Revideret forslag til Lokalplan 469 for Avedørelejren

Lokalplan |
Skråfoto af Avedørelejren Skråfoto af Avedørelejren

Lokalplanens baggrund og formål

Formålet med lokalplanen er at bevare områdets særlige kulturhistoriske udtryk og videreudvikle området som et blandet byområde. Området skal fungere i en moderne hverdag, og samtidig skal områdets unikke karakter, bevaringsværdier og kulturhistoriens militære præg bevares.

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen var en henvendelse fra Grundejerforeningen Avedørelejren med ønske om en ny lokalplan. Det reviderede forslag til Lokalplan 469 for Avedørelejren er ændret væsentligt i forhold til den udgave, der var i offentlig høring fra november 2020 til februar 2021.

Forslaget er revideret på baggrund af beslutningen på kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2022, om at genfremsætte et revideret forslag til Lokalplan 469 for Avedørelejren med de ændringer, som var beskrevet i hvidbogen over høringssvar til det først fremlagte forslag til Lokalplan 469.

Ændringerne falder inden for følgende emner:

  • fjernelse af byggemulighed på Østre Messegade 2
  • opførelse af småbygninger
  • affaldshåndtering
  • hække og hegning
  • parkering
  • biodiversitet og karakteren af udearealerne
  • delområder.

Lokalplanen er desuden blevet konsekvensrettet som følge af den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 og som følge af ny praksis i forhold til bestemmelser for bevaringsværdige bygninger.

Offentlig Høring

Planforslaget vil være i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 14. december 2022 til 18. januar 2023.

Vi vil gerne høre, hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:
Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 18. januar 2023.

Infomationsmøde

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et informationsmøde den 10. januar 2023, kl. 19-21 i Auditoriet, Vestre Kvartergade 5. Her er du meget velkommen til at komme forbi og få svar på spørgsmål mv.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen gælder for et mindre afgrænset område. Og der vurderes ikke at fremkomme nye oplysninger gennem en miljøvurdering. De kendte støjforhold på friarealerne i dag skal håndteres gennem krav i lokalplanen til støjdæmpende foranstaltninger. Den kendte risiko for oversvømmelse skal håndteres med krav i lokalplanen om friholdelse for byggeri på udsatte arealer.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Info
Type
Høring
Høringsperiode
14. december 2022 til 18. januar 2023
calender Frist for høringssvar
18. januar 2023

Høringssvar

Anders | 18-01-2023 18:17:34
Hovedporten 3E
2650 Hvidovre
Høringssvar E/F Hovedporten
Ad. Hegn langs terrasser – bestemmelse § 8.8 Et galvaniseret smedejernshegn vil bryde med en række af ejendommenes og områdets øvrige æstetik. Det blev ved høring d. 10 januar oplyst at bestemmelse 8.8 er tilføjet efter at man fra kommunal side har inspiceret området og mener at kunne konstatere, at galvaniserede smedejernshegn er udbredt i Avedørelejren. Dette er ikke korrekt, og det var heller ikke muligt d. 10 januar at give et eksempel på hvor i Avedørelejren, galvaniserede smedejernshegn finder anvendelse i dag. Hvis man ønsker et grønt campusområde, som beskrevet i planen, bør hegnet bestå af en bøgehæk, som allerede er brugt i udbredt omfang, eller et rødmalet træstakit, som passer til lejrens øvrige udtryk og er beskrevet i § 8.7. Derfor foreslås det at ændre teksten i forslagets bilag 8.8 til: ”Uanset § 8.5 må der etableres bøgehæk eller rødmalet stakit langs flisebelagte terrasser ved boliger. Stakit skal være af en type som vist på figur 8.” Der kan eventuelt tilføjes en maksimalhøjde til den reviderede bestemmelse.
Mehvish | 18-01-2023 14:12:59
Mulighed for opførsel af skur
Jeg skriver på vegne af E/F Alarmpladsen 5 som har set på jeres lokalplan 469. Vi er en ejerforening med børnefamilier som hverken har kælderrum eller loftrum, hvilket er til stor gene når det handler om opbevaring af cykler, barnevogne og div. Vi vil gerne have at der bliver taget stilling til vi kan få mulighed for at opføre skure på det grønne område ud mod Vestre Kvartergade. Skurene skal selvfølgelig opføres i stil med resten af Avedørelejeren. Denne skrivelse skrives på vegne af hele ejerforeningen. Med venlig Mehvish Farooq Rathore Formand
Ebbe | 18-01-2023 13:38:54
Østre Messegade 2
2650 Hvidovre
Høringssvar fra Nexus Kommunikation A/S, lokalplan 469, Avedørelejren
Jeg har 2 punkter, jeg gerne vil give mit høringssvar til: Plan for beplantning og bebyg-gelsesprocent for matr.nr. 2cø. Plan for beplantning Vi har i Avedørelejren en udmærket Grøn Manual, som vi altid har holdt os efter. Det grønne isæt er noget, der karakteriser lejren på en positiv måde lige fra indkørslen gennem Avedøre Tværvej til de mange træer i selve lejren. I haven på matriklen Østre Messegade 2 har vi dog særlig mange store træer – hvilket også fremgår på forsiden af lokalplanforslag 469. Det betyder, at huset ligger i skygge af specielt ét kæmpe-mæssigt træ det meste af dagen. Træet er endvidere ved at vokse ind over huset. Da træet stort set kun kan ses fra selve grunden, vil jeg foreslå, at det markerede træ ta-ges ud af lokalplansforslaget, så det på et tidspunkt kan fældes og evt. erstattes af et nyt. Se kort og dronefoto på næste side. Bebyggelsesprocent Under §5.0 på side 20 står der, at bebyggelsesprocenten for området under et ikke må overstige 30. Under §5.1 for ejendommene 2cø og 2eq står der, at den ikke må over-stige 25. Jeg vil foreslå, at §5.1 harmoniseres harmoneres med §5.0 som er Avedøre-lejrens øvrige bebyggelsesprocent på 30.
Annette | 18-01-2023 13:18:43
hegn langs terrasser § 8.8
I § 8.8 anføres det, at der langs flisebelagte terrasser ved boliger, må opsættes hegn. Dette skal være af typen som vist på Figur 19. Altså et galvaniseret smedejernshegn i op til 1 meters højde!!! Helt fantastisk at der nu gives mulighed for et hegn. Men uforståeligt: Hvorfor et smedejernshegn ??? Det vil være en skændsel udseendemæssigt i vores dejlige lejr, hvor alt ellers spiller i harmoni. Det bør ændres til det pæne røde stakit i op til 1 meters høje-figur 18- der kan/skal bruges andre steder i lejren , og som harmonerer med bl. a. Hovedporten og den røde farve på dørene i "de gamle " bygninger. Det vil passe så godt ind i omgivelserne.
Grundejerforeningen Avedørelejren | 18-01-2023 12:04:25
På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren afgives hermed høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 469 for Avedørelejren.
Vi vil indledningsvis gerne takke for samarbejdet med Hvidovre Kommune vedr. den nye Lokalplan – en proces, som har været lang og til tider noget snørklet. Som bestyrelse for Grundejerforeningen er det vores store forhåbning, at Hvidovre Kommune ved behandling af høringssvarene vil lytte til og medinddrage de enkelte beboeres og de mange ejer- og andelsforeningers kommentarer til Lokalplanen. Avedørelejren er nemlig en særdeles kompleks størrelse, og der er mange forskellige interessenter, hvilket også vanskeliggør at udarbejde et enkelt høringssvar fra vores side, som er dækkende for hele Avedørelejren. En stor del af den nye Lokalplan bærer præg af at være en mere teknisk omskrivning og tilpasning af den tidl. til en mere læsevenlig og moderne form for Lokalplan. Tak for det. Et af Lokalplanens formål er bl.a. at sikre de bevaringsværdige bygninger, haverum og beplantnin-ger, samt sikre at Avedørelejren bevarer sin helt særlige karakter og den åbne campusstil. Det er vigtigt for Bestyrelsen, at Avedørelejren fremstår så pæn og ensartet som muligt og derfor er henstiller vi til, at også røde hegn (figur 8) og hække ligesom smedejernshegn må anvendes langs flisebelagte terrasser, således at man ikke vil opleve en terrasse afskærmet med 3 forskellige typer hegn. Beboer der bor i stueetagen, kan føle sig generet af personer, som gå rundt lige ud for deres vinduer og derfor ønsker bestyrelsen, at der kan etableres små bede, som via nudging kan lede folk bort. Bestyrelsen har derfor følgende bemærkninger i forhold til den reviderede lokalplan: • § 8.8. At røde hegn (figur 8) og hække ligesom smedejernshegn må anvendes langs flisebe-lagte terrasser, således at man ikke vil opleve en terrasse afskærmet med 3 forskellige typer hegn. • § 8.13. Henset til privatlivets fred må der etableres mindre bede som via nudging kan lede folk bort. • § 8.16. Det virker formynderisk og udemokratisk, at Grundejerforeningen ikke på deres egen jord kan bestemme hvilke type anlæg til affaldshåndtering, som vi ønsker at benytte. • § 8.17. Der bør være muligt at opsætte anlæg andre steder end på de anviste i bilag 8, da det ikke er sikkert, at rør og ledninger i undergrunden muliggøre opsætning lige på de anvi-ste steder. Endvidere kan foreningen måske have behov for flere steder end anvist. • § 10.13. Bestyrelsen savner at det er muligt at opstille cykelstativer med overdækning inkl. lade mulighed, således at der er muligt at have ladcykler i overdækkede bebyggelse uden at det er i et skur, så som figur 10. På vegne af bestyrelsen Grundejerforeningen Avedørelejren Lars Jeppsson Formand
Klaus | 18-01-2023 10:34:11
Østre Kvartergade 25a, 1.tv.
2650 Hvidovre
Revideret forslag til lokalplan 469
Hegning, bestemmelsernes § 8.8. Det fremgår af denne bestemmelse, at der må etableres et galvaniseret umalet smedejernshegn langs flisebelagte terrasser ved boliger. Der henvises til figur 9 for type. En hegning med galvaniseret umalet smedejernshegn er for mig en total misforståelse at give mulighed for dette. Det synes at være i stærk modsætning til lokalplanens formål, som indledes på side 4. Her fremgår det, at det bl.a. at lokalplanens formål er at bevare områdets særlige kulturhistoriske udtryk. Med lokalplanens mulighed for at opsætte et galvaniseret umalet smedejernshegn, er en total modsætning til lokalplanens formål, at tilføje dette helt nye og stilmæssige modsatrettede udtryk. Hvor har kommunen denne idé fra? Kommunens repræsentanter blev direkte adspurgt om dette på informationsmødet den 10. januar 2023 i Avedørelejren. De oplyste, at det havde de konstateret ved selvsyn i Avedørelejren. I forlængelse heraf blev de af forsamlingen spurgt ind til at give bare ét eksempel herpå. Blikkene hos kommunens repræsentanter flakkede rundt og endte på uendeligt. Der kom INTET svar....... Der kommer tanker frem om en skjult dagsorden....... Det skal i øvrigt nævnes, at førsteindtrykket man får af Avedørelejren, når man ankommer hertil ad Hovedporten, så er denne port rødmalet og i træ. Netop det er udtrykket i Avedørelejren og områdets særlige kulturhistoriske udtryk. Det skal derfor fastholdes og være det altovervejende udtryk for Avedørelejren, og det skal på ingen måde spoleres ved at tilføje ny mulighed for hegning, som ikke er set i Avedørelejren. Derfor er mit forslag, at bestemmelsernes § 8.8 slettes tilligemed den tilhørende figur 9. Hegning.
Pernille | 18-01-2023 09:09:48
Gl.Byvej 10.B , 1.th
2650 Hvidovre
Kommentar fra "Grøn Gruppe"
"Grøn Gruppe" i Avedørelejren vil gerne rose Hvidovre Kommune for det gennemarbejdede forslag til Lokalplan 469. §8.2 og 8.3 Vi ser frem til muligheden for at plante flere solitære og hjemmehørende træer i området - herunder mindre frugttræer og bærbuske. I lokalplanen nævnes det, at magnoliatræer ligeledes kan plantes. Vi gør opmærksom på, at magnoliatræet har sin oprindelse i Himalaya, Østasien og Nordamerika...men flotte er de da.... Desuden er det positivt, at vi får mulighed for at bibeholde og evt. udvide med flere arealer med engkarakter. Blot kunne vi ønske os, at der tilføjes i Lokalplan 469, at hensigten med engarealer handler om at øge biodiversiteten i Avedørelejren. M.h.t. galvaniseret hegn foran terrasserne forstår vi, at helhedsindtrykket måske?? højnes....dog mener vi, at den særlige røde farve, som går igen i hele Lejren, har et mere varmt udtryk i gade-/ areal-billedet. Dette gør sig også gældende med vores smukke grøn/brune bøgehække, som er betydeligt bedre i f.t. biodiversitet, som Kommunen gerne vil fremme. M.v.h. "Grøn Gruppe" i AVL Birgitte Larsen Lone Abenth Pernille Nørtoft
Hiroshi | 17-01-2023 21:35:48
Høringssvar til Den Reviderede Lokalplan 469
Høringssvar: se vedhæftede fil.
Gunhild | 17-01-2023 13:13:17
Vestre Kvartergade 7C-1
2650 Hvidovre
Vedr. lokalplan 469
Vedrørende lokalplan 469 Jeg har bemærkninger/forslag vedr. 3 emner i lokalplanen: 1. Det sidste ledige byggefelt i planen (2ep) Lokalplanen bør sikre, at hvis området bebygges med boliger, anlægges der samtidig parkeringspladser på området til boligerne. Avedørelejren er - og vil yderligere i forbindelse med indflytning i Den grønne by - blive presset vedr. parkeringspladser. 2. Hegning med umalet, galvaniseret hegn. Metalhegjn passer slet ikke ind i lejrens image. hvor det er mursten, malet træ og natur, der tegner området. Bøgehække er det rigtige valg. Bøgehække har den fordel frem for stakitter, at de giver småfuglene mulighed for beskyttelse evt. ynglemulighed. I hækken mellem mine underboere på Vestre Kvartergade 7 ynglede i 2021 en rødstjert, så selv om bøgehække kun fremmer biodiversiteten beskedent, er de vigtige for beskyttelse af småfuglene. 3. Affaldshåndtering §8.16 Nedgravning af affaldsbeholdere er bekostelig og problematisk, fordi ikke alle eksisterende nedgravede rør og ledninger er registrerede. Placering af beholdere på terræn bør prioriteres højest. Med venlig hilsen Gunhild Justesen Vestre Kvartergade 7C-1
Bent Aarrebo | 16-01-2023 19:03:50
Vestre Messegade, 9a
2650 Hvidovre
Lokalplan 469 Avedørelejren - bør gå om igen
Affaldsbeholdere På høringsmødet i auditoriet 10.01.23 fremgik det, at man ikke havde undersøgt grundigt nok mulighederne for og økonomien i nedsænkning af affaldsbeholdere på de 12 placeringer. Det har tidligere været undersøgt, fortalte tidligere formand for Avedørelejrens Grundejerforening. Man fandt kun muligheder herfor ved Hovedporten, hvor det nu er praktiseret ved mindre beholder. Så den i lokalplan 469 besluttede 1. prioritet med nedsænkning synes umulig og i øvrigt givet også for bekostelig for Grundejerforening/Avedørelejren at gennemføre. Så er der løsningen ved dispensationer med en indhegnet placering på jorden. Næppe videre kønt med behov for sletning af flere P-pladser end ved nedsænkning. En mulig blanding heraf. Alt finansieret gennem grundejerforeningen. Indikationer til, hvor meget investeringerne ville løbe op i, var der ikke foretaget og blev der ikke forelagt overslag over. Det blev meddelt, at vi kunne bare fortsætte som hidtil. Det er i praksis med forskellige sorteringsgrader i lejren. Det er jo heller ikke godt, at Avedørelejren måske vil fremstå med den dårligste sortering i Hvidovre i fremtiden. Dårlig hegnsløsning langs flisebelagte terrasser Der gives i § 8.8. tilladelse til galvaniseret smedejernshegn langs flisebelagte terrasser på max 1 meters højde indenfor egen matrikel. Galvaniseret smedejernshegn i forskellige højder op til 1 meter vil virke helt forkert i lejrens grønne prifil. et træhegn (hvidt eller rødt) eller en bøgehæk - som ses i dag især bøgehæk - må være at foretrække - måske op til en meter i højden. Fejlagtig storskraldplacering §8.7. med anlæg til håndtering af storskrald placeret langs Fægtesalsvej mellem Station NEXT og Belægningen vil værre et "øjebæ" i lejren og dertil en noget for stor økonomi for Avdørelejrens Grundejerforening både ved etablering og "daglig'" drift. Den mest rigtige placering vil dog helt enkelt værre - udlagt hertil - på det ubebyggede kommunalt ejede område - på hjørnet af Avedøre Tværvej med her samtidig de manglende P-pladser i lejren. At bygge ved salg f.eks. 16 boliger i området med yderligere P-pladsbesvær vil blive en forøget belastning for lejrens dagligdag. Om igen Ud fra de her nævnte forhold, er det min klare opfattelse, at udformningen af lokalplan 469 bør tages om igen og omformuleres i samråd med Grundejerforeningen. Ellers stor ros til lokalplanforslaget i øvrigt A/B FÆGTEGÅRDEN v/Bent Aarrebo Pedersen bestyrelsesmedlem
Leif | 15-01-2023 16:02:31
Østre Kvartergade 21A, 1.th
2650 Hvidovre
Høringssvar på Lokal plan 469 fra A/B Magasingården
Høringssvar på Lokal plan 469 fra A/B Magasingården er vedhæftet
Maria | 15-01-2023 14:58:46
Affaldshåndtering.
I forslagets bilag 8 angives en placering af areal til affaldshåndtering i den nordlige ende af Magasingade, vestlig side (se tegning, hvor jeg har markeret denne med rød ring). Jeg synes denne placering er uhensigtsmæssig, fordi denne vil medføre tung trafik (renovationsbiler) på en lille gade med dårlige oversigtsforhold, hvilket potentielt kan medføre farlige situationer. Derudover er der underløbende rør tæt ved denne placering, ligesom placeringen også vil fjerne parkeringsmuligheder. Jeg foreslår en alternativ placering (angivet i grøn ring i vedhæftede dokument). Denne placering vil sikre, at renovationsbilerne kan blive på en stor vej (Filmbyen) og samtidig vil placeringen ikke påvirke eksisterende parkeringsforhold. Jeg har kun koncentreret mig om placeringen, som ligger tættest på vores egen andelsforening (A/B Artillerimagasinet), men generelt synes jeg, at min argumentation, om at holde placeringerne af miljøstationerne ved de store tværgående veje (Filmbyen, Østre/Vestre Kvartersgade, Alarmpladsen, Gammel Byvej, Fægtesalsvej) - og at undgå (så vidt muligt) at placeringerne optager eksisterende parkeringsforhold - bør indtænkes i hele lejren. Derudover ønsker jeg, at tilladelse om opførelse af fremtidige småbygninger (cykelskur) godkendes i området jeg har markeret med lilla i den blå firkant i vedhæftede oversigt, da vores andelsforening på nuværende tidspunkt ingen cykelskure har til rådighed overhovedet.
Ib | 15-01-2023 10:34:28
Østre Kvartergade 7, 1.th
2650 Hvidovre
Vedr. storskraldsordning
Høringssvar til Lokalplan 469 for Avedørelejren Først vil Karin og jeg gerne udtrykke stor tilfredshed med det detaljerede arbejde, som Kommunen har udført i forbindelse med den nye Lokalplan 469 for Avedørelejren. Det bekræfter os i, at vi er mange, der ønsker at bevare Avedørelejren med dens unikke særpræg og dermed sikre opretholdelsen af dette fantastiske område for os beboere. Specielt er Karin og jeg meget taknemlige for, at den ordning, hvor containerne til storskrald indtil i dag er blevet placeret ved Fægtesalen, nu bliver erstattet af en ordning, hvor containerne bliver opstillet på det område, der i bilag 8 er angivet med rød farve vest for Fægtesalsvej. Med venlig hilsen Karin Bjerg Helmersen Ib Bjerg
Christian | 12-01-2023 17:17:18
Gammel Byvej 4B, 2tv
2650 HVIDOVRE
Store parkerings udfordringer i Avedørelejerens østlige del, omkring Gammel Byvej og Byvej:
Nyt lokalplansforslag for Avedørelejeren fastsætter mulighed for bebyggelse på naturgrunden der ligger på hjørnet af Byvej og Avedøre Tværvej, matr.nr. 2ep. Her vil der efter forslaget kunne opføres ny bebyggelse i 1½ til 2½ etager. Hvis denne byggemulighed fastholdes med de i Lokalplan 469 fastsatte rammer og dimensioner, vil der være mulighed for at opføre i omegnen af 16-20 nye boliger med formodet tilhørende private biler og evt firmabiler for nye beboer i dette område. Da den østlige del af lejeren oplever stort pres på mulighederne for parkering, herunder fra beboelse, besøgende i kulturcenteret på hjørnet af Byvej og Gammel Byvej, forældre der afleverer og afhenter i børneinstitution Tinsoldaten samt et kommende krav om fremrykning af affaldssortering til vejen - der er i planen forslag om placering af et stort affalds område midt på Gammel Byvej, der ligelede i fremtiden vil få indflydelse på de nu allerede belastede parkeringsmuligheder i området. Der henstilles derfor til at kommunen med kommende Lokalplansforslag 469, indtænker hvordan parkeringsmulighederne i området i fremtiden bliver løst, dette i forbindelse med forslaget om mulighed for nybyg på mat. nr. 2ep., så vi undgår et større parkeringskaos i fremtiden. Vedr. forslag om etablering af nedgravet affaldssortering: Kommunen gøres ligeledes opmærksom på, at der løber fjernvarmerør i jorden, der hvor der efter planen er tiltænkt at skulle nedgraves affaldsbeholdere, så det må tiltænkes at affaldssortering midt på Gammel Byvej ikke kan nedgraves. På vegne af bestyrelsen i A/B Regimentstokken - Kaj Borch, Bent Aune og Christian Fentz
Mette | 11-01-2023 19:40:31
Gammel Byvej 10 C, st. th.
2650 Hvidovre
Høringssvar til revideret forslag til lokalplan 469 for Avedørelejren
1)Hegning Teksten i forslagets bilag 8.8 bør ændres fra må der etableres et galvaniseret og umalet smedejernshegn- til at der må etableres bøgehæk eller lavt hvidt træstakit på langs af flisebelagte terrasser. Der er allerede bøgehække mange steder og det passer ind i området og er godt for miljøet. 2)Placering af areal til affaldssortering I forslagets bilag 8 angives en placering af areal til affaldshåndtering i den nordlige ende af Magasingade, vestlig side (se tegning, markeret med rød ring). Jeg synes denne placering er uhensigtsmæssig, fordi denne vil medføre tung trafik (renovationsbiler) på en lille gade med dårlige oversigtsforhold, hvilket potentielt kan medføre farlige situationer. Derudover er der underløbende rør tæt ved denne placering, ligesom placeringen også vil fjerne parkeringsmuligheder. Jeg foreslår en alternativ placering (se tegning, grøn ring). Placeringen vil sikre, at renovationsbilerne kan blive på en stor vej (Filmbyen) og samtidig vil placeringen ikke påvirke eksisterende parkeringsforhold.
A/B Artillerimagasinet | 10-01-2023 19:15:36
Magasingade 10A-F
2650 Hvidovre
Affaldshåndtering og placering af småbygning
I forslagets bilag 8 angives en placering af areal til affaldshåndtering i den nordlige ende af Magasingade, vestlig side. Vi synes denne placering er uhensigtsmæssig, idet den vil medføre tung trafik (renovationsbiler) på en lille gade med dårlige oversigtsforhold, hvilket potentielt kan medføre farlige situationer. Derudover er der underløbende rør tæt ved denne placering, ligesom placeringen også vil fjerne parkeringsmuligheder. Vi foreslår en alternativ placering (angivet i grøn ring i vedhæftede dokument). Denne placering vil sikre, at renovationsbilerne kan blive på en stor vej (Filmbyen) og samtidig vil placeringen ikke påvirke eksisterende parkeringsforhold. Helt generelt generelt synes vi, at placeringerne af miljøstationerne i lejren, bør ligge ved de store tværgående veje - og så vidt muligt undgå at optage eksisterende parkeringsforhold. Derudover ønsker vi, at tilladelse om opførelse af fremtidige småbygninger (cykelskur) godkendes i området markeret med lilla i den blå firkant i vedhæftede oversigt, da vores andelsforening på nuværende tidspunkt ingen cykelskure har til rådighed overhovedet.
Kia | 10-01-2023 18:59:41
Magasingade 10F
2650 Hvidovre
Placering af areal til affaldssortering
I forslagets bilag 8 angives en placering af areal til affaldshåndtering i den nordlige ende af Magasingade, vestlig side (se tegning, hvor jeg har markeret denne med rød ring). Jeg synes denne placering er uhensigtsmæssig, fordi denne vil medføre tung trafik (renovationsbiler) på en lille gade med dårlige oversigtsforhold, hvilket potentielt kan medføre farlige situationer. Derudover er der underløbende rør tæt ved denne placering, ligesom placeringen også vil fjerne parkeringsmuligheder. Jeg foreslår en alternativ placering (angivet i grøn ring i vedhæftede dokument). Denne placering vil sikre, at renovationsbilerne kan blive på en stor vej (Filmbyen) og samtidig vil placeringen ikke påvirke eksisterende parkeringsforhold. Jeg har kun koncentreret mig om placeringen, som ligger tættest på min egen andelsforening (A/B Artillerimagasinet), men generelt synes jeg, at min argumentation, om at holde placeringerne af miljøstationerne ved de store tværgående veje - og at undgå (så vidt muligt) at placeringerne optager eksisterende parkeringsforhold - bør indtænkes i hele lejren. Derudover ønsker jeg, at tilladelse om opførelse af fremtidige småbygninger (cykelskur) godkendes i området jeg har markeret med lilla i den blå firkant i vedhæftede oversigt, da vores andelsforening på nuværende tidspunkt ingen cykelskure har til rådighed overhovedet.
Jesper | 10-01-2023 18:50:25
Magasingade 10C
2650 Hvidovre
Placering af areal til affaldshåndtering
I forslagets bilag 8 angives en placering af areal til affaldshåndtering i den nordlige ende af Magasingade, vestlig side (se tegning, hvor jeg har markeret denne med rød ring). Jeg synes denne placering er uhensigtsmæssig, fordi denne vil medføre tung trafik (renovationsbiler) på en lille gade med dårlige oversigtsforhold, hvilket potentielt kan medføre farlige situationer. Derudover er der underløbende rør tæt ved denne placering, ligesom placeringen også vil fjerne parkeringsmuligheder. Jeg foreslår en alternativ placering (angivet i grøn ring i vedhæftede dokument). Denne placering vil sikre, at renovationsbilerne kan blive på en stor vej (Filmbyen) og samtidig vil placeringen ikke påvirke eksisterende parkeringsforhold. Jeg har kun koncentreret mig om placeringen, som ligger tættest på min egen andelsforening (A/B Artillerimagasinet), men generelt synes jeg, at min argumentation, om at holde placeringerne af miljøstationerne ved de store tværgående veje - og at undgå (så vidt muligt) at placeringerne optager eksisterende parkeringsforhold - bør indtænkes i hele lejren. Derudover ønsker jeg, at tilladelse om opførelse af fremtidige småbygninger (cykelskur) godkendes i området jeg har markeret med lilla i den blå firkant i vedhæftede oversigt, da vores andelsforening på nuværende tidspunkt ingen cykelskure har til rådighed overhovedet.