Endelig vedtagelse af Lokalplan 473 for rækkehuse i Engstrupgaards Ejerlaug

Lokalplan |

Formålet med lokalplanen er at få et nyt, moderniseret plangrundlag for bebyggelsen, som kan danne grundlag for lovliggørelse af dele af den eksisterende bebyggelse og regulere fremtidig bebyggelse.

Forslaget til Lokalplan 473 har været fremlagt i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 5. april 2023 til den 3. maj 2023. I løbet af denne periode er der modtaget høringssvar fra seks personer.

Vedtagne ændringer

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen blev der foretaget følgende ændringer i lokalplanen i forhold til den udgave, der var fremlagt i offentlig høring:

  • Følgende tekst blev tilføjet i slutningen af § 8.1: ”For ejendommen Engstrupgårdsvej 1 gælder dog, at vejadgang til ejendommen alternativt må ske over den eksisterende overkørsel fra Parallelvej.
  • § 7.2 blev ændret til følgende ordlyd: ”Hegn langs vej skal være levende hegn. Desuden skal hegn på Engstrupgårdsvej 1-7 og Engvadvej 2-10, der vender ud til det store, fælles friareal, som er vist med særlig markering på planbilag 3, være levende hegn. Det levende hegn må suppleres med et trådhegn på indersiden af det levende hegn. Trådhegnet må ikke være højere end det levende hegn, når dette er fuldt udvokset – der må dog ikke anvendes trådhegn med større højde end 1,8 m.”
  • Det blev indtegnet på planbilag 3, hvor på ejendommene det ikke er tilladt at opsætte faste hegn jf. § 7.2.

Den endelige udgave af Lokalplan 473 kan findes nederst på denne side. Alle de foretagne ændringer er beskrevet i afsnittet ”Sagsforløb” i lokalplanen.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger efter lokalplanens bekendtgørelse, og det vil sige, at den skal indgives inden den 26. december 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen.

Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er medoffentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
26. december 2023