Forslag til Lokalplan 475 for energianlæg ved rideskolen på Avedøre Slettevej

Lokalplan |

Baggrund og formål med lokalplanen

Kommunen har udarbejdet forslag til Lokalplan 475, der giver mulighed for at realisere et såkaldt ø-projekt, der konverterer opvarmningsformen fra fossile brændsler til fjernvarme for 270 husstande i Avedøre Landsby og boligområderne nord for Kettevej. 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg langs Avedøre Slettevej på støjvolden mod motorvejen. Solcellernes samlede areal må maksimalt udgøre 4.000 m². Lokalplanen giver desuden mulighed for at opføre et teknikhus, varmepumpeanlæg, skorsten og tank til flydende brændstof vest for nyttehaverne. Det bebyggede areal til produktionsanlægget må maksimalt udgøre 150 m².

Offentlig høring og informationsmøde

Planforslaget vil være i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 2. juni til den 30. juni 2023.

Vi vil gerne høre, hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan sende dine bemærkninger her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 30. juni 2023.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et offentligt informationsmøde, hvor lokalplanen vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

Informationsmødet afholdes tirsdag den 13. juni 2023, kl. 19-21 i Auditoriet i Værestedet, Avedørelejren, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen muliggør en tilføjelse til den eksisterende anvendelse i form af et energianlæg inden for et mindre område på lokalt plan. Lokalplanens ændring er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3a om industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Kommunen vurderer, at der er tale om en mindre ændring i forhold til gældende planlægning.

På baggrund af screeningen vurderer kommunen, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Info
Type
Høring
Høringsperiode
2. juni 2023 til 30. juni 2023
calender Frist for høringssvar
30. juni 2023

Høringssvar

John Arnold | 26-06-2023 18:02:44
Stavnsbjergvej 14 B
2650 Hvidovre
Energianlæg ved Rideskolen
Som husejer på Stavnsbjergvej ønsker jeg ikke denne lokalplan gennemført af følgende grund. Det er et fredet område med masser af fuglevildt, mm som ikke skal ødelægges af dette anlæg. En anden ting er placeringen af anlægget som er helt på månen. Alle husejer på Stavnsbjergvej bliver nabo til en 10-15 meter høj skorsten i baghaven og larm fra et teknik hus som skal starte op på gas når solcelle parken ikke kan producere strøm nok. Den larm og udsigt synes jeg / vi, ikke er særlig tilfredsstillende. Jeg stemmer derfor nej til ændring af lokalplanen.