Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021 om energianlæg ved rideskolen ved Avedøre Slettevej

Kommuneplan |

Kommuneplantillægget udvider anvendelsen af rammeområde 4F8 til også at omfatte tekniske anlæg, herunder energiforsyningsanlæg for områdets lokale varmeforsyning. Kommuneplantillægget er en forudsætning for den endelige vedtagelse af Lokalplan 475 for energianlæg ved rideskolen på Avedøre Slettevej.

Forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021 har været fremlagt i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 2. juni 2023 til den 30. juni 2023. I løbet af denne periode er der modtaget to høringssvar.

Vedtagne ændringer

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget blev der foretaget følgende i forhold til den udgave, der var fremlagt i offentlig høring:

 • I afsnittet ”Tillæggets indhold” blev der tilføjet følgende tekst: "Kommuneplanramme 4F8 ligger i sin helhed i et indvindingsopland til almene vandforsyninger (IOL).     Indvindingsoplandet ligger uden for OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser). Et mindre areal i den sydøstlige del af rammeområdet ligger inden for et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).

  Kommunen skal friholde indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, jævnfør Bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december 2016. Kommunen skal desuden friholde boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget risiko for forurening af grundvandet.

  Kommuneplan 2021 fastsætter i retningslinje 6.2.2, at ”Inden for indvindingsoplande må der som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg.”

  Supplerende til rammebestemmelse 4F8 er tilføjet, at der ikke må etableres anlæg til oplag af flydende brændstof og der må ikke etableres transformerstation inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

  Kommunen vurderer på den baggrund, at den udvidede bestemmelse om anvendelsen ikke giver mulighed for at etablere tekniske anlæg inden for området, der medfører fare for forurening af grundvandet inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD (IOL) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

  Der er på den baggrund ikke udarbejdet en grundvandsredegørelse til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021 som fastsætter krav om tekniske tiltag i lokalplanen.”

 • I afsnittet ”Rammebestemmelser” under ”Bemærkninger” blev følgende tekst tilføjet: ”Der må ikke etableres anlæg til oplag af flydende brændstof og der må ikke etableres transformerstation inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), jf. Bekendtgørelse 2016-12-21 nr. 1697 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.”

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger efter lokalplanens bekendtgørelse, og det vil sige, at den skal indgives inden den 4. januar 2024.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen.

Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

 

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
4. januar 2024