Afgørelse om ingen VVM-pligt ved opgradering af Hvidovre Stadion til afholdelse af Superliga-fodboldkampe 2023

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø har truffet afgørelse om hvorvidt projektet, opgradering af Hvidovre Stadion til Superliga fodbold, er omfattet krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Hvidovre Kommune vurderer at projektet ikke er omfattet VVM-pligt. Og projektet kan gennemføres uden krav om miljøvurdering og § 25-tilladelse.

Projektet omfatter bl.a. etablering af midlertidige tribunepladser på begge sider af de eksisterende tilskuerpladser.

De midlertidige tribuner vil blive etableret over bevaringsværdigetræer, som i den forbindelse vil blive stynet. Der er søgt om dispensation til styningen. Etableringen af de midlertidige tribuner vil blive påbegyndt i primo juli 2023 og anlægsfasen vil være afsluttet umiddelbart før den første kamp spilles i august 2023.Tribunerne vil være opstillet på Hvidovre Stadion i den tidsperiode, hvor stadion bliver anvendt til Superliga fodboldkampe.

Opgraderingen af Hvidovre Stadion vil også omfatte indretning af VIP-lounge i den eksisterende tribune, videoovervågning af banen og opsættelse af andre tekniske tiltag. VAR anlæg opsættes på nye tribuner. Der opsættes LED-reklamer foran bander før kampen, og disse nedtages igen efter kampen.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra d.d. dvs. fristen er 28. juli 2023, der kan kun klages over retlige spørgsmål til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klage over retlige spørgsmål skal ses i modsætning til klage over skønsmæssige spørgsmål, som omfatter myndighedernes konkrete vurdering og afvejning af hensyn ved behandling af en VVM-sag.