Høring af forslag til Spildevandsplan 2023-2029

Miljø og Klima |

Forslag til Spildevandsplan 2023-2029

Hvidovre Kommune har udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan som erstatter den eksisterende plan fra 2017. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med HOFOR og BIOFOS.

Spildevandsplan 2023 giver en status for spildevandshåndteringen i kommunen, og indeholder servicemål for afløbssystemet, uddybning af afledningsret, projekter i planperioden, og viser Hvidovre Kommunes ambitionsniveau og miljømål for fremtidig håndtering af spildevand. Spildevandsplanen indeholder en oversigt over mål og visioner for spildevandshåndteringen i kommunen.

Spildevandsplan 2023-2029 fastlægger også rammerne for, hvad kommunen forventer af forsyningen og dermed indirekte for hvordan borgere, virksomheder og grundejere skal håndtere regn og spildevand. Det sker fordi planen danner grundlag for samtlige typer spildevandstilladelser.

Miljøvurdering

Hvidovre Kommune har vurderet at forslag til Spildevandsplan 2023 er omfattet af miljøvurderingsloven. Miljøvurderingsprocessen indebærer, at forslag til Spildevandsplan 2023 er vurderet i en såkaldt miljørapport.

Der er foretaget en intern høring (den 17.-30. okt. 2022) af berørte myndigheder mht. indholdet i afgrænsningsrapporten, som har dannet baggrund for miljørapporten.

Miljørapporten (miljøvurderingen) er i høring samtidig med forslag til spildevandsplanen.

Høring af forslag til spildevandsplan og miljørapporten (miljøvurderingen)

Forslag til Spildevandsplan 2023-2029 med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på mødet i kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023.

Høringsperioden er 1. marts 2023 til 26. april 2023 kl. 24.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger og forslag ved at afgive et høringssvar til miljo@hvidovre.dk. Hvis man vil indsende en e-mail, så skal man skrive i emnefelt enten ”høring af forslag spildevandsplan” eller ”høring af miljøvurdering af forslag til spildevandsplan”.

Den videre proces

Planen er nu sendt i 8 ugers offentlig høring.

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet. Herefter vil de indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag for den endelige vedtagelse af spildevandsplanen.

Der vil blive udarbejdet en hvidbog for henholdsvis forslag til spildevandsplan og miljørapport.

Planen vil blive ændret i de tilfælde, hvor høringssvarene vurderes relevante. Det reviderede forslag til spildevandsplan og miljørapport vil blive forelagt til godkendelse for kommunalbestyrelsen efterfølgende til endelig vedtagelse.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i høringssvarene. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i dit høringssvar, kan blive offentligt tilgængelig, hvis der bedes om aktindsigt i høringssvar. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret.

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
1. marts 2023 til 26. april 2023
calender Frist for høringssvar
26. april 2023
chat-svar Høringssvar
0

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.