives senest den 4. marts 2024. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID.

Du kan læse ansøgningen og afgørelsen ved at følge nedenstående link. Der er en udvidet klagevejledning i selve afgørelsen.