Fællesregulativet for Harrestrup Å

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Fællesregulativet

I aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014, er det aftalt, at kommunerne skal udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet. Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen.

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv., samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ.

Miljøvurdering

Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har udarbejdet et udkast til miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes, samlet set, ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Væsentlighedsvurdering

Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne, der er et beskyttet Natura2000-område. Der er derfor udarbejdet udkast til en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i:

  • Vandløbsloven, Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25. november 2019.
  • Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.
  • Habitatbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 2091 af 12/11/2021.

Høringsperiode

Fællesregulativ, miljø- samt væsentlighedsvurderingen er i offentlig høring fra den 1. juli 2022 til den 16. september 2022. Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til optagelsen af vandløbsstrækningen, skal sendes senest den 16. september 2022 til Hvidovre kommunens digitale høringsportal.  

Info
Type
Høring
Høringsperiode
1. juli 2022 til 16. september 2022
calender Frist for høringssvar
16. september 2022