Endelig vedtagelse af Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion

Lokalplan |

Vedtagne ændringer

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at planen vedtages endeligt med følgende ændringer:

  • Byggefeltet til en ekstra tribune nord for opvisningsbanen udgår af lokalplanen
  • Byggefeltet ved hovedindgangen flyttes længere mod øst, hvorved der skabes forbindelse med hovedtribunen, og samtidig udvides det fra ca. 400 m2 til ca. 1000 m2
  • Det maksimalt tilladte etageantal jf. lokalplanens § 5.2 reduceres fra fire til tre etager.

Her kan du læse mere

Du kan finde Lokalplan 343 herunder på siden.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 15. maj 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Print
Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
15. maj 2023
hear Relaterede Materialer