Landzonetilladelse til vandhuller og regnbed ved Quark Naturcenter

Landzonetilladelser |
Billede af bevoksning nær Quark naturcenter Billede af bevoksning nær Quark naturcenter

Landzonetilladelsen meddeles på vilkår om, at såvel vandhuller som brinker etableres relativt flade med en maksimal hældning på 1:5, og at den opgravede jord bortskaffes efter gældende lovgivning.

Landzonetilladelsen skal udnyttes inden for fem år fra offentliggørelsen, jævnfør planlovens § 56, stk. 2. Tilladelsen bortfalder desuden, hvis den ikke har været udnyttet i fem på hinanden følgende år.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Center for Plan og Miljø på telefon 36 39 36 39 eller på e-mail plan@hvidovre.dk.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 23. januar 2024.

En klage over en landzoneafgørelse efter planlovens § 35, stk. 1, kan angå både retlige spørgsmål og skønsspørgsmål, jævnfør § 58, stk. 1, nr. 1. Det vil sige, at Planklagenævnet både kan vurdere, om afgørelsen er lovlig, og om den er hensigtsmæssig og rimelig på baggrund af den gældende lovgivning.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naeveneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID/NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naeveneshus.dk.

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt offentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
23. januar 2024