Endelig vedtagelse af Lokalplan 519 for Avedøreværket

Lokalplan |

Lokalplan 519 skal skabe grundlaget for at etablering af et fuldt Power-to-X-anlæg og et CO2-fangstanlæg, og at skabe mulighed for etablering af nye energiløsninger i fremtiden.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der foretaget en række ændringer af planen i forhold til den udgave, der var sendt i offentlig høring i perioden fra den 2. januar 2023 til den 30. januar 2023. Rettelserne fremgår af lokalplanen, som man kan finde lokalplanen nederst på denne side.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 519 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af screeningen har administrationen efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang, og lokalplanens gennemførelse kan have en sådan indvirkning, at forholdene bør miljøvurderes.

Den udarbejdelse miljørapport konkluderer, at Lokalplan 519 ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Eftersom der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger, er der ikke behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger eller lave en særskilt overvågning af miljøpåvirkningen. Selvom der ikke er et decideret overvågningsprogram, sker der dog en løbende registrering af § 3-beskyttet natur og Bilag IV-arter i kommunen, så man vil herved kunne følge udviklingen i området.

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Forslag til ændringer i lokalplanen, som er relevante i forhold til miljøvurderingen, er vurderet hver især i den sammenfattende redegørelse, med hensyn til om det ændrer på konklusionerne i miljøvurderingen.

Samlet set gælder det, at forslagene til ændringer ikke ændre konklusionerne eller bidrager positivt til bedre forhold indenfor de emner der miljøvurderes.

Du finder miljørapporten og den sammenfattende redegørelse nederst på denne side.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger, det vil sige inden den 4. juli 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk,  www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.