Forslag til Lokalplan 519 for Avedøreværket

Lokalplan |
Luftfoto af Avedøreværket taget mod nord Luftfoto af Avedøreværket taget mod nord

Lokalplansområdet dækker det sydøstlige hjørne af Avedøre Holme og omfatter ejendommen matrikel nr. 244, Avedøre By, Avedøre, og består dermed udelukkende af Avedøreværket på Hammerholmen 50.

Baggrunden for at udarbejde Lokalplan 519 er et ønske fra Ørsted A/S om at kunne etablere et Power-to-X-anlæg og et CO₂-fangstanlæg på Avedøreværket. De nye anlæg, som lokalplanen muliggør, er en del af projektet Green Fuels for Denmark (GFDK), som har til formål at understøtte udvikling og produktion af bæredygtige brændstoffer til fly og skibe.

Et Power-to-X-anlæg er en betegnelse for et anlæg, der anvender elektricitet fra vind til fremstilling af brint og andre former for brændstoffer, som kan erstatte brugen af fossile brændstoffer. Disse brændstoffer kaldes samlet for e-fuels. Et CO₂-fangstanlæg er et anlæg, der kan opfange CO₂ i røggassen fra Avedøreværkets eksisterende udledning. Den opfangede CO₂ kan anvendes sammen med brint til produktion af e-fuels.

Lokalplanen har til formål at fastholde områdets eksisterende anvendelse til forsyningsanlæg i form af kraftvarmeproducerende anlæg, og give mulighed for udvikling og etablering af ny bebyggelse og anlæg, som styrker den grønne omstilling med nye energiløsninger herunder energiproduktion, energiomsætning og energilagring.

Samtidig er det formålet med lokalplanen at muliggøre etablering af et fuldt Power-to-X-anlæg og et CO2-fangstanlæg.

For at fastholde den helhed og de kvaliteter, som knytter sig den eksisterende bebyggelses udtryk og nærhed til kystlandskabet, er det et formål med lokalplanen, at nye bygninger og anlæg bliver indpasset i samspil med områdets eksisterende bebyggelse og under hensyntagen til kystlandskabet.

Det er også et formål med lokalplanen, at den eksisterende offentlige stiforbindelse, som går gennem området fra Kystholmen til selve kysten, bliver fastholdt.

Endelig er det formålet med lokalplanen, at der sikres mulighed for tiltag, der kan understøtte en klimasikring af området og dets bebyggelse.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 30. januar 2023.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 519 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af screeningen har administrationen efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang, og lokalplanens gennemførelse kan have en sådan indvirkning, at forholdene bør miljøvurderes.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at følgende miljøforhold skulle inddrages i miljøvurderingen:

 • Flora og fauna, herunder Bilag IV-arter
 • Natur 2000-området
 • Befolkning og menneskers sundhed
 • Jordbunden
 • Overfladevand, grundvand og vandmiljø
 • Luftkvaliteten
 • Klimatiske faktorer
 • Materielle goder
 • Kystlandskabet
 • Større menneskelige katastroferisici
 • Ressourceeffektivitet
 • Kumulative effekter

Miljørapporten indeholder en nærmere vurdering af, om lokalplanens indhold kan medføre en væsentlige påvirkning på ovenstående miljøforhold.

Ved etablering af CO₂-fangstanlægget og Power-to-X-anlægget vil Avedøreværket gå fra at katalogiseres som en kolonne II-risikovirksomhed til at blive en kolonne III-risikovirksomhed.

Forud for etablering af de nye anlæg, er der krav om myndighedsaccept af risikoforholdene for virksomheden, som skal sikre at konsekvenserne ved og sandsynligheden for uheld er acceptable. På den baggrund vurderes risikoen for katastrofer og ulykker som ikke væsentlig. Myndigheder i forhold til Risikobekendtgørelsen er blandt andet Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelen.

Miljørapporten konkluderer samlet, at Lokalplan 519 ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, bortset fra forholdene for Bilag IV-arten grønbroget tudse. Lokalplanen muliggør at potentielle rastearealer inddrages til byggeri. Dette er en forringelse af forholdene for grønbroget tudse og derfor muliggør lokalplanen at der laves afværgeforanstaltninger i form af udpegning af et areal der kan indrettes som et godt biotopområde for grønbroget tudse.

Eftersom der ikke er identificeret andre væsentlige miljøpåvirkninger, er der ikke behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger eller lave en særskilt overvågning af miljøpåvirkningen.

Selvom der ikke er et decideret overvågningsprogram, sker der dog en løbende registrering af § 3-beskyttet natur og Bilag IV-arter i kommunen, så man vil herved kunne følge udviklingen i området.

Miljørapporten er offentliggjort i sin helhed her på siden samtidig med forslaget til lokalplan. Der kan imidlertid først klages over miljøvurderingen, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

 

Print
Info
Type
Høring
Høringsperiode
2. januar 2023 til 30. januar 2023
calender Frist for høringssvar
30. januar 2023