Revurdering af miljøgodkendelse af varmecentral

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Hvidovre Kommune har truffet afgørelse om revurdering af Hvidovre Hospitals Varmecentrals miljøgodkendelse i henhold til EU-kommissionens BAT-konklusioner for store fyringsanlæg. Samtidig har kommunen behandlet anmeldelse fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) af 6. juli om at driften af deres kedler på varmecentralen overgår til nødlast.

Hvidovre Kommunes afgørelse kan tilgås nederst på siden.

Klagevejledning

Hvidovre Kommunes afgørelse afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på Klageportalen.

Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID eller MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hvidovre Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune.

Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 10. november 2022.

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Miljø og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Info
hear Relaterede Materialer