Endelig vedtagelse af Lokalplan 469 for Avedørelejren

Lokalplan |

Formålet med lokalplanen er at bevare områdets særlige kulturhistoriske udtryk og videreudvikle området som et blandet byområde. Området skal fungere i en moderne hverdag, og samtidig skal områdets unikke karakter, bevaringsværdier og kulturhistoriens militære præg bevares.

Lokalplan 469 var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 14. december 2022 til 18. januar 2023. I løbet af høringsperioden har kommunen modtaget 19 høringssvar.

Vedtagne ændringer

Der foretaget følgende ændringer i lokalplanen i forhold til den udgave, der blev fremlagt i offentlig høring:

  • Ordlyden af andet afsnit i § 8.16 ændres, så det er muligt at dispensere fra kravet om nedgravning af affaldsanlæg, når der er eksisterende ledninger eller andre tekniske forhold.
  • Redegørelsens afsnit ”Tinglyste dokumenter” på side 17 opdateres med udvalgte og relevante servitutter.
  • Bestemmelserne om hegning i § 8 revideres og præciseres –blandt andet udgår muligheden for smedejernshegn.
  • Bilag 6 fejlrettes vedr. træer, og der tilføjes en note til § 8.2 om etablering af rodspærre ved nyplantning af træer.
  • Der tilføjes et afsnit om parkering til redegørelsen, og bestemmelserne §§ 10.6, 10.7 og 15.2 om parkering revideres.

Den endelige udgave af Lokalplan 469 kan findes nederst på denne side. Alle de foretagne ændringer er beskrevet i afsnittet ”Sagsforløb” i lokalplanen.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger efter lokalplanens bekendtgørelse, og det vil sige, at den skal indgives inden den 3. november 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen.

Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er medoffentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
3. november 2023
hear Relaterede Materialer