Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021, Hvidovrevej 80

Kommuneplan |

Som forudsætning for Lokalplan 151 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80 er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021. Kommuneplantillægget omfatter rammeområde 1A1, Hvidovrevej 80, der udlægger området til blandet bolig og erhverv.

Rammerne for område 1A1 giver kun mulighed for at plan­lægge for ny bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 95,  i højst tre etager og med en mak­simal bygningshøjde på 12 m. Med forslaget til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 vil man øge disse byggemuligheder, så der kan planlægges for bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maks. 105, i op til fire etager og med en maksimal bygningshøjde på 15 m.

Placeringen og udformningen af selve bebyggelses vil blive fastlagt i den tilhørende Lokalplan 151 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af sagen. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 14. marts 2023.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Info
Type
Høring
Høringsperiode
8. februar 2023 til 14. marts 2023
calender Frist for høringssvar
14. marts 2023