Oplysninger om proces for forslag til Varmeplan 2022 for Hvidovre Kommune

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Det er vurderet, at forslag til varmeplan er omfattet af miljøvurderingsloven, og at der skal gennemføres en miljøvurderingsproces. Det betyder, at en miljørapport skal offentliggøres sammen med varmeplanforslaget. Forud for miljørapporten skal der laves en afgrænsningsrapport for vurderingens omfang og indhold.

Afgrænsningsrapport

Berørte myndigheder høres om afgrænsningen af miljøvurderingen, jf. Miljøvurderingslovens § 32, stk. 3, nr. 3, nr. 2, i perioden den 30. November – 14. Marts 2022.

Miljørapport

Offentligheden og berørte myndigheder høres om miljøvurderingen af forslag til varmeplan 2023, jf. Miljøvurderingslovens § 32, stk. 3, nr. 3, nr. 3. Høringsperioden vil fremgå af hvidovre.dk, når høringen igangsættes.

Oplysninger om varmeplan 2022

Det forventes ikke, at forslag til Varmeplan 2022 vil indebære grænseoverskridende påvirkninger og en høring efter § 38 er nødvendig. Planens retlige grundlag er tilvejebragt i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1.

Miljøoplysninger vil blive offentliggjort på hvidovre.dk i forbindelse med offentliggørelse af miljørapport og forslag til varmeplan 2022.

Henvendelse om procesoplysninger

Bemærkninger eller spørgsmål kan rettes til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø på E-mail: miljo@hvidovre.dk eller telefon 36392508.

Info
Type
Høring
Høringsperiode
29. november 2022 til 24. februar 2023
calender Frist for høringssvar
24. februar 2023