Endelig vedtagelse af Lokalplan 462 for boligområdet Toftegården

Lokalplan |

Lokalplanen omfatter et parcelhuskvarter i Avedøre og et grønt område kaldet Toftegårdsparken. 

Vedtagne ændringer

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at planen vedtages endeligt med en række ændringer, der gengivet ordret sidst i lokalplanens redegørelse under overskriften ”Sagsforløb”.

Af de vedtagne ændringer vil vi særligt fremhæve:

  • Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for bebyggelse i én etage med udnyttet tagetage, mens bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25 for bebyggelse i én og to etager
  • Der gives mulighed for at opføre småbygninger på byggelinjearealet mod Avedøre Havnevej og Brostykkevej
  • Derudover gives der mulighed for at ejendomme ud mod Avedøre Havnevej kan opsætte faste hegn til støjafskærmning, hvis det faste hegn forsynes med dækkende beplantning på vejsiden fx i form af slyngplanter.

Her kan du læse mere

Du kan finde Lokalplan 462 her på siden.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 10. juli 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk,  www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
10. juli 2023