Procesoplysninger om forslag til Spildevandsplan 2023

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Vi har vurderet, at forslag til Spildevandsplan 2023 er omfattet af miljøvurderingsloven. Det betyder, at vi gennemfører en miljøvurderingsproces sideløbende med, at vi udarbejder forslag til Spildevandsplan 2023. Miljøvurderingsprocessen indebærer, at vi vurderer forslag til Spildevandsplan 2023 i en såkaldt miljørapport.

Inden vi udarbejder miljørapporten, gennemfører vi en afgrænsning af miljørapportens indhold for at fastlægge de miljøfaktorer (også kaldet miljøemner), der skal indgå i miljøvurderingen, samt miljøvurderingens detaljeringsgrad.

Afgrænsning af Miljørapportens indhold, høring af berørte myndigheder

I den forbindelse hører vi de berørte myndigheder om afgrænsningen. I relation til forslag til Spildevandsplan 2023 er følgende udpeget som berørte myndigheder:

Nabokommuner til Hvidovre Kommune:

  • Københavns Kommune
  • Rødovre Kommune
  • Brøndby Kommune

Berørte myndigheder i Hvidovre Kommune:

  • Plan, Center for Plan og Miljø
  • Byg, Center for Plan og Miljø
  • Miljø og Klima, Center for Plan og Miljø

Vi vurderer, at forslag til Spildevandsplan 2023 ikke medfører grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Når vi har hørt de berørte myndigheder, gennemgår vi eventuelle høringssvar og vurderer, om de giver anledning til præciseringer af én eller flere miljøfaktorer. På den baggrund fastlægger vi den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold.

Høringsperiode af forslag til Spildevandsplan og miljørapporten i 8 uger, 2. februar til 31. marts 2023

Efter vi har udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2023 og miljørapporten, hører vi offentligheden og de berørte myndigheder i otte uger. Vi annoncerer høringen på hvidovre.dk, hvor vi også angiver kontaktoplysninger og tidsfrist for afgivelse af høringssvar.

Når vi har hørt offentligheden og de berørte myndigheder, gennemgår vi eventuelle høringssvar og vurderer, om de giver anledning til ændringer af forslag til Spildevandsplan 2023. I den forbindelse udarbejder vi en såkaldt sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan vi har inddraget miljøhensyn i forslag til Spildevandsplan 2023.

Afslutningsvis vedtager Kommunalbestyrelsen forslag til Spildevandsplan 2023 og den sammenfattende redegørelse.

Efter vedtagelsen offentliggør vi Spildevandsplan 2023, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som vi har brugt til miljøvurderingen.

Tidsplan

Den foreløbige tidsplan for udarbejdelse af forslag til Spildevandsplan 2023 og den sideløbende miljøvurderingsproces er:

Proces

Tid

Høring af de berørte myndigheder om afgrænsningen af miljørapportens indhold

17.-30. oktober 2022

Politisk behandling af forslag til Spildevandsplan 2023 og miljørapporten

6.-28. februar 2023

Høring af offentligheden og de berørte myndigheder om forslag til Spildevandsplan 2023 og miljørapporten

1. marts til 26. april 2023

Politisk behandling af forslag til Spildevandsplan 2023 og den sammenfattende redegørelse

Juni 2023

Offentliggørelse af Spildevandsplan 2023, miljørapporten, den sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger på hvidovre.dk

Ultimo juni 2023

 

Vi gennemfører miljøvurderingsprocessen af forslag til Spildevandsplan 2023 efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Henvendelse om processen

Du kan rette bemærkninger eller spørgsmål til miljøvurderingsprocessen til:

Hvidovre Kommune
Center for Plan og Miljø
Miljø og Klima
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Nærmere bestemt til:

Miljømedarbejder Rikke Højmark Vienberg
Telefon: 36 39 35 82
Mobil: 41 85 03 67
E-mail: rhv@hvidovre.dk

Info