VVM screeningsafgørelse for BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Der er derfor ikke VVM-pligt og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse). Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven og kriterierne i denne.

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Det er Hvidovre Kommunes samlede vurdering, at BIOFOS Spildevandscenter Avedøre, Kanalholmen 10, 2650 Hvidovre, der omfatter etablering af nyt sand- og fedtfang, etablering af tilknyttede bygninger, samt renovering af eksisterende sand- og fedtfang, ikke vil påvirke, overfladevand, grundvand, naturområder eller andre miljøforhold væsentligt, og projektet forventes derfor ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Det nye sand-og fedtfang vil i kombination med det eksisterende øge den samlede kapacitet og øge driftsikkerheden for sand-og fedtudskillelse på BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.

Vurderingen af projektets påvirkning af miljøet er set relation til kriterierne til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2, skal underkastes en miljøkonsekvens vurdering, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbek. nr. 1976 af den 27. oktober 2021).

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger fra 12. december 2022, dvs. den 9. januar 2023.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, eller fremsendelse af afgørelsen ønskes, så kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3582 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageportalen kan nås via www.borger.dk (nyt vindue) eller www.virk.dk (nyt vindue). (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist

Du skal indsende din klage over afgørelser efter Miljøvurderingsloven (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Klagefristen er den 9. januar 2023.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Frist for indbringelse for domstolene er den 12. juni 2023.