Endelig vedtagelse af Lokalplan 475 for energianlæg ved rideskolen på Avedøre Slettevej

Lokalplan |

Vedtagne ændringer

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen blev der foretaget følgende ændringer i lokalplanen i forhold til den udgave, der var fremlagt i offentlig høring:

  • I redegørelsen blev følgende afsnit indsat på side 15 under overskriften ”Vejbyggelinjer": ”Der er langs Holbækmotorvejen tinglyste vejbyggelinjer. Vejbyggelinjen på matr.nr. 49 Avedøre By, Avedøre er pålagt i en afstand af 20 m fra vejskel. Vejbyggelinjen på matr.nr. 50 og 51a er pålagt i en afstand af 50 m fra vejmidten. Vejdirektoratet er vejmyndighed for Holbækmotorvejen og påtaleberettiget i forhold til de tinglyste vejbyggelinjer.”
  • Der blev tilføjet tinglyst dokument af den 19. marts 1975 om vejbyggelinje langs Holbækmotorvejen i redegørelsens afsnit ”Tinglyste dokumenter”.
  • At størrelsen af de enkelte byggefelter til solcelleanlæg og det samlede omfang af disse byggefelter omtales i redegørelsen på side 6 under afsnittet ”Bebyggelsens omfang og placering”.
  • Der blev tilføjet en bestemmelse som ny § 8.6 med teksten: ”I delområde 3 må der omkring solcelleanlægget etableres levende hegn suppleret med et trådhegn på indersiden af det levende hegn. Trådhegnet må ikke være højere end det levende hegn, når det er fuldt udvokset – der må dog ikke anvendes trådhegn med en større højde end 2,0 m. Det levende hegn skal have en dybde på minimum 0,5 m og skal beplantes med hjemmehørende arter, der er karakteristiske for området, og som vil dække et eventuelt opsat trådhegn”.

Den endelige udgave af Lokalplan 475 kan findes nederst på denne side. Alle de foretagne ændringer er beskrevet i afsnittet ”Sagsforløb” i lokalplanen.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger efter lokalplanens bekendtgørelse, og det vil sige, at den skal indgives inden den 4. januar 2024.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen.

Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
4. januar 2024