Forslag til Lokalplan 518 for erhvervsområdet Avedøre Holme

Lokalplan |

Området der er omfattet af Lokalplan 518 afgrænses mod nord af Amagermotorvejen, Copenhagen Business Park og TEC Hvidovre, mod øst af Råhavnen og Kalveboderne, mod syd af Avedøreværket, AV Miljø og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre og mod vest af de rekreative arealer ved Brøndby Havnevej, som er en del af Strandparken.

Baggrunden for lokalplanen er, at Hvidovre Kommune længe har arbejdet for en revision af den overordnede planlægning, som har sat begrænsninger for Avedøre Holmes fremtidige anvendelse. I 2019 blev Fingerplanen revideret, og ændringerne betyder, at Hvidovre Kommune inden for Fingerplanens rammer har kunnet udarbejde en ny og mere tidssvarende lokalplan for området, som i højere grad afspejler virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse i overensstemmelse med Fingerplanen til produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder, og samtidig sikre, at eksisterende Virksomheder med Særlige Beliggenhedskrav kan fortsætte deres aktiviteter i området. Lokalplanen vil også muliggøre etablering af et test- og udviklingscenter, der kan styrke samarbejdet blandt virksomhederne og danne rammen for produktionsudvikling i samarbejde med vidensinstitutioner.

Eksisterende, lovlige virksomheder i området, der falder uden for disse kategorier, vil fortsat være lovlige. En konsekvens af lokalplanen vil dog være, at det ikke længere bliver muligt at etablere nye f.eks. lager- eller håndværksvirksomheder i området, med mindre det sker i bebyggelse og på arealer, der hidtil har været brugt til disse formål. Når anvendelsen af en ejendom har karakter af eksisterende lovlig anvendelse, vil det kun i et begrænset omfang være muligt at foretage bygningsmæssige ændringer og der kan kun udføres mindre udvidelser af eksisterende bebyggelse.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 1. juli 2022.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Infomøde

I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et infomøde om planforslaget. Mødet fandt sted den 14. juni 2022, kl. 15-17 i auditoriet på TEC Hvidovre, Stamholmen 215, 2650 Hvidovre. 

På mødet blev lokalplanen præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Mødet kunne også følges online.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 518 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af screeningen har administrationen efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang, og lokalplanens gennemførelse kan have en sådan indvirkning, at forholdene bør miljøvurderes.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at følgende miljøforhold skulle inddrages i miljøvurderingen:

 • Beskyttede naturområder
 • Biologisk mangfoldighed
 • Beskyttede arter
 • Natura 2000-område
 • Landskabelig værdi/visuelle forhold
 • Oversvømmelse fra havet
 • Oversvømmelse fra regnhændelser

Miljørapporten indeholder en nærmere vurdering af, om lokalplanens indhold kan medføre en væsentlige påvirkning på ovenstående miljøforhold.

Miljørapporten konkluderer, at Lokalplan 518 ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Eftersom der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger, er der ikke behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger eller lave en særskilt overvågning af miljøpåvirkningen.

Selvom der ikke er et decideret overvågningsprogram, sker der dog en løbende registrering af § 3-beskyttet natur og Bilag IV-arter i kommunen, så man vil herved kunne følge udviklingen i området.

Miljørapporten er offentliggjort i sin helhed her på siden samtidig med forslaget til lokalplan. Der kan imidlertid først klages over miljøvurderingen, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

 

 

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
3. juni 2022 til 1. juli 2022
calender Frist for høringssvar
1. juli 2022
chat-svar Høringssvar
6

Høringssvar

Anette Andersen | 27-06-2022 13:00:55
Sydholmen 2
2650 Hvidovre
Forhøjet ejendomsskat
Hvis det bliver besluttet, at bebygningsprocenten bliver 100%, vil det betyde langt højere ejendomsskat for os, også selv om I skriver i jeres forslag at vi kun i begrænset omfang kan få mulighed for mindre bygningsmæssige ændringer. Er det rimeligt?. Der burde være nedslag i den nye beregning af ejendomsskatten Vedr. det nye forslag om 10% beplantning på grundene. Vil permeabel belægning på parkeringspladsen tælle med?
Lars Vestergaard Olsen | 20-06-2022 20:39:26
Vallensbækvej 47
2605 Brøndby
Anvendelsesbestemmelse i område 3
Som ejer af Industriholmen 57-59 anmoder vi om, at anvendelsesbestemmelsen for delområde 3 udvides til også at omfatte engrosvirksomhed, montage, laboratorier og lagerformål. I lokalplansforslaget anføres produktionsvirksomhed som eneste og meget snævre anvendelsesmulighed. De eksisterende ejendomme i området er ikke alle velegnede til produktionsvirksomheder, hvorfor bestemmelsen rimeligvis bør udvides.
Per | 20-06-2022 06:02:53
Industriholmen 2
2650 Hvidovre
Byggeri
Er det korrekt forstået at hvis den nye lokalplan 518, bliver vedtaget så kan vi udvide vores nuværende kontorfaciliteter op til bygge procenten på 100%?
MAN Truck & Bus | 16-06-2022 12:38:16
Stamholmen 219
2650 Hvidovre
Trafikale forhold
I redegørelsen for lokalplanen står der beskrevet, at "Det er ambitionen, at denne lokalplan vil medvirke til at øge mulighederne for at skabe et stærkt samlet erhvervsområde bestående af Avedøre Holme og Holmene" En udvidelse af området med Holmene vil selvfølgelig betyde en yderligere tilvækst af trafik, til de allerede hårdt pressede indgangsveje. Lokalplanen bør derfor også indeholde / forholde sig til den fremtidige trafikafvikling til, fra og indenfor området.
Sv. Michelsen Chokolade | 15-06-2022 11:04:00
Vr. høring til 518
5.1: Byggeprocent på 100 % er fint. 5.2: Max byggehøjde på 12 m er for lidt på den del af område 1 der er lige op ad motorvejen. Flere bygninger her er pt over 11 eller 12 m (Stamholmen 51, 71 og 147-159). 20 m er passende. 6.g: 40 m er for meget, 20 m eller 22,5 er passende. 9.1: Der er ikke grund til denne begrænsning. 9.4 og 9.5: Der er ikke grund til disse begrænsninger.
Energinet Eltransmission A/S | 14-06-2022 07:16:17
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til Lokalplan 518 erhvervsområdet Avedøre Holme
Høringssvar inkl. bilag vedhæftet. Ikke muligt at fremsende DWG-fil som vedhæftet. Kontakt os for fremsendelse.

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.