Landzonetilladelse til midlertidig bygning til beboelse på Stavnsbjergvej 11

Landzonetilladelser |

Landzonetilladelsen er meddelt på vilkår om

  • at bygningen er nedtaget snarest efter den ikke anvendes af beboere på Hvidovre Udslusningsfængsel dog senest den 31. januar 2029
  • at græsarealet mod Avedøresletten er genetableret i minimum samme bredde som fjernet senest den 31. januar 2029
  • at der senest den 31. januar 2029 er genplantet et levende hegn langs græsarealet bestående af træer og buske i minimum samme bredde som fjernet
  • at der senest den 31. januar 2029 er genplantet et antal løvfældende træer svarende til antal levende træer, der er fjernet i forbindelse med den midlertidige beboelsesbygning. De genplantede træer skal være hjemmehørende, løvfældende og have en udvokset højde på ca. 15 m. Stammen skal have en omkreds på 20-25 cm ved plantning
  • at landzonetilladelsen gives på vilkår om, at det ikke er muligt at forlænge den ud over den 31. januar 2029.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Center for Plan og Miljø på telefon 36 39 36 39 eller på e-mail plan@hvidovre.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 14. marts 2023.

En klage over en landzoneafgørelse efter planlovens § 35, stk. 1, kan angå både retlige spørgsmål og skønsspørgsmål, jævnfør § 58, stk. 1, nr. 1. Det vil sige, at Planklagenævnet både kan vurdere, om afgørelsen er lovlig, og om den er hensigtsmæssig og rimelig på baggrund af den gældende lovgivning. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naeveneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naeveneshus.dk.

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt offentligt bekendtgjort.

 

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
14. marts 2023