Afgørelse om godkendelse af udvidelse af nødstrømsanlæg for Hvidovre Hospital

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Niras A/S har på vegne af Region Hovedstaden, Center for Ejendomme den 20. april 2021 ansøgt Hvidovre Kommune om, godkendelse af udvidelse af nødstrømsanlægget ved Hvidovre Hospital. Med udvidelsen ændres antallet dieseldrevne nødgeneratorer fra 5 til 6. Udvidelsen medfører at nødstrømsanlæggets samlede effekt øges fra 15,5 MW til 18,5 MW.

Hvidovre Kommune har som myndighed den 11. februar 2022 med fastsættelse af vilkår for afkasthøjden af de enkelte generatorer i nødstrømsanlægget, truffet afgørelse om godkendelse af den ansøgte udvidelse.

Hvidovre Kommunes afgørelse kan tilgås ved at følge nedenstående link:

Tillæg til miljøgodkendelse for varmecentral og nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital (pdf)

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, eller fremsendelse af ansøgningsmateriale ønskes, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3582 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk.

Klagevejledning

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

 • afgørelsens adressat
 • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
 • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageperioden er 4 uger hvorfor klagefristen er den 11. marts 2022.

Du klager via Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID eller MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hvidovre Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune.

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Hvidovre Kommune har meddelt afgørelsen.

exclamation Info
hear Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
1. januar 0001
chat-svar Høringssvar
0

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.