Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej

Lokalplan |

Baggrund og formål med lokalplanen

Hvidovre Kommune gik i efteråret 2018 i dialog med Erhvervsstyrelsen om en ændret anvendelse for arealet beliggende øst for Byvej og nord for Brostykkevej, efter henvendelse fra grundejere i området. Denne dialog mundede med vedtagelsen af landsplandirektivet Fingerplan 2019 ud i en mulighed for at udtage dele af de indre grønne kiler øst for Byvej, og overføre dem til det ydre storbyområde. En efterfølgende byudvikling forudsætter dog, at størstedelen af arealet permanent overgår fra jordbrugsformål til et grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse.

I foråret 2020 sendte grundejerne i området en fælles anmodning om at få udarbejdet et nyt plangrundlag for området, der skulle realisere de muligheder, der var blevet givet med vedtagelsen Fingerplan 2019. Ansøgningen indeholdt en såkaldt helhedsplan for området, der beskriver omfanget og udformningen af to nye boligom­råder samt et centralt beliggende, rekreativt naturområde.

Helhedsplanen blev fra december 2020 til marts 2021 fremlagt i en forudgående høring, der resulterede i en række bemærkninger, som Kommunalbestyrelsen ønskede indarbejdet i den kommende planlægning for området.

Formålet med lokalplanen er at realisere visionerne i hel­hedsplanen om et nyt stort naturområde og to nye boligom­råder inden for de rammer, som er resultatet af den forudgående høring og vedtagelsen af Kommuneplan 2021. Planen skal derfor gøre det muligt at udvikle et attraktivt natur- og boligområde med fokus på fællesskaber og rekreative værdier, hvor samspillet mellem naturen og en åben boligstruktur giver området nogle helt særlige kvaliteter.

Med etableringen af naturområdet overgår et areal på ca. 260.000 m2 fra jordbrug til et offentligt tilgængeligt rekreativt område, der udformes med forskellige naturtyper, som varierer over årstiderne og i takt med den varierende vandstand omkring den udlagte sø. Fra naturområdet sikres der forbindelse til Avedøresletten og Vestvolden, blandt andet ved at udlægge offentlige stier og grønne forbindelser på tværs af Byvej.

Endelig sikrer lokalplanen, at området klimatilpasses i forhold til skybrudsregn ved at etablere forskellige afværgeforanstaltninger for at imødekomme udfordringer med oversvømmelse fra regnvand.

Høringsperiode

Planforslaget vil være i offentlig høring i fire uger fra den 2. november til den 30. november 2022.

Vi vil gerne høre, hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger nederst her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 30. november 2022.

Informationsmøde

I forbindelse med den offentlige høring har der været afholdt et informationsmøde om forslag til Lokalplan 472. Mødet blev holdt den 24. november 2022, kl.19-21, på Bataillionen i Avedørelejren, Alarmpladsen 2, 2650 Hvidovre.

På mødet blev forslaget til lokalplanen præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Det var muligt at deltage i mødet både fysisk og digitalt.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 472 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af screeningen har administrationen efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2.

Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang, og lokalplanens gennemførelse kan have en sådan indvirkning, at forholdene bør miljøvurderes.

På baggrund af screeningen blev det vurderet, at følgende miljøforhold skulle inddrages i miljøvurderingen:

  • Trafikstøj og trafikbelastning
  • Dyre- og planteliv
  • Fritidsliv og rekreative interesser
  • Landskabelig værdi
  • Kulturhistoriske forhold og arkæologisk arv
  • Jordbundsforhold og grundvand
  • Regnvandshåndtering

Miljørapporten indeholder en nærmere vurdering af, om lokalplanens indhold kan medføre væsentlige påvirkninger på ovenstående forhold. Miljørapporten er offentliggjort i sin helhed her på siden samtidig med forslaget til lokalplan. Der kan imidlertid først klages over miljøvurderingen, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
2. november 2022 til 30. november 2022
calender Frist for høringssvar
30. november 2022