Høring af miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å i Vigerslevparken

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Et naturgenopretnings- og kapacitetsprojekt

Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR har den 5. oktober 2020 ansøgt om etablering og drift af et kombineret skybruds- og naturgenopretningsprojekt, som omfatter Harrestrup Å og de ånære dele af Vigerslevparken. Skybrudsprojektet er en del af det tværkommunale Kapacitetsprojekt for Harrestrup Å.

Projektet har fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen samtidig med at åen udvides for at håndtere vand fra skybrud og parken indrettes til at kunne håndtere oversvømmelser. Tiltagene er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen for en række miljøparametre bl.a. natur, overfladevand, trafik og rekreative interesser.

Miljøkonsekvensrapporten samt VVM-myndighedernes udkast til VVM-tilladelse er i offentlig høring i 12 uger med frist for bemærkninger den 13. september 2023. Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og VVM-tilladelsen (§25- tilladelsen) skal afgives til miljo@hvidovre.dk

Bygherre afholder i høringsperioden et event med information om projektet

Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR afholder et event for offentligheden om projektet og miljøkonsekvensrapporten den 20. august 2023 i Vigerslevparken. Eventet sker to steder i parken med et ens program:

Fra kl. 12 til kl. 13.45 foregår eventet i den nordlige del af parken ved legepladsen tæt ved Lykkebovej. Her kan offentligheden høre om:

  • 12.00 – 13.00 Hør om projektet og miljøkonsekvensrapporten
  • 13.00 – 13.45 Gåtur med fortælling om natur, vandløb og skybrudssikring
  • Fra start til slut kan store og små lære om skybrud ved Energi og Vand

Fra kl. 14.30 til kl. 17.00 foregår eventet i den sydlige del af parken ved indgangen til parken fra Kirsebærhaven. Her kan offentligheden høre om:

  • 14.30 – 15.30 Hør om projektet og miljøkonsekvensrapporten
  • 15.30 – 16.15 Gåtur med fortælling om natur, vandløb og skybrudssikring
  • Fra start til slut kan store og små lære om skybrud ved Energi og Vand

På projektets hjemmeside kan interesserede holde sig opdaterede om projektet og eventet: Harrestrup Å i Vigerslevparken (nyt vindue)

Klima, Miljø og Teknikudvalget

Klima, Miljø og Teknikudvalget har på møde den 6. juni 2023 behandlet sagen om offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for det kombinerede naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevsparken og kapacitetsprojekt om håndtering af de fremtidige skybrudshændelser.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Indstillingsdokumenter samt Klima, Miljø og teknikudvalgets behandling af sagen kan læses på dette link:

Dagsordner og referater (hvidovre.dk)

Info
Type
Høring
Høringsperiode
21. juni 2023 til 13. september 2023
calender Frist for høringssvar
13. september 2023

Høringssvar

Henriette og Jeppe | 13-09-2023 12:56:01
Foreløbige indsigelser vedr. projektet Harrestrup å/Vigerslevparken
Som grundejer ud til Harrestrup å har vi hen over sommeren modtaget to skrivelser om, at det planlagte projekt vedr åen og parken forventes gennemført på en måde, der direkte påvirker os. Således er vi orienteret om, at det som led i projektet bliver nødvendigt at råde over vores ejendom- evt både midlertidigt og permanent. Der er i forbindelse hermed bl.a. nævnt en potentiel mur i skel. Vi er desuden oplyst, at der skal være et møde, hvor vi kan blive nærmere orienteret om, hvilke konkrete konsekvenser projektet her for os, herunder nærmere om hvordan projektets råden over vores ejendom reguleres - både den permanente råden og den midlertidige. Møderne er planlagt til at foregå den 14. 15. og 21. september. Brevet, hvor vi modtager vores mødedato, er dateret den 21. august. Der er altså kort tid mellem mødeindkaldelse og afholdelse af mødet. Det gør derfor, at vi ikke har mulighed for at afholde mødet på det af projektet ønskede tidspunkt. Da det af projektet er oplyst, at vi er mange der er bedt om nye mødedatoer, har vi i skrivende stund ingen ny dato, da projektet danner sig overblik. I brevene fremgår det indirekte, at denne høring er at betragte som vores mulighed for at gøre indsigelser. Vi finder det yderst problematisk, at det fra projektets side er planlagt således, at den konkrete orientering af de berørte grundejere først er planlagt afholdt efter høringsfristen. Således er vi som grundlejere nødt til at afgive høringssvar, inden vi har en reel mulighed for at vide konkret, hvilke konsekvenser projektet har for os. Dermed kan vores høringssvar hverken være præcist eller fyldestgørende. Det finder vi meget problematisk, og vil derfor opfordre til, at høringsfristen udsættes/muligheden for indsigelser udskydes, til alle grundejere har haft mulighed for at modtage den planlagte orientering. Vi ønsker ikke at miste råderetten over vores grund. Derudover ønsker vi ikke en mur opført i skel og dermed få fjernet vores hæk, da det for det første vil være en ringere løsning end vi har idag både i forhold til æstetik, indkig fra parken, samt tyverisikring af vores grund. For det andet vil den foreslåede løsning, som vi forstår den ud fra det materiale vi har modtaget, formindske vores grunds størrelse, da der måske skal medtages et del af grunden i projektet (et af de punkter der for nu er uklart), samt formentlig retableres hæk inde i vores have i stedet for i skel. Den reduktion af arealet ville kraftigt forringe vores muligheder på grunden, da den allerede er begrænset i størrelse, samt kraftigt reducere den herlighedsværdi vi i dag har. Vi vil derfor opfordre til, at man placerer muren tættere på åen og dermed lader hækkene stå for at mindske generne for borgerne langs åen, både under etablering, men også på sigt med indkig og formindsket grund.
Grundejerforeningen Harrestrup Villakvarter - Henrik | 11-09-2023 18:39:59
Høringssvar Grundejerforeningen Harrestrup Villakvarter
Kære Hvidover miljøafdeling, Vedhæftet findes Grundejerforeningen Harrestrup Villakvarters samlede høringssvar. På vegne af bestyrelsen Henrik Edvardsen
Udo | 11-09-2023 14:25:57
Elme Allé 8
2650 Hvidovre
Foreslåede justeringer mht. naturgenopretning
1. Ca. 200 m ved stien langs Harrestrup å, efter at man har gået over broen, som ligger i forlængelse af Vestkærs Alle, findes et område omkring det 2. store piletræ med flere 2-4 m høje elmetræer. Det er træer, der har overlevet elmesygen, som år tilbage dræbte stort set alle elmetræer i Danmark. Noget tyder på, at det kunne være en ny generation af resistente træer, som det er værd at bevare. 2. Mange af de fældede træer, som ikke kan blive liggende i områder med meget lidt plads langs åen, kunne med fordel transporteres til områder med mere plads, så den samlede biomasse bibeholdes til gavn for biodiversiteten og som studieobjekter for f.eks. skoleklasser. 3. Man bør give mulighed for, på visse strækninger, at lade åen selv finde sit leje ved hjælp af væltede træer eller lignende i å løbet. Igen noget der kunne være interessant at følge udviklingen med tiden, også for skoleklasser. 4. Mange kommuner har med øje for biodiversitet og nedgangen af insekter etableret små områder ved udgravning af muldjord, og erstatte den med sand eller sandet jord. Her ved Harrestrup å i Hvidovre har vi en lille naturlig tør eng, hvor der for få år siden er prøvet på at plante forskellige træer. En del af dem er dog gået ud pga. tørken og den tørre jord. På engen finder man kodriver, kællingetand, forglemmigej, tjærenelliker, forskellige storkenæb, eng brandbæger (værtsplante for blodplet sommerfuglen), perikon, røllike og mange andre tør eng/overdrevs plantearter. Antallet af forskellige arter på det lille stykke overstiger, hvad jeg ellers har set i andre naturområder i Hvidovre. Da stort set alle områder ved Harrestrup å er vådenge, er det værd at bevare denne lille naturlige tør eng, som befinder sig - tæt ved spejderhytten - på hjørnet Sydkærsvej og cykelstien – forlængelse af Risbjerg gårds Alle- som forbinder Sydkærsvej med Vigerslevvej/Stakhaven i Valby. Umiddelbart tyder det ifølge den vedhæftede Visualisering, billede 12 på, at der midt på engen skal anlægges en sti. Denne sti bør rykkes tættere mod Harrestrup å og de nyplantede træer fjernes, så engen så vidt som muligt kan blive liggende som den er. Den er en af de sjældne naturperler i vores by.
Per Tybjerg | 10-09-2023 11:57:53
Nattemørket skal bevares
Miljøkonsekvensrapporten er mangelfuld, idet den ikke behandler (gener fra) kunstig belysning og bevarelse af nattemørket - hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. Det er vigtigt af hensyn til såvel biodiversiteten og menneskers sundhed, at der med projektet ikke etableres ny kunstig belysning i Vigerslevparken. Heller ikke i forbindelse med den supercykelsti, som der er planer om. Hvidovre Kommune har med Kommuneplan 2021 forpligtet sig til at bevare nattemørket i forbindelse med grønne områder. Det må forventes, at kommunen lever op til denne forpligtelse i forbindelse med projektet i Vigerslevparken, og at kommunen sikrer sig, at Københavns Kommune og HOFOR også bevarer det eksisterende nattemørke.
Kirsten | 03-09-2023 09:45:06
Sydkærsvej 82
2650 Hvidovre
Projektets påvirkning af matriklen Sydkærsvej 82
Hvis vi forstår miljøkonsekvensrapporten for Vigerslev Å projektet ret, så vil hele hækken mellem parken og vores grund blive fjernet, og der vil blive bygget en betonmur direkte i skel. Skitsen af løsningen viser, at muren er under en halv meter høj, og at der etableres en ny hæk længere inde på vores grund for at skærme haven for indkig. Vi er imod den planlagte løsning. Vi har følgende interesser: 1. At den nye løsning ikke øger indkig fra parken til vores have 2. At løsningen ikke bliver mindre pæn at se på end den eksisterende 3. At der ikke etableres en let adgang til vores grund 4. At vi ikke mister råderetten over vores grund 5. At vores grund bevarer sin størrelse 6. At ændringerne ikke skaber reetableringsopgaver, der påhviler os, i andre områder af haven (for eksempel omkring vores spiseplads ved siden af hækken mod parken) Vi mener, at det kan lade sig gøre at bygge en mur mellem parken og vores have uden at gå på kompromis med vores interesser • enten ved at placere muren længere inde i parken, så hækken stadig kan plantes i skel • eller ved at placere muren i skel, men forhøje den, så den skærmer for indkig, således at der ikke er behov for en hæk. For at det ikke bliver et trist syn, skal muren dækkes med natur-sten (eller anden materiale, som er smukt at se på) på begge sider, og ikke kun ud mod parken som planlagt. Alternativt beplantes med f.eks. efeu, så muren er dækket og grøn hele året.