Høring af forslag til Spildevandsplan 2023-2029

Miljø og Klima |

Forslag til Spildevandsplan 2023-2029

Hvidovre Kommune har udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan som erstatter den eksisterende plan fra 2017. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med HOFOR og BIOFOS.

Spildevandsplan 2023 giver en status for spildevandshåndteringen i kommunen, og indeholder servicemål for afløbssystemet, uddybning af afledningsret, projekter i planperioden, og viser Hvidovre Kommunes ambitionsniveau og miljømål for fremtidig håndtering af spildevand. Spildevandsplanen indeholder en oversigt over mål og visioner for spildevandshåndteringen i kommunen.

Spildevandsplan 2023-2029 fastlægger også rammerne for, hvad kommunen forventer af forsyningen og dermed indirekte for hvordan borgere, virksomheder og grundejere skal håndtere regn og spildevand. Det sker fordi planen danner grundlag for samtlige typer spildevandstilladelser.

Miljøvurdering

Hvidovre Kommune har vurderet at forslag til Spildevandsplan 2023 er omfattet af miljøvurderingsloven. Miljøvurderingsprocessen indebærer, at forslag til Spildevandsplan 2023 er vurderet i en såkaldt miljørapport.

Der er foretaget en intern høring (den 17.-30. okt. 2022) af berørte myndigheder mht. indholdet i afgrænsningsrapporten, som har dannet baggrund for miljørapporten.

Miljørapporten (miljøvurderingen) er i høring samtidig med forslag til spildevandsplanen.

Høring af forslag til spildevandsplan og miljørapporten (miljøvurderingen)

Forslag til Spildevandsplan 2023-2029 med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på mødet i kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023.

Høringsperioden er 1. marts 2023 til 26. april 2023 kl. 24.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger og forslag ved at afgive et høringssvar til miljo@hvidovre.dk. Hvis man vil indsende en e-mail, så skal man skrive i emnefelt enten ”høring af forslag spildevandsplan” eller ”høring af miljøvurdering af forslag til spildevandsplan”.

Den videre proces

Planen er nu sendt i 8 ugers offentlig høring.

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet. Herefter vil de indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag for den endelige vedtagelse af spildevandsplanen.

Der vil blive udarbejdet en hvidbog for henholdsvis forslag til spildevandsplan og miljørapport.

Planen vil blive ændret i de tilfælde, hvor høringssvarene vurderes relevante. Det reviderede forslag til spildevandsplan og miljørapport vil blive forelagt til godkendelse for kommunalbestyrelsen efterfølgende til endelig vedtagelse.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i høringssvarene. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i dit høringssvar, kan blive offentligt tilgængelig, hvis der bedes om aktindsigt i høringssvar. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret.

Info
Type
Høring
Høringsperiode
1. marts 2023 til 26. april 2023
calender Frist for høringssvar
26. april 2023

Høringssvar

HOFOR | 26-04-2023 18:28:14
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Høringssvar fra HOFOR til Spildevandsplan 2023
Høringssvar til udkast til Spildevandsplan 2023 Tak for invitationen til at afgive høringssvar til udkast til Hvidovre kommunes nye spildevandsplan 2023. HOFOR har gennemgået udkastet og har følgende bemærkninger til planen: Afsnit 5.4.0 Risbjergkvarteret Efter udbygning af Damhusledningen, som blev færdig i 2020, er der nu fuld kapacitet til at modtage spildevand fra det eksisterende fælleskloakerede spildevandssystem i Risbjergkvarteret. Det betyder, at spildevandsplanens nye løsning om at fastholde fælleskloakeringen ved at optimere de eksisterende forhold falder helt i tråd med HOFORs tilgang og faglige vurdering – jf. de tre mulige løsningsforslag, som er beskrevet i bilag 11 til udkast til spildevandsplanen. Ved at fastholde fælleskloakeringen bliver det også væsentlig billigere for borgerne i Risbjergkvateret end ved det noget mere omfattende arbejde med at separatkloakere. Afsnit 1.3 Nyt væsentligt indhold i Spildevandsplan 2023 Spildevandsplanen er en sektorplan og kan indeholde kommunens retningslinjer for, hvordan den træffer konkrete afgørelser, og den kan dermed udgøre et administrationsgrundlag, som er bindende for kommunen og ingen andre – Jf. bl.a. spildevandsvejledningen om spildevandsplanlægning. Afsnit 1.3.3 Seperatkloakering eller fælleskloakering - et valg Hvidovre kommune kan overveje at indarbejde at separatkloakere ved etablering af nye byudviklingsprojekter for at fremtidssikre disse områder. De enkelte projekter (med specifikke matrikler) som ønskes separatkloakeret skal endelige godkendes politisk i kommunalbestyrelsen i et specifikt tillæg til Spildevandsplanen. Afsnit 1.3.4 Nye regler om finansiering af klimatilpasning Hvidovre Kommune træffer en afgørelse om at pålægge Spildevandsselskabet at beregne serviceniveau. Det er der kun hjemmel til i henhold til § 4 i serviceniveaubekendtgørelsen. HOFOR foreslår derfor, at det bliver anført her. Afsnit 1.3.5 Klimapåvirkninger ved HOFORs aktiviteter i Hvidovre HOFOR vurderer, at disse angivelser i spildevandsplanen ikke er relevante, men som overordnede politiske overvejelser. Hvidovre Kommune kan overveje, i hvilket omfang dette kan udgøre et administrativt grundlag for kommunens afgørelsesvirksomhed. Jf. desuden bemærkninger under afsnit 6.1.4. Afsnit 2.2.4 Indberetning af vejvandsudløb til PULS HOFOR har konstateret, at Hvidovre Kommune medio 2022 i PULS har oprettet to udløbspunkter “U180” og “180_2”. For begge udløb står HOFOR Spildevand Hvidovre A/S som ejer og findes derfor på listen over de udløbspunkter, som Hvidovre Kommune har angivet tilhører HOFOR i Spildevandsplanen. De to er angivet som “ukendt”, hvilket skyldes, at der ikke er viden om bygværkstypen. Vandet, som løber i de to udløbspunkter kommer udelukkende fra to ledninger, som løber parallelt med Gammel Køge Landevej. HOFOR anbefaler, at der derfor en korrigering af listen i dette afsnit (2.2.4). Afsnit 2.3.0 Fælles kommunale anlæg HOFOR foreslår, at det kan angives, at det er HOFOR, som ejer hovedspildevandsledningerne i lighed med, hvad der angives for BIOFOS A/S´ ledninger. Afsnit 2.5.0 Damhusledningen Effekten af den færdige udbygning af Damhusledningen er, at den bl.a. reducerer opstuvninger og oversvømmelser i oplandet. Det betyder også, at der nu er kapacitet til al spildevand fra det eksisterende fælleskloakerede afløbssystem i Risbjergkvarteret (jf. Afsnit 5.4.0) Afsnit 3.2. Håndtering af tag- og overfladevand Sætningen “HOFOR finansierer et givent klimatilpasningsprojekt 100% til det beregnede serviceniveau, som giver størst nettogevinst” kan misforstås. Omkostningsbekendtgørelsens regler angiver, at Spildevandsselskabet afholder de nødvendige omkostninger til håndtering af tag- og overfladevand i forbindelse med projekter, hvor der sker klimatilpasning og som etableres med henblik på overholdelse af det forpligtende serviceniveau. Afsnit 3.4. Masterplaner for vand på terræn HOFOR er umiddelbart - jf. afsnit 3.2. - pålagt at fastsætte serviceniveauer efter reglerne i serviceniveaubekendtgørelsen. HOFOR anerkender, at Hvidovre Kommune bliver inddraget i forbindelse med disse opgaver. Anbefaler desuden en opmærksomhed på at undgå en sammenblanding af klimatilpasning og serviceniveauer. I forhold til udsagnet “mest hensigtsmæssige serviceniveau” skal der være en opmærksomhed på, at der er tale om et bindende eller forpligtende serviceniveau, da de beregnes efter reglerne og metoderne i bekendtgørelsen. HOFOR anbefaler - for at undgå eventuel tvivl – at skrive “skal kommunen eller andre betale meromkostningerne……” frem for ”kan kommunen betale meromkostningerne……”. Afsnit 3.4.1 Samfundsøkonomiske beregninger for Hvidovre øst HOFOR er i tvivl om, hvad der menes der med dette afsnit. Serviceniveaubekendtgørelsens metode skal anvendes ved fastsættelse af det forpligtende serviceniveau - ikke andre. Afsnit 6.1.4 Reduktion af CO2 HOFOR arbejder løbende med reduktion af CO2. En kommune har ikke hjemmel til at fastsætte retningslinjer i en spildevandsplan om begrænsninger af kuldioxid i forhold til aktiviteter i et spildevandsselskab. Det er en relevant hensigt at have som en generel overordnede politisk erklæring, som kan indgå i drøftelser med HOFOR. Jf. desuden bemærkninger under afsnit 1.3.5. Afsnit 4. Afledningsret HOFOR foreslår afsnittet revideret og anbefaler et generelt afsnit som f.eks.: "Ved omkloakering må afløbet ikke overstige den oprindelige byggetilladelse i byggesagen. Ved ny kloakering kan der maksimalt afledes 130 l/s/reduceret ha i 10 minutter, derefter skal afløbet drosles ned. Afløbet må ingen omstændigheder forårsage forøgede mængder i forhold til statussituationen, og Spildevandskomiteens skrift 27 skal overholdes. Yderligere specifikationer kan fås ved henvendelse til HOFOR." Altså en 130 l/s/red. ha (= 10-års hændelse), hvor ”afløbet under ingen omstændigheder [må] forårsage øgede afledningsmængder i forhold til statussituationen (= altså befæstelsesgraden må ikke forøges). Hvis den ændres, tilbageholdes alt tag- og overfladevand. Afsnit 5.6.2 Rebæk sø Hvidovre kommune og HOFOR har været i dialog om, at Rebæk Sø er et spildevandsteknisk anlæg og derfor skal overdrages til HOFOR som forsyningsselskab. Der er indledt en proces om denne overdragelse. Afsnit 5.6.0 Kanalerne ved Avedøre Holme HOFOR anbefaler, at den sidste sætning tilpasses til f.eks.: ”I forbindelse med overgangen til spildevandstekniske anlæg, kortlægges og behandles det retlige grundlag for tilslutninger og udledninger i det samlede kanalsystem, herunder tage stilling til, om det aktuelle retsgrundlag skal ændres. HOFOR anbefaler desuden, at det bliver præciseret, at der er tale om en betinget købsaftale. Betingelserne for, at HOFOR kan overtage ejerskabet til kanalejendommen er, at ejendommen er bliver optaget i spildevandsplanen, som spildevandsteknisk anlæg og at de fornødne udlednings- og tilslutningstilladelser til ejendommen opnås. Afsnit 6.1.0 Overløb HOFOR anerkender ambitionen om at nedbringe overløbene mest muligt og på lang sigt helt at undgå overløb - både i antal og vandmængde. HOFOR anser det dog ikke for muligt helt at undgå overløb. Jf. Servicemål i Skrift 27. Afsnit 6.2.2. Avedøre Holme m.m. Afsnittet kan med fordel henvise til afsnit 5.6.0. og den betingede købsaftale med HOFOR, da HOFOR først ejer kanalerne, når den betingede købsaftale er opfyldt. Afsnit 6.2.2.1 Tværkanalerne HOFOR foreslår teksten ændret til, at det er et krav fra Hvidovre kommunes miljømyndighed, som led i tilsynet med direkte udledninger og forurening af Tværkanalerne. Afsnit 7.2 Love og bekendtgørelser HOFOR anbefaler, at Indsatsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsen nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter angives i oplysningen af retsgrundlag. Spørgsmål eller opklaring af høringssvar Hvidovre kommune er selvfølgelig velkommen til at kontakte HOFOR, såfremt der er spørgsmål til de aktuelle bemærkninger.