Endelig vedtagelse af Lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovregade 20 og 47-51

Lokalplan |

Lokalplanen omfatter de kommunale ejendomme beliggende på Hvidovregade 20, 47, 47A, 49 og 51. Baggrunden for lokalplanen er, at der er opstået et behov for at opføre bebyggelse og ændre de specifikke anvendelsesmuligheder for en række kommunale ejendomme langs med Hvidovregade. Behov der ikke kan dækkes gennem de eksisterende lokalplaner for ejendommene.

Vedtagne ændringer

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at planen vedtages endeligt med følgende ændringer:

  • at det nordligst markerede træ på Hvidovregade 20 fjernes fra lokalplanens planbilag 3
  • at trærækken på Hvidovregade 51, som er angivet på planbilag 3, forskydes med tre meter ind på grunden, og at denne afstand fra skel mod vej angives på bilaget
  • at § 8.1 ændres til følgende ordlyd: ”Der skal plantes rækker af træer langs med skel mod Hvidovregade, med omtrentlige placeringer som vist på planbilag 3. På Hvidovregade 51, matr.nr. 71, og på Hvidovregade 49, matr.nr. 10c, skal træernes stammer placeres i en afstand af 3 m fra skel mod vej. Trærækkerne skal bestå af løvtræer, der er karakteristiske for egnen, og som har en mindste stammeomkreds på 10 cm.”
  • at der tilføjes en note til § 8.1 på side 16 med følgende ordlyd: ”Der gøres opmærksom på, at der på ejendommen Hvidovregade 51, matr.nr. 71, Hvidovre By, Hvidovre, løber en vandledning, der ikke er tinglyst på ejendommen”.

Du kan læse mere om ændringerne i lokalplanens afsnit "Sagsforløb".

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplanen, skal du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 8. april 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er medoffentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
8. april 2023