Afgørelse om ikke VVM-pligt til Klub Nord

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Hvidovre Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at regnvandsbassinet ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, kan der rettes henvendelse til e-mail: miljo@hvidovre.dk

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt for. Nævnet videresender klagen til kommunen.

Der klages via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på Klageportalen med NEMLOG-IN. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.
Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Klagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist

Du skal indsende din klage over afgørelser efter bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer og programmer og konkret projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) og Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen. Fristen er den 18. Marts 2023

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter afgørelsen er offentliggjort. Frist for indbringelse for domstolene er 21. Juni 2023.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
18. januar 2023