§ 25-tilladelse til Aflandshage Vindmøllepark

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har med tilladelserne givet HOFOR Vind A/S ret til at opføre elproduktionsanlægget Aflandshage Vindmøllepark.

Hvidovre Kommune har truffet afgørelse om § 25 tilladelse til Aflandshage Vindmøllepark - landdelen. Tilladelsen kan læses her:

Hvidovre Kommunes §25 tilladelse (pdf)

Opfølgning på offentlig høring af miljøkonsekvensrapport

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune gennemførte både i perioden den 9. November 2021 – 20. februar 2022 og i perioden den 12. Juli 2022 – 6. september 2022 offentlige høringer af miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag, tre supplerende faglige rapporter for Aflandshage Vindmøllepark samt udkast til myndighedernes afgørelser.

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har fremlagt høringsnotater, der indeholder resultaterne af de to offentlige høringer, herunder bemærkninger til de indkomne høringssvar, samt angivelse af hvordan høringssvarene er indgået i myndighedernes afgørelser. Miljøkonsekvensrapport og høringsnotat kan findes her:

Etablerede havvindmølleparker i Danmark | Energistyrelsen (nyt vindue)

Der kan klages over kommunens afgørelse

Der kan klages over Hvidovre Kommunes afgørelse om §25 tilladelse til Aflandshage Vindmøllepark. En eventuel klage skal indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800, Miljø- og Fødevareklagenævnet (naevneneshus.dk) eller pr. e-mail til mfkn@naevneneshus.dk.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer anderledes.

exclamation Info
hear Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
9. december 2022
chat-svar Høringssvar
0
hear Relaterede Materialer

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.