Screeningsafgørelse i forbindelse med realiseringen af Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Projektselskabet Kløverprisvej A/S har med ansøgning af 8. juli 2022 ansøgt Hvidovre Kommune om at træffe afgørelse omkring, hvorvidt bygge- og anlægsarbejdet ift. med realiseringen af Lokalplan 147 er omfattet af VVM-pligt i henhold til miljøvurderingslovens (LBK nr. 973 af 25/06/2020) bestemmelser for projekter.

Center for Plan og Miljø har i henhold til miljøvurderingslovens § 21 truffet afgørelse om, at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den d. 12. oktober 2022. En eventuel klage skal indsendes via klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan læse mere om det ansøgte projekt, om Hvidovre Kommunes afgørelse, og om lovgrundlaget i det vedlagte dokument længere nede på denne side.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Center for Plan og Miljø på tlf.: 36 39 36 39 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk.

Klagevejledning

Hvidovre Kommunes afgørelse i henhold til § 21, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 49.

Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen skal således indgives senest den 12. oktober 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Der klages ved at fremsende klage via Klageportalen, som findes på adressen www.kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen.

Der skal betales et gebyr til klagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800, - kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales hvis klager får medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet: mfkn@naevneneshus.dk. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse det i din anmodning.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
12. oktober 2022