Forslag til Lokalplan 518 for erhvervsområdet Avedøre Holme

Lokalplan |

Området der er omfattet af Lokalplan 518 afgrænses mod nord af Amagermotorvejen, Copenhagen Business Park og TEC Hvidovre, mod øst af Råhavnen og Kalveboderne, mod syd af Avedøreværket, AV Miljø og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre og mod vest af de rekreative arealer ved Brøndby Havnevej, som er en del af Strandparken.

Baggrunden for lokalplanen er, at Hvidovre Kommune længe har arbejdet for en revision af den overordnede planlægning, som har sat begrænsninger for Avedøre Holmes fremtidige anvendelse. I 2019 blev Fingerplanen revideret, og ændringerne betyder, at Hvidovre Kommune inden for Fingerplanens rammer har kunnet udarbejde en ny og mere tidssvarende lokalplan for området, som i højere grad afspejler virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse i overensstemmelse med Fingerplanen til produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder, og samtidig sikre, at eksisterende Virksomheder med Særlige Beliggenhedskrav kan fortsætte deres aktiviteter i området. Lokalplanen vil også muliggøre etablering af et test- og udviklingscenter, der kan styrke samarbejdet blandt virksomhederne og danne rammen for produktionsudvikling i samarbejde med vidensinstitutioner.

Eksisterende, lovlige virksomheder i området, der falder uden for disse kategorier, vil fortsat være lovlige. En konsekvens af lokalplanen vil dog være, at det ikke længere bliver muligt at etablere nye f.eks. lager- eller håndværksvirksomheder i området, med mindre det sker i bebyggelse og på arealer, der hidtil har været brugt til disse formål. Når anvendelsen af en ejendom har karakter af eksisterende lovlig anvendelse, vil det kun i et begrænset omfang være muligt at foretage bygningsmæssige ændringer og der kan kun udføres mindre udvidelser af eksisterende bebyggelse.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 1. juli 2022.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Infomøde

I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et infomøde om planforslaget. Mødet fandt sted den 14. juni 2022, kl. 15-17 i auditoriet på TEC Hvidovre, Stamholmen 215, 2650 Hvidovre. 

På mødet blev lokalplanen præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Mødet kunne også følges online.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 518 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af screeningen har administrationen efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang, og lokalplanens gennemførelse kan have en sådan indvirkning, at forholdene bør miljøvurderes.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at følgende miljøforhold skulle inddrages i miljøvurderingen:

  • Beskyttede naturområder
  • Biologisk mangfoldighed
  • Beskyttede arter
  • Natura 2000-område
  • Landskabelig værdi/visuelle forhold
  • Oversvømmelse fra havet
  • Oversvømmelse fra regnhændelser

Miljørapporten indeholder en nærmere vurdering af, om lokalplanens indhold kan medføre en væsentlige påvirkning på ovenstående miljøforhold.

Miljørapporten konkluderer, at Lokalplan 518 ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Eftersom der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger, er der ikke behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger eller lave en særskilt overvågning af miljøpåvirkningen.

Selvom der ikke er et decideret overvågningsprogram, sker der dog en løbende registrering af § 3-beskyttet natur og Bilag IV-arter i kommunen, så man vil herved kunne følge udviklingen i området.

Miljørapporten er offentliggjort i sin helhed her på siden samtidig med forslaget til lokalplan. Der kan imidlertid først klages over miljøvurderingen, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

 

 

Info
Type
Høring
Høringsperiode
3. juni 2022 til 1. juli 2022
calender Frist for høringssvar
1. juli 2022

Høringssvar

Morten | 01-07-2022 13:29:15
DI, HC Andersens Boulevard 18
1553 København V
Indsigelse til Lokalplanforslag nr. 518 for erhvervsområdet Avedøre Holme
Et af formålene med lokalplanforslaget er at fastlægge områdets anvendelse til produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder, og samtidig sikre, at eksisterende VSB-virksomheder kan fortsætte deres aktiviteter i området. Det er positivt. Imidlertid fremtræder det som om planforslaget ikke er koordineret med den arealanvendelse og efterspørgsel efter erhvervsarealer, der konstateres i denne sub-region af Storkøbenhavnsområdet. Lokalplanforslaget åbner ikke mulighed for nyplacering af håndværkserhverv (side 9 samt §3). Det er ganske uhensigtsmæssigt. I denne sub-regionen af Københavnsområdet presses håndværksvirksomheder og lignende aktivitet ud af andre erhvervsområder, som bliver nedlagt. Derfor er der behov for at identificere arealer til genplacering af disse virksomheder. Flere af virksomhederne vil også være service- og underleverandører til eksisterende og kommende virksomheder på Avedøre Holme, og senere også Holmene. På side 9 fastlægges det endvidere, at der ikke kan nyanlægges lagervirksomheder, med mindre det sker i bebyggelse og på arealer, der hidtil har været brugt til disse formål. Den udlægning betyder, at der reelt ikke vil komme nyere virksomheder af denne type, selvom der er en markant efterspørgsel efter arealer til dette formål i Københavns omegn, ifølge Bolig- og Planstyrelsens undersøgelser. Logistikvirksomheder opererer i dag med mellemlagerfaciliteter som en del af deres forretning, blandt andet for optimal udnyttelse af transportudstyret og reduktion af CO2-belastningen. Derfor er vi glade for, at noten til §3.1 netop beskriver, at denne type virksomheder indbefatter lagerfaciliteter. DI er bekendt med en korrespondance med en eksisterende virksomhed i planforslagsområdet, hvoraf fremgår en meget snæver fortolkning af, hvilke typer transportvirksomheder, Hvidovre Kommune forstiller sig at kunne give mulighed for at placere sig i området. Hvidovre Kommune henviser til speditører, vejgodstransport og godshåndtering. Bolig og Planstyrelsen skriver i sin vejledning om kriterier således: ”Kommunerne skal i planlægningen af områder til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål mv. tagehensyn til, hvordan produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomhederne i området påvirker omgivelserne med hensyn til: Støj, lugt, støv, anden luftforurening.” Hvidovre Kommunes fortolkning er desværre meget snæver og finder således heller ikke en præcis hjemmel i planloven eller Bolig- og Planstyrelsens vejledende noter herom. Hvidovre Kommune bør afholde sig fra at afskære virksomhedstyper, som ikke er miljømæssigt begrundet i lokalplanen eller miljøvurderingens rammer. Den københavnske sub-region, hvor Avedøre Holm er placeret har fortsat behov for at blive serviceret med busdrift til kollektiv transport, varetransport m.v. som er en del af en moderne storby. Avedøre Holme er et fantastisk gode og en mulighed for erhvervslivet i og omkring København samt for videreudvikling af dette; til regionens bedste. DI står gerne til rådighed for en direkte dialog med Hvidovre Kommune om områdets perspektiver og anvendelse.
Peter | 01-07-2022 09:50:29
indsigelse vedr. lokalplan 518
På vegne af Solrød stillaser indsendes følgende indsigelse: Som lejere og brugere af ovennævnte ejendomme fremsættes indsigelse mod lokalplansforslaget som følger: Det skal være muligt for eksisterende lovlige virksomheder i lokalplanens område både at kunne nedrive eksisterende bygninger og genopføre nye og evt. større bygninger under hensyntagen til den til enhver tid gældende byggeprocent for fortsat anvendelse til de hidtil lovlige aktiviteter - som i vores tilfælde professionelt oplag, salg og udlejning af grej til byggeindustrien. Det skal ligeledes være muligt at kunne sælge ejendommene til en køber, hvor den eksisterende anvendelse og ombygningsmulighed jf. ovenstående fortsat skal være til stede, således at de nuværende aktiviteter kan fastholdes både under eksisterende og under evt. ændrede ejerforhold. Dette er vigtigt både af hensyn til fremtidige driftsmuligheder for de eksisterende selskaber samt for værdidannelsen af både disse og af ejendommene.
Ingeniørfirmaet | 01-07-2022 09:45:07
Indsigelse vedr. Lokalplan 518
Ingeniørfirmaet J&P sender her med indsigelse vedr. lokalplan 518, På vegne af ejer af følgende ejendomme; - Hammerholmen 8-16, 2650 Hvidovre - Torben Nielsen Ejendomme af 2002 A/S - Hammerholmen 48A, 2650 Hvidovre - Torben Nielsen Ejendomme af 2002 A/S - Industriholmen 31-33, 2650 Hvidovre - Torben Nielsen Ejendomme af 2002 A/S - Industriholmen 63, 2650 Hvidovre - Torben Nielsen Ejendomme af 2002 A/S - Industriholmen 65-67, 2650 Hvidovre - Torben Nielsen Ejendomme af 2002 A/S Indsigelsen + fuldmagt er vedlagt som fil. , sendes følgende indsigelse:
Jan Krustrup | 30-06-2022 14:42:40
Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1 - 27, 2650 Hvidovre
2650 Hvidovre
Høringssvar til ”Forslag til lokalplan 518 for erhvervsområdet Avedøre Holme” Side 29 kapitel 5.6, f)
Der er angivet følgende i udkast til lokalplanen: Side 29 kapitel 5.6, f) 5.6 Der fastlægges i det følgende byggelinjer langs vejskel og naboskel. Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse på arealerne mellem byggelinjen og det skel, som byggelinjen afkastes fra. Se desuden kortbilag 2. f) For ejendomme øst for Jernholmen gælder en byggelinje på 25 m målt fra ejendommenes østlige skel mod kysten. Høringskommentar: CH ønsker at anlægge en cykelsti på egen matrikel langs det sydlige hegn, som fortsætter ud af matriklens østlige grænse og via en ny bro over kanalen for at forbinde med det eksisterende stisystem i øst. Hvis denne løsning forhindres af 25 m byggelinje, så gør vi hermed indsigelse mod lokalplanens indførelse af denne 25 m byggelinje i §5.6, f). Etableringen af cykelstien vil sikkerhedsmæssigt adskille tung lastbiltrafik fra persontrafik og gøre det lettere for medarbejdere at ankomme på cykel til arbejde. Se illustration af cykelsti i vedhæftede.
Henrik | 30-06-2022 12:57:36
Helseholmen 31-39
2650 Hvidovre
Høringsvar Avedøre Holme
Høringssvar til lokalplansforslag 518 fra DB Schenker Helseholmen 31, 2650 Hvidovre På foranledning af lokalplansforslag 518 sender vi hermed høringssvar hertil. Vi håber vores høringssvar kan bidrage med viden til, hvad logostikvirksomheder har af behov og udfordringer i dag og hvad der viden om sker i nærmeste fremtid. Samtidig ønsker logistikvirksomheder, som de fleste andre bevist at bidrage til reduktion af CO2 belastningen mest muligt samt være så bæredygtige som muligt for samfundet. Vi påpeger derfor nogle emner i lokalplansforslaget, som vi ser begrænser disse samfundsnyttige tiltag. Vedhæftet dokumentet med yderligere detaljeret beskrivelser.
Bent | 30-06-2022 11:25:05
Industiholmen 35-47
2650 Hvidovre
På vegne af Bilsby Ejendomme aps. fremsættes indsigelser imod LP 518
Som ejer af matr.nr. 43 bi, Industriholmen 35 og matr.nr. 43 bn, Industriholmen 47 ønsker Bilsby Ejendomme aps. hermed at gøre indsigelse i forbindelse med lokalplansforslaget 518 omfattende erhvervsområdet Avedøre Holme. 1. Anvendelsesforslaget skal omfatte lager- og kontoraktiviteter samt professionelt udlejning/salg fra oplag til byggesektoren. 2. Det skal være muligt for eksisterende lovlige virksomheder i lokalplanens området af nedrive eksisterende bygninger og genopfører nye og større bygninger til anvendelse af de hidtil lovlige aktiviteter jfr. ovenstående. 3. Det skal være muligt for eksisterende lovlig virksomhed at udvide den eksisterende bebyggelse op til den gældende bebyggelsesprocent. 4. Det skal være muligt at sælge en virksomhed inkl. ejendommen til en køber, som skal kunne overtage og fortsætte den eksisterende anvendelse og muligheden for at bygge om nævnt i pkt. 2 og pkt. 3.
Bent | 30-06-2022 11:25:04
Industiholmen 35-47
2650 Hvidovre
På vegne af Bilsby Ejendomme aps. fremsættes indsigelser imod LP 518
Som ejer af matr.nr. 43 bi, Industriholmen 35 og matr.nr. 43 bn, Industriholmen 47 ønsker Bilsby Ejendomme aps. hermed at gøre indsigelse i forbindelse med lokalplansforslaget 518 omfattende erhvervsområdet Avedøre Holme. 1. Anvendelsesforslaget skal omfatte lager- og kontoraktiviteter samt professionelt udlejning/salg fra oplag til byggesektoren. 2. Det skal være muligt for eksisterende lovlige virksomheder i lokalplanens området af nedrive eksisterende bygninger og genopfører nye og større bygninger til anvendelse af de hidtil lovlige aktiviteter jfr. ovenstående. 3. Det skal være muligt for eksisterende lovlig virksomhed at udvide den eksisterende bebyggelse op til den gældende bebyggelsesprocent. 4. Det skal være muligt at sælge en virksomhed inkl. ejendommen til en køber, som skal kunne overtage og fortsætte den eksisterende anvendelse og muligheden for at bygge om nævnt i pkt. 2 og pkt. 3.
Bent | 30-06-2022 11:25:04
Industiholmen 35-47
2650 Hvidovre
På vegne af Bilsby Ejendomme aps. fremsættes indsigelser imod LP 518
Som ejer af matr.nr. 43 bi, Industriholmen 35 og matr.nr. 43 bn, Industriholmen 47 ønsker Bilsby Ejendomme aps. hermed at gøre indsigelse i forbindelse med lokalplansforslaget 518 omfattende erhvervsområdet Avedøre Holme. 1. Anvendelsesforslaget skal omfatte lager- og kontoraktiviteter samt professionelt udlejning/salg fra oplag til byggesektoren. 2. Det skal være muligt for eksisterende lovlige virksomheder i lokalplanens området af nedrive eksisterende bygninger og genopfører nye og større bygninger til anvendelse af de hidtil lovlige aktiviteter jfr. ovenstående. 3. Det skal være muligt for eksisterende lovlig virksomhed at udvide den eksisterende bebyggelse op til den gældende bebyggelsesprocent. 4. Det skal være muligt at sælge en virksomhed inkl. ejendommen til en køber, som skal kunne overtage og fortsætte den eksisterende anvendelse og muligheden for at bygge om nævnt i pkt. 2 og pkt. 3.
Bent | 30-06-2022 11:25:04
Industiholmen 35-47
2650 Hvidovre
På vegne af Bilsby Ejendomme aps. fremsættes indsigelser imod LP 518
Som ejer af matr.nr. 43 bi, Industriholmen 35 og matr.nr. 43 bn, Industriholmen 47 ønsker Bilsby Ejendomme aps. hermed at gøre indsigelse i forbindelse med lokalplansforslaget 518 omfattende erhvervsområdet Avedøre Holme. 1. Anvendelsesforslaget skal omfatte lager- og kontoraktiviteter samt professionelt udlejning/salg fra oplag til byggesektoren. 2. Det skal være muligt for eksisterende lovlige virksomheder i lokalplanens området af nedrive eksisterende bygninger og genopfører nye og større bygninger til anvendelse af de hidtil lovlige aktiviteter jfr. ovenstående. 3. Det skal være muligt for eksisterende lovlig virksomhed at udvide den eksisterende bebyggelse op til den gældende bebyggelsesprocent. 4. Det skal være muligt at sælge en virksomhed inkl. ejendommen til en køber, som skal kunne overtage og fortsætte den eksisterende anvendelse og muligheden for at bygge om nævnt i pkt. 2 og pkt. 3.
Bent | 30-06-2022 11:25:03
Industiholmen 35-47
2650 Hvidovre
På vegne af Bilsby Ejendomme aps. fremsættes indsigelser imod LP 518
Som ejer af matr.nr. 43 bi, Industriholmen 35 og matr.nr. 43 bn, Industriholmen 47 ønsker Bilsby Ejendomme aps. hermed at gøre indsigelse i forbindelse med lokalplansforslaget 518 omfattende erhvervsområdet Avedøre Holme. 1. Anvendelsesforslaget skal omfatte lager- og kontoraktiviteter samt professionelt udlejning/salg fra oplag til byggesektoren. 2. Det skal være muligt for eksisterende lovlige virksomheder i lokalplanens området af nedrive eksisterende bygninger og genopfører nye og større bygninger til anvendelse af de hidtil lovlige aktiviteter jfr. ovenstående. 3. Det skal være muligt for eksisterende lovlig virksomhed at udvide den eksisterende bebyggelse op til den gældende bebyggelsesprocent. 4. Det skal være muligt at sælge en virksomhed inkl. ejendommen til en køber, som skal kunne overtage og fortsætte den eksisterende anvendelse og muligheden for at bygge om nævnt i pkt. 2 og pkt. 3.
Bent | 30-06-2022 11:24:56
Industiholmen 35-47
2650 Hvidovre
På vegne af Bilsby Ejendomme aps. fremsættes indsigelser imod LP 518
Som ejer af matr.nr. 43 bi, Industriholmen 35 og matr.nr. 43 bn, Industriholmen 47 ønsker Bilsby Ejendomme aps. hermed at gøre indsigelse i forbindelse med lokalplansforslaget 518 omfattende erhvervsområdet Avedøre Holme. 1. Anvendelsesforslaget skal omfatte lager- og kontoraktiviteter samt professionelt udlejning/salg fra oplag til byggesektoren. 2. Det skal være muligt for eksisterende lovlige virksomheder i lokalplanens området af nedrive eksisterende bygninger og genopfører nye og større bygninger til anvendelse af de hidtil lovlige aktiviteter jfr. ovenstående. 3. Det skal være muligt for eksisterende lovlig virksomhed at udvide den eksisterende bebyggelse op til den gældende bebyggelsesprocent. 4. Det skal være muligt at sælge en virksomhed inkl. ejendommen til en køber, som skal kunne overtage og fortsætte den eksisterende anvendelse og muligheden for at bygge om nævnt i pkt. 2 og pkt. 3.
Londero Holding ApS | 30-06-2022 08:48:14
Valseholmen 9
2650 Hvidovre
Vedr. Lokalplan 518
Vi tilslutter os høringssvar fra Industriholmen 57-59 fra 20. 6. 2022, samt høringssvar fra Avedøre Holmen 82 fra 28. 6. 2022. Som ejere af Valseholmen 9 (delområde 3) siden 2003, har vi i næsten 20 år betalt selskabs- og ejendomsskatter på lige fod med andre grundejere i delområderne 1, 2 og 3 på Avedøre Holme. Vi vil, bl.a. af ovenstående grund, i det mindste bibeholde de samme udvidelses-, udbygnings-, udlejnings- og ultimativt salgsmuligheder, som grundejere i de andre delområder har, og i det mindste bibeholde de rettigheder som ejendommen i sin tid var købt på baggrund af – uanset firmaets aktivitetstype. Forslaget om begrænsning af udvidelses-, udbygnings, udlejnings- og salgsmulighederne for grundejere med bestemte aktiviteter, forringer vores rettigheder – både til sammenligning med andre grundejere i andre delområder på Avedøre Holme og i de øvrige erhvervsområder i Hvidovre Kommune, samt i forhold til ejendommens oprindelige købsaftale og skøde.
DACHSER Denmark A/S | 30-06-2022 08:41:28
Helseholmen 11
2650 Hvidovre
Høringssvar Lokalplan 518 - delområde inddeling
Kære Hvidovre Kommune, venligst se vores høringssvar til Lokalplan 518 vedhæftet. Med venlig hilsen DACHSER Denmark A/S Peter Hut
Michael | 30-06-2022 08:35:44
Keolis, Naverland 4
2600 Glostrup
Lokalplanforslag 518
Det er voldsomt skadeligt for virksomhederne med de hvervsmæssige begrænsninger, som der lægges op til. Efter drøftelser med sagsbehandleren har vi rejst problemstillingen over for Planstyrelsen, jf. vedhæftede fil. Derudover er der ikke dokumenteret behov for at delområde 3 udelukkende skal forbeholdes produktionsvirksomheder eller at grundstørrelser ved sammenlægninger max. må være 10.000 m2. Disse begrænsninger vil i væsentlig grad forhindre de nuværende virksomheder i at udvikle sig i takt med fremtidens behov.
Peter | 29-06-2022 14:32:13
Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK-2500, Valby
2500 Valby
Movias høringssvar til LP 518
Se vedhæftede dokument.
Martje | 28-06-2022 12:28:41
Vedr. Indsigelse vedr. lokalplan 518
På vegne af X-Fond, som ejer Avedøreholmen 82, sendes følgende indsigelse: For fremtiden vil vi beholde retten til at bruge ejendommen til fabrik, kontor, værksted til industri, håndværk mv. som var udgangspunkt til at ejendommen blev købt. Denne ret skal ligeledes omfatte evt. nybyggeri på vores areal i tilfælde af at bygningen skal rives ned og genopbygges eller evt. tilbygninger skal etableres. I forslaget til lokalplan 518 fremgår det ikke tydeligt, hvordan vi kan sikre retten ift. til registreringer eller andre krav, som sikrer anvendelsen af håndværksvirksomheder. Mvh. X-Fond
Anette Andersen | 27-06-2022 13:00:55
Sydholmen 2
2650 Hvidovre
Forhøjet ejendomsskat
Hvis det bliver besluttet, at bebygningsprocenten bliver 100%, vil det betyde langt højere ejendomsskat for os, også selv om I skriver i jeres forslag at vi kun i begrænset omfang kan få mulighed for mindre bygningsmæssige ændringer. Er det rimeligt?. Der burde være nedslag i den nye beregning af ejendomsskatten Vedr. det nye forslag om 10% beplantning på grundene. Vil permeabel belægning på parkeringspladsen tælle med?
Lars Vestergaard Olsen | 20-06-2022 20:39:26
Vallensbækvej 47
2605 Brøndby
Anvendelsesbestemmelse i område 3
Som ejer af Industriholmen 57-59 anmoder vi om, at anvendelsesbestemmelsen for delområde 3 udvides til også at omfatte engrosvirksomhed, montage, laboratorier og lagerformål. I lokalplansforslaget anføres produktionsvirksomhed som eneste og meget snævre anvendelsesmulighed. De eksisterende ejendomme i området er ikke alle velegnede til produktionsvirksomheder, hvorfor bestemmelsen rimeligvis bør udvides.
Per | 20-06-2022 06:02:53
Industriholmen 2
2650 Hvidovre
Byggeri
Er det korrekt forstået at hvis den nye lokalplan 518, bliver vedtaget så kan vi udvide vores nuværende kontorfaciliteter op til bygge procenten på 100%?
MAN Truck & Bus | 16-06-2022 12:38:16
Stamholmen 219
2650 Hvidovre
Trafikale forhold
I redegørelsen for lokalplanen står der beskrevet, at "Det er ambitionen, at denne lokalplan vil medvirke til at øge mulighederne for at skabe et stærkt samlet erhvervsområde bestående af Avedøre Holme og Holmene" En udvidelse af området med Holmene vil selvfølgelig betyde en yderligere tilvækst af trafik, til de allerede hårdt pressede indgangsveje. Lokalplanen bør derfor også indeholde / forholde sig til den fremtidige trafikafvikling til, fra og indenfor området.
Sv. Michelsen Chokolade | 15-06-2022 11:04:00
Vr. høring til 518
5.1: Byggeprocent på 100 % er fint. 5.2: Max byggehøjde på 12 m er for lidt på den del af område 1 der er lige op ad motorvejen. Flere bygninger her er pt over 11 eller 12 m (Stamholmen 51, 71 og 147-159). 20 m er passende. 6.g: 40 m er for meget, 20 m eller 22,5 er passende. 9.1: Der er ikke grund til denne begrænsning. 9.4 og 9.5: Der er ikke grund til disse begrænsninger.
Energinet Eltransmission A/S | 14-06-2022 07:16:17
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til Lokalplan 518 erhvervsområdet Avedøre Holme
Høringssvar inkl. bilag vedhæftet. Ikke muligt at fremsende DWG-fil som vedhæftet. Kontakt os for fremsendelse.