Harrestrup Å i Vigerslevparken, Miljøkonsekvensrapport og VVM tilladelse vedtaget af KB

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har den 19. december 2023 besluttet at der skal meddeles VVM-tilladelse for etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken. Se beslutningsreferat og materiale i link herunder:

Dagsordner og referater (hvidovre.dk) se beslutning nr. 28.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har den 27. november 2023 besluttet at der skal meddeles VVM-tilladelse for etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken. Se beslutningsreferat og materiale her (nyt vindue)

Afgørelsen træffes på baggrund af de politiske beslutninger i hhv. Hvidovre og Københavns Kommune og en gennemført VVM-proces, bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapporten og resultatet af de høringer der er foretaget.

Miljøkonsekvensrapporten for projektet har undersøgt de afledte miljøpåvirkninger på natur, overfladevand, rekreative interesser, grundvand, Jordforurening og jordhåndtering, kulturarv, mennesker og sundhed, støj, de trafikale påvirkninger samt projektets visuelle forhold og indpasning i landskabet.

I miljøkonsekvensrapporten redegøres for, at anlæg og drift af projektet samlet set ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet. Ansøger har indbygget afværgetiltag i projektet for på den måde at begrænse de afledte påvirkningerne på miljø og omgivelser ved anlæg og drift. Afgørelsen indeholder desuden vilkår der skal sikre tiltag der vil afværge miljøpåvirkninger afledt af projektet. 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet iht. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1.

Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51. Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus.dk/. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på https://naevneneshus.dk/.

 

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ under klagevejledning.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
17. januar 2024