Fjernvarmeprojekt for Fjernvarme-centralen Avedøre Holme er ikke omfattet af miljøvurderingspligt

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Rambøll A/S har den 25. oktober 2021 på vegne af Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (herefter benævnt FAH) ansøgt Hvidovre Kommune om at træffe afgørelse om hvorvidt fjernvarmeprojekt vedr. hhv. omkobling til modtagelse af procesvarme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (herefter benævnt VEKS) samt afkobling af ’højtemperatur procesvarme’ til virksomheder på Avedøre Holme, er omfattet af miljøvurderingspligt.

Hvidovre Kommune har som miljøvurderingsmyndighed i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020) truffet afgørelse om at det ansøgte projekt ikke risikerer at påvirke miljøet væsentligt. Vurderingen der ligger til grund for afgørelsen er foretaget med hensyn til miljøbegrebet listet i lovens § 1 stk. 2. samt kriterierne i lovens bilag 6.

Vurderingen er sket på baggrund af ansøgningsoplysninger og foreliggende miljø- og naturoplysninger samt kommunens faglige viden på området.

Afgørelsen kan i sin helhed tilgås via nedenstående link:

Afgørelse om at fjernvarmeprojekt for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme ikke er omfattet af miljøvurderingspligt (pdf)

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, eller fremsendelse af ansøgningsmateriale ønskes, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3582 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk.

Klagevejledning

Hvidovre Kommunes afgørelse i henhold til § 21, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 49.

Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt, klagen skal således indgives senest den 8. marts 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Der klages ved at fremsende klage via Klageportalen, som findes på adressen https://kpo.naevneneshus.dk/, www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet: mfkn@naevneneshus.dk. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse det i din anmodning.

Der skal betales et gebyr til klagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800, - kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales hvis klager får medhold i klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Domstolsprøvelse

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Info