Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt til pumptrackbane på Brøndby Havnevej

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt for. Nævnet videresender klagen til kommunen.

Der klages via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på Klageportalen med NEMLOG-IN. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Klagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist

Du skal indsende din klage over afgørelser efter bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer og programmer og konkret projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) og Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen. Fristen er 17. juli 2023.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter afgørelsen er offentliggjort. Frist for indbringelse for domstolene er 17. januar 2024.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
17. juli 2023