Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021, Hvidovrevej 80

Kommuneplan |
Skråfoto Hvidovrevej 80 Skråfoto Hvidovrevej 80

Kommuneplantillægget omfatter rammeområde 1A1, Hvidovrevej 80, der hidtil har været udlagt til blandet bolig og erhverv. De fire specifikke anvendelsesmuligheder på grunden har inkluderet etageboligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv og offentlige formål.

Ejendommen har primært været benyttet af virksomheder inden for kontor- og serviceerhverv samt små produktionsenheder inden for fødevareproduktion. Der findes også et behandlingscenter for stof- og alkoholafhængighed samt diverse værksteder på området.

Rammerne for område 1A1 har hidtil begrænset muligheden for ny bebyggelse til højst tre etager, med en maksimal bygningshøjde på 12 m og en bebyggelsesprocent på 95. Med det vedtagne Tillæg nr. 3 vil disse byggemuligheder blive udvidet, så der nu kan planlægges for bebyggelse i op til fire etager, en maksimal bygningshøjde på 15 m og en bebyggelsesprocent på 105.

Tillæg nr. 3 er udarbejdet for at muliggøre Lokalplan 151 for et seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 13, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter planlovens § 13, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 12. september 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Print
Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
12. september 2023
hear Relaterede Materialer